Juda
Inkauhanyo 1
Juda, muhikana wa Jesu Chrisite, ni mwanche wa Jakobo, kwabo bansumpitwe, Basakiwa kwa Ireeza Fumwetu, mi babikilwe Jesu Chrisite: Mi chisemo ni nkozo, lato zibe zingi kwenu. Yosakiwa, niba kutabele kuku ñolela choku hazwa kutu kopanelwe, Ni swanela kuku ño kukolisa kwa ko kunyanda choku tundamena kulyila i ntumelo iba kenzi kuba lumeli bose. Bamwi bakwame bali kopenye mukati kenu. Aba bakwame ba swaitwe kuya kuku nyaziwa. Aba bakwame basena Ireeza basinya chisemo cha Ireeza mubukata, mi bakana Muyendisi ni Simwine, Chrisite Jesu. Hanu nimi lakaleza-niha kuba bulyo maba kuzizi hande-linu Simwine aba hazi batu mwi nkanda ya Egepita, mi kuma mani mani aba shinyi abo nsena baba kuzumina. Ni mañiloi sena aba liwongozi mubunduna bwa mata awo, kono aba siiyi chibaka china hande chawo-Ireeza wa sumine ni mawenge akuya kusamani, mwi fifi luli, kulindila izuba lye nkatulo inkando. Kuswana feela sina nji Sodoma ni Gomorrah ni mileneñi iva zimbulukite, Awo alikopene mumu hupulo obushahi nikuzwila habusu nimi hupulo ye chivi. Batondeza mutala wavo vanyanda ikoto yamulilo we kuya kusamani. Ili mwinzila iswana, ava mwakulota kwavo va silafaza mibili ya bo. Ba lyisa mata, mi bawamba zintu zamapa zilwisa mubuso we nkanya. Linu Mikaele induna ya mañiloi, haba ku kanana ni Diabulosi zomu bili wa mushe chamu kalimela, sazi uliki kuleta ikatulo ya mapa ku amana naye. Kono chowamba, “Linu Simwine aku kalimele!” 10 Linu aba bantu bawamba mapa kuzintu sonse zibasa zuwisisi. Niziba zuwisisa-chinzi zinyolozi zisa hupuli hande chezizi-izi njizona zi baba sinyi. 11 Bumai kubali! Linu baba yendi mwinzila ya Kaine, hape baba bikwa mwa Balaam ma fosisa kuwana. Baba fwili mwa kora musandukili. 12 Aba chibona balipatite beyalila mu mikiti yenu ye lato. Linu mukiti iswabisisa, balilela abo bene. Linu makope asena mezi, ahindiwa luhuho. Linu zikuni zamaliha zisena zichalantu-zifwile tobele, zi zwile kumihisi. 13 Vaswana ili mandinda omwi wate akalihite, apanga ziswabisisa awo ene. Inkani zilyangene, linu kusiha kwe fifi kuba kubikilwe kuya kule. 14 Enoke, yokwana iyanza limwina kuzwilila kwa Adama, baba polofitwa ku amana nabo, Kuwamba, “Lole! Simwine ukeza ni zikiti kiti zabakwe zijolola. 15 Ukeza kukuntenda inkatulo kuzumwi ni zumwi. Ukeza kuku kalimela bantu bose basena Ireeza chamisebezi yose iba bapangi mwinzila isali ya Ireeza, nimazwi ose mabi ababa wambi bantu bavi basena Ireeza ku amana naye.” 16 Aba jiba kanana, batongoka, bechilila mihupulo yabo mibi. Bakuhuweleza chakuli tundubula, abo, balumba bantu kuti bawane, zibasaka. 17 Kono inwe, yosakwa, muhupule manzi aba wambiwa kale cha muapositola wa Simwine Chirisite Jesu watu. 18 Baba wambi kwako, “Mwinako zama mani mani mukube niba nyefuli be chilila intakazo zabo zisena Ireeza.” 19 bantu kabena luhuho. Abo be fasi, mi kabena luhuho. 20 Kono inwe, yosakwa, mulizake inwe mubene che ntumelo i jolola, mi mulapele cho luhuho lujolola. 21 Mulibike mwi lato lya Ireeza, nikulindila i lato la Simwine Chrisite Jesu iku letela buhalo busamani. 22 Chisemo cheve kwabo basa zumini. 23 Muhaze bamwi kakuba zwisa mu mulilo. Mutoye nihaiba chizwato che nyama. 24 Linu kwali yenki yo wola kuti tusa kuku sawa, mi niku tuwolisa kuzimana habusu ye nkanya yakwe, nikusena kunyazahala nimwi ntabo, 25 Kwa Ireeza yenke ni muhazi kuya ka Chrisite Jesu Simwine wetu, kube ni kanya, bulena, kubusa, ni mata, inako yose yamamani mani, linu, ni kuya kuma mani mani. Amen.