3 Johana
Inkauhanyo 1
Mukulwana ku yosakwa Gayusi, uzo ye ni saka mwiniti. Yosakwa, Ni rapela kuti u zwire havusu muzintu zonse mi uve ni bwiketo, sina luhuho lwako halushiyeme. Chobulyo ni vatavi hahulu mizwale ha vabakezi kuku niha vupaki bweiniti yako, sina hauyenda mwiniti. Kanina intabo inkando kuhita iyi, kuzuwa kuti vana vangu bayenda mwiniti. Yosakwa, upange cha vusepahali inako yonse yo tendela mizwale ni vantu vasezibenkani, avo ba vazalwa ne vapaka ilato lyako havusu bwenkeleke. U chita hande ku vatumina mulwendo lwabo munzila zi swanela Ireeza, chakuti i vali chevaka lye zina ha va bayendi kungi, ne kusena che va vahindi ku bechisi. Iswe cwale nihakuva vulyo tuswanela kuamuhela zintu ziswana nezi. iri chakuti tu ve vaveleki ve chilile initi. Ni va ñoleli chimwi kwi inkeleke, kono Diotrefi, usaka kuva kuvusu mukati kavo, ka tu tambulangi. 10 Nihakwinabulyo, haiva ni nikeza, kanihupule inkezo zakwe zava chita, mwa wambilanga zintu zivi zilwisa iswe cha manzwi e na lunya. Isinyi cha kutaviswa chekezo izo, iye mwine ka atambuli mizwale. U kanisa abo va ba kakulakaza kuchita bulyo ni kuvatanda ku vazwisa mwinkeleke. 11 Yosakwa, kanji u likanyisi kuchita bubi kono zilutu. I ye mwine u chita zilutu nji wa Ireeza; I ye mwine u chita bubi keni kuvona Ireeza. 12 Demetriusi a vapepwa na pakwa kuvantu vonse ni kwiniti iyo yine. Naswe bulyo tupaka, mi mwizi kuti vupaki bwetu bweniti. 13 Nivena zintu zingi zi ni wola kukuñolela, kono ka ni taveli kuziñola cha siñoliso ni inke. 14 Ni libelele ku kuvona lyahanu, mi katuwambe menso cha menso. 15 Mi inkozo ive nawe. Valikani va kurumelisa. U rumelise valikani che zina.