2
Yesu tamowai bunibunina hesau ye henamwanamwa
(Mataiyo 9:1-8; Luka 5:17-26)
Mayadai hisa se lau, na kabo Yesu ye uyo Kapelenauma. Wasana se lapui ede tamowai gwaudi se laoma Yesu yona kabamiya unai. Na numa wa nige solasolana hesau, gonogonowana doha hinage dagela wa. Na Yesu wasa namwanamwana ye lauguguya udiyedi. Na tamowai hasi se laoma taubunibuni hesau se baheiyama Yesu unai. Boda ye lakikalili to nige gonowana se sae Yesu unai. Ede gatowa* Dius yodi numa kewadiyao meta se tabataba. Numa maudoidi kadi keda se ginaulidi dageladi udiyedi se lau se sae kewadi udiyedi. se bolilapai taubunibuni wa ma diyadiyalina se hedalolodobiyei Yesu unai. Yesu tamowai wa yodi sunuma ye kitadi, unai ye hededelau taubunibuni wa unai ye wane, “Natugu, yom yababa wa ya nuwatugabaedi.”
Na laugagayo taulauhekata hekadiyo se tutuli se bom se nuwanuwatu se wane, “Tamowai ne tabu tenem doha ye hedehedede! Yaubada ye hededeheyababa! Yaubada ye bom mo gonowana yababa ye nuwatugabaedi!” Na Yesu saha se nuwanuwatui wa kabina ye katako, unai ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi to yomi nuwanuwatu doha temeta? Hedehedede sahasahana ye biga kabo ya hedede taubunibuni ta unai: ‘Yom yababa ya nuwatugabaedi’, o ya wane, ‘Yom dam ku bahei na ku lau’? 10 Ya henuwa bena kwa nuwatulobai meta Tau Natuna* Yesu hesa Tau Natuna ye hepaisowa ye hemala hesana. Matawuwuna buka bagubagunana unai Daniyela peloweta yona kulikuli unai Keliso ye katai ede “Tau Natuna” (Daniyela 7:13-14). yona gigibwali kaiyaulina ta unai meta gonowana yababa ye nuwatugabaedi.” Na ye hededelau taubunibuni wa unai ye wane, 11 “Ku tolo, yom dam ne ku bahei na ku lau yom numa.” 12 Iya kabo ye dahalai yona dam wa ye bahei. Maudoidi matadiyena ye lau, na kabo siya se nokoei yo Yaubada se hedebasae se wane, “Teina laulau ta huya wa nige ta kitakita!”
Lewi kana yoga
(Mataiyo 9:9-13; Luka 5:27-32)
13 Yesu ye uyo Galili wailana dedekana unai, na bodalakilaki se lagegogoma iya unai, na ye hekatadi. 14 Ye gehe na ye taulau, ede Lewi Alepaiya natuna ye kita takisi kabatanotano numana unai ye tutuli, na kabo ye hededelau iya unai ye wane, “Ku hemuliwatanigau!” Ede Lewi ye dahalai Yesu ye hemuliwatani. 15 Kabotaki Yesu maiyana hekahekatao se kaikai Lewi yona numa unai. Na takisi tautanotano yo yababa tamowaidi gwaudi* yababa tamowaidi: Paliseya takisi tautanotano yo tamowai hekadiyo doha tauganaganawali yo taukaikaiwahali se hedededi siya “yababa tamowaidi”, matawuwuna teina tamowaidi ta dagela tamowaidi yodi se paipaisowa yo Dius yodi laugagayo se utuꞌutusidi. Kalina dimdim unai se hedede “sinners”. Yesu se hemuliwatani wa maiyanao se kaikaigogo. 16 Laugagayo taulauhekata tamowaidi hekadiyo, siya Paliseya* Paliseya: Siya Dius kadi boda hesau. Hesa Paliseya kaniyona ede “siya se bom se tolehesuwaladi”. Paliseya tamowaidi wa se kaikaipate bayao na laugagayo maudoina se hemuliwatani ye dobi gagilina unai. Yodi nuwatu bena Yaubada kabo Isalaela ye hekamkamnadi, ena nige tamowai maudoidi laugagayo maudoina se lauwatanidi. Unai se kouyalayala tamowai kalidiwai, ena siya matadiwai Yaubada yona laugagayo se utusidi. tamowaidi, Yesu se kita yababa tamowaidi yo takisi tautanotano maiyadi se kaikaigogo, na se hededelau yona hekahekatao udiyedi se wane, “Iya idohagi to takisi tautanotano yo yababa tamowaidi maiyanao se kaikaigogo?” 17 Yesu yodi hedehedede wa ye lapuidi kabo ye hededelau udiyedi ye wane, “Tamowai namwanamwadi doketa nige se nuwatuidi, na tamowai kasikasiyebwadi mo. Yau nige ya laoma tamowai laulaududulaidi hesabadi, na tamowai yodi laulau yabayababadi mo, nuwadi bena se buidi.”
Lauhekata hauhauna yo kabikabi beyabeyadi
(Mataiyo 9:14-17; Luka 5:33-39)
18 Huya hesau Yowane yona hekahekatao yo Paliseya yodi hekahekatao se kaihudi. Mayadaina ne unai tamowai hekadiyo se laoma Yesu unai se wane, “Yowane yona hekahekatao yo Paliseya yodi hekahekatao se kaikaihudi. Na kowa yom hekahekatao idohagi to nige se kaihudi?” 19 Yesu ye henamaiyedi ye wane, “Huyana tautawasolahauhau ma kana taumanao se miyamiya, kabo se kaihudi e nige? Nige! Huyana ne unai taba nige se kaihudi. 20 Na mayadaina kabo ye lagema iya kabo se laehesuwala. Tenem mayadaina ne unai kabo se kaihudi.
21 Nige tamowai hesau kwama hauhauna ye polai kwama beyabeyana unai. Taba kwama hauhauna ye polai kwama beyabeyana unai kabo beyabeyana tapulisina wa ye helaki. 22 Hinage nige tamowai hesau waina hauhauna ye ini waina pakuna beyabeyana kalona unai. Ena doha temeta, waina hauhauna kabo waina pakuna ye hesese kabo ye tapulisi yo waina wa ye bwalili. Na waina hauhauna mo ye inidobiyei waina pakuna hauhauna* Waina pakuna meta suisui hesau dahina unai se ginauli. Waina hauhauna bena paku hauhauna unai se hemwayau, matawuwuna waina hauhauna meta ye waiwaini unai paku hauhauna sola ma bigabigana kabo gonowana ye sese. kalona ne unai.”
Yesu meta iya Sabati guiyauna ede
(Mataiyo 12:1-8; Luka 6:1-5)
23 Sabati mayadaina hesau unai Yesu ye lulau witi koyana unai, na yona hekahekatao ma laulaudi witi kaniyodi se huhudi na se kaidi. 24 Paliseya tamowaidi se hededelau Yesu unai se wane, “Ku kita! Idohagi to mayadai Sabati laugagayona nige se lauwatani?” 25 Iya ye hededelau udiyedi ye wane, “Huyana Dawida ma kana kahao se hasali na saha Dawida ye ginauli wa kwa hasililobai o nige?* Ku hasili 2 Samuwela 8:17, yo 1 Samuwela 21:1-6, yo Lewitikasi 24:9. 26 Abiyata iya taukaitalasam saesaena. Yona huya unai Dawida ye lusae Yaubada yona numa unai pwalawa tabudi wa ye kaidi, na hekadi hinage ye mosedi kana kahao se kaidi. Tenem pwalawa ne meta kai tabuna, na taukaitalasam se bom mo kabo se kai.” 27 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Yaubada Sabati ye ginauli tamowai yodi namwanamwa hesabadi. Tamowai nige Sabati yona. 28 Unai Tau Natuna iya Sabati guiyauna ede.”

*2:4: Dius yodi numa kewadiyao meta se tabataba. Numa maudoidi kadi keda se ginaulidi dageladi udiyedi se lau se sae kewadi udiyedi.

*2:10: Yesu hesa Tau Natuna ye hepaisowa ye hemala hesana. Matawuwuna buka bagubagunana unai Daniyela peloweta yona kulikuli unai Keliso ye katai ede “Tau Natuna” (Daniyela 7:13-14).

*2:15: yababa tamowaidi: Paliseya takisi tautanotano yo tamowai hekadiyo doha tauganaganawali yo taukaikaiwahali se hedededi siya “yababa tamowaidi”, matawuwuna teina tamowaidi ta dagela tamowaidi yodi se paipaisowa yo Dius yodi laugagayo se utuꞌutusidi. Kalina dimdim unai se hedede “sinners”.

*2:16: Paliseya: Siya Dius kadi boda hesau. Hesa Paliseya kaniyona ede “siya se bom se tolehesuwaladi”. Paliseya tamowaidi wa se kaikaipate bayao na laugagayo maudoina se hemuliwatani ye dobi gagilina unai. Yodi nuwatu bena Yaubada kabo Isalaela ye hekamkamnadi, ena nige tamowai maudoidi laugagayo maudoina se lauwatanidi. Unai se kouyalayala tamowai kalidiwai, ena siya matadiwai Yaubada yona laugagayo se utusidi.

*2:22: Waina pakuna meta suisui hesau dahina unai se ginauli. Waina hauhauna bena paku hauhauna unai se hemwayau, matawuwuna waina hauhauna meta ye waiwaini unai paku hauhauna sola ma bigabigana kabo gonowana ye sese.

*2:25: Ku hasili 2 Samuwela 8:17, yo 1 Samuwela 21:1-6, yo Lewitikasi 24:9.