Pilipi
Paulo yona leta ye lau ekalesiya Pilipi unai taumiya udiyedi
Leta ta hededehemasalahana
Teina buka ta meta apostolo Paulo yona leta ye lau ekalesiya Pilipi magaina unai taumiya kalidiyena. Paulo yona huyaena Pilipi meta magai saesaena teha Masedoniya unai. Bolimai 46 o 48 ad unai Paulo dubu ye hetubu Pilipi unai (Apostolo 16:12-40). Teina leta ta Paulo ye kuli bolimai 61 ad unai, huyana iya se kabihekahini magai lakilakina Loma unai (Apostolo 28:16,30, Pilipi 1:13).
Lahinaidi ekalesiya Pilipi unai Paulo se sagui kai yo gogo udiyedi (Pilipi 4:18), yo hinage yona se tapwatapwalolo (Pilipi 1:19). Na leta ta unai Paulo ye lautokiyeidi, yo hinage ye hededehemasalaha meta ye gadosisikaliliyeidi (Pilipi 4:1). Nuwanuwatu hekadiyo leta ta unai meta teina:
(1) Paulo ye hekatadi nuwadobidobi mamohoina kana kao doha saha (Pilipi 2:3-4).
(2) Lauhekatalupolupo debadiyena Paulo ye guguyaidi (Pilipi 3:2).
(3) Paulo ye hededehebayaodi bena yodi sunuma se tolekesegai Yesu unai (Pilipi 1:29).
Buka ta hedehededena lakilakidi
• Lautoki yo tapwalolo 1:1-11
• Paulo yona henuhenuwa saesaena meta taba Yesu wasana ye laulau 1:12-30
• Keliso ye hekitada nuwadobidobi meta saha 2:1-18
• Timoti yo Epapolodaitasi wasadi 2:19-30
• Idohagi kabo Yaubada ye kitahenamwada 3:1—4:9
• Paulo ye lautokiyeidi yodi kainauya hesabana 4:10-20
• Lautoki 4:21-23
1
Lautoki
Paulo yo Timoti, kai meta Keliso Yesu yona heyayai tauhaidi na leta ta ka kuli ye lau Keliso Yesu taukawamamohoina kalidiyena, siya dubu babadadi yo dubu diyakonadi yo Yaubada yona tamowai maudoidi Pilipi unai taumiya.
Taba Yaubada Tamada yo Guiyau Yesu Keliso yodi kabinamwa yo nuwadaumwali se laowa kalimiuwai.
Paulo yona lautoki yo yona kaibwada Yaubada unai
Huyana ya nuwatuigomiu meta Yaubada ya laulautokiyei hesabamiu. Maudoimiu yomiu ya tapwatapwalolo na yogu tapwalolo maudoidi udiyedi ne meta ya tapwatapwalolo ma gwaugwauyalagu, matawuwuna ede yomi haisagusagu wasa namwanamwana paisowana ta unai meta huya bagubaguna wa unai na ye laoma ee teina. Yaubada kalimiuwai paisowa namwanamwana ye hetubu, na nuwagu ta ye bayao meta iya kabo paisowa ne ye hekesegai ye lau ee gehena ne, yo ye lau ee Keliso Yesu yona uyoma mayadaina ye lage.
Ye dudulai ede maudoimiu ne doha teina ya nuwatuigomiu, kaniyona ede komiu meta nuwagu ta unai, huyana numatutugudu unai ya miyamiya ta o wasa namwanamwana ya laulaugudugudui yo ya hedehededehemasalaha. Huya maudoina meta komiu yo yau Yaubada yona kabinamwa unai ta miyakesega. Yaubada kabigu ye kata ede Keliso Yesu yona gadosisiyena meta ya nuwanuwatukaliliyeigomiu.
Na yogu tapwalolo ede teina, taba yomi haigadogadosisi ne ye laki ye lau yo yomi nuwatulobai yo nuwanuwatu gabwagabwatumdi nuwamasalahadi kalimiuwai. 10 Unai kabo gonowana kwa hekasa ginauli saha se namwakalili. Kabo yomi miyamiya se aꞌa yo nige kabahegilugomiu hesau Keliso yona huyaꞌuyoma mayadaina ne unai, 11 na miyamiya dudulaidi Yesu Keliso unai se laoma ne se hemwayaugomiu. Unai kabo noko yo hedebasae se sae Yaubada unai.
Paulo se tole numatutugudu unai wa meta wasa namwanamwana ye sagui
12 Kagu kahao, ya henuwa bena kabina kwa kata, saha ye tubu kaliguwai ta meta kabo unai wasa namwanamwana lauguguyaeina ta ye laki ye lau. 13 Na inai tauꞌiyala tamowaidiyao siya Sisa yona numa taukitahetetena** Siya Sisa yona numa taukitahetetena: Magai Loma unai, yodi wasawasa Sisa yona numa gunina ne unai meta numatutugudu hesau, na Paulo se tole temenai. Unai numatutugudu wa tautologuduina wa, siya ede Sisa yona numa taukitahetetena. yo tamowai maudoidi wasagu kabina se kata ede yau ta meta Keliso sunumaeina debanaena se tolegau numatutugudu ta unai. 14 Numatutugudu unai se tolegau ta debanaena ede kagu kahao se bado yodi bayao se lobai Guiyau unai na Yaubada kalinana ta se hedehededehemasalaha na kalidiyena meta nige matausi hesau.
15 Na luwadiyena meta tamowai hekadi Keliso wasana se lauguguyaei ma kaikalomagigilidi yo ma haihaikabidi, na hekadiyo meta laulau namwanamwadi yo dudulaidi udiyedi se lauguguya. 16 Tamowai ta meta se lauguguya ma gadosisidi, kabigu se kata meta yau ede numatutuguduyena, matawuwuna wasa namwanamwana ta kabalauguduguduina debanaena. 17 Na tamowai bagubagunadiyao wa meta se bom se nuwatuꞌuyoidi, nige ma nuwamamohoidi na Keliso wasana se lauguguyaei, na yodi nuwanuwatu ede numatutugudu ta unai ya miyamiya na bena taba se hepilipiligau. 18 Na yau meta nige ya modekalili. Kabo taulaulupolupo o tauhedehededemamohoi, na nuwanuwatu saesaena ede Keliso wasana se lauguguyaei. Unai ede ya gwauyala.
Na yau meta taba ya gwaugwauyala huya maudoina, 19 matawuwuna kabina ya kata meta saha ye tubu kaliguyena ta meta ye hemala kabayailihaigau, yomi tapwalolo debadiyena yo Yesu Keliso yaluwana ye saguigau. 20 Yogu henuwa lakilakikalilina ede taba tabu ya mwadine, na ya nuwabayao doha huya maudoina, na Keliso ya hedebasaei taugu ta unai, yogu maumauli ta unai o yogu boita unai. 21 Matawuwuna yau meta Keliso unai ya miyamiya, na ya boita ede kabo namwanamwa ya lobai. 22 Na ena taba sola ma maumauligu teina taugu ta unai, kabo yogu paisowa ta sola ma kaniyona ye laulau.
Unai saha bena ya kaisunuwai? 23 Nuwanuwatu labui ta udiyedi meta nuwagu ta ye haikabikalili: Ya henuwakalili bena taba ya lau Keliso unai – iya meta ye namwakalili ede. 24 Iyamo ye namwakalikalili ede taba komiu hesabamiu yau bena ya maumauli. 25 Teina kabina ya katakalili, unai ede kabo sola ya miyamiya na lauhekata ta unai ya hebahebayaogomiu na maudoimiu kwa kini kwa sae yo kwa gwauyala sunuma ta unai. 26 Na yogu henuhenuwa ede taba yogu uyowa yo yogu miya kalimiuyena ne unai kabo kwa gwauyaladikwakalili Keliso Yesu yona sagu debanaena.
Ekalesiya yodi miyamiya bena se namwa
27 Na nuwatu saesaena ede teina: Bena yomi miyamiya kwa miyahedudulaidi na unai kabo Keliso wasana namwanamwana ta kawanamwanamwaeina yo hekasisina ye masalaha. Ena kabo ya laowa ya kitagomiu o yogu miyabasi ta unai na wasamiu mo ya lapui, meta kabo kabina ya kata ede komiu kwa tolobayao yaluwamiu kesega yo nuwamiu kesega, na maudoimiu kwa iyalagogoi wasa namwanamwana sunumana ta hesabana, 28 yo tauhewaiunugomiu yodi hineli maudoidi meta nige gonowana kwa matausiyeidi. Teina unai kabo se kitalobaiꞌuyoidi meta se laulau yodi heyababa hesabana, na komiu meta kabo kabihemauli kwa lobai Yaubada unai. 29 Yaubada ye kainauyaigomiu ede yomi sunuma kwa tole Keliso unai, na nige tenem ye bom mo, na hinage Keliso hesabana kwa kamkamna. 30 Matawuwuna haikabi kesekesegadi udiyedi kwa haihaikabi ta meta kwa kitadiko siya ede hinage kaliguwai yo wasa kwa lapui meta yau ede sola udiyedi ya haihaikabi.

**1:13: Siya Sisa yona numa taukitahetetena: Magai Loma unai, yodi wasawasa Sisa yona numa gunina ne unai meta numatutugudu hesau, na Paulo se tole temenai. Unai numatutugudu wa tautologuduina wa, siya ede Sisa yona numa taukitahetetena.