Insinulo
Inkauhanyo ya 1
1-3 iyi i nsinululo ya Jesu keresite iyo Ireeza aba muhi kubonisa ba hikana bakwe chiswanela ku tendahala nambwangu. aba i zibankanisi caku tuma ingeloi lwakwa kumuhikana wakwe Joani. Joani abahi bupaki ku amana ninzwi lya Ireeza mini cabu paki buba hewa kwa amana ni Jesu Kereste, zintu zonse za baboni. Ba tohonolofezwe abo ba bala ca kuhuwa, mi nabo ba teeka kwinzwi lyakwe lya cipolofita, ba kuteka ci! noletwe mwateni, mukuti inako ciyina hafuhi. Joani, kwi keleke zikwana iyaza ni zobele mwa Asia; Chishemo chibe nanwe ni nkozo izwa kozo winako, imi abenako, imi iye yosikeza, imi yozwa kwihuho zikwana iyaza nitobele benakumasule achihuna chakwe, imi kuzwa kwa Jesu Kereste, ipaki isepahala, Iye wetanzi kuzwa kuba fwile, iye mubusi uba simwine ba mwikanda. Kwali iye mwine yotusaka aba tulukululi kuzive kamalaha akwe— aba tupangi busimwine, buprisita bwabuIreeza imi Shetu- kwali kube nikanya ni maata kuya kusamani. Amen. Mubone, ukezite mu makope; meso wonse kamubone, kukopanya nabo baba muhwezoli. Imi yonse mishobo ya munkanda kayisilise chebaka lyakwe. Eni, Amen. Njeme wetanzi ni mamanimani,” kuwamba Simwine Ireeza, “iye wina ko, imi yabena koo, imi yosikeza, wina Inguzu.” Ime Joani-mukwaluzubo wenu hape uli yabela nanwe mu manyando nimuso nikulo inde kubena kwa Jesu—nibena muchiwoli chisupwa Patmosi chebaka lyezwi lye Ireeza ni bupaki buamana niJesu. 10 Ni bena Muluhuho mwizuba lya Simwine. Ni bazuwi kumasule angu muhuwo mukando sina intolombita. 11 Nilyati, “ñole zobwene mumbuka, imi uzitumine kwi kereke zikwana iyanza limwina ni tobele—kwa Maefese, kwa Simina, kwa Pegamumu, kwaTiyatira, kwa Sadisi, Kwa Filadefia, im ni kwa Laodisia.” 12 Ninachebuka kubona mwine wezwi liwamba kwangu, imi hani chebuka china bona malambi egaunda akwana iyaza nitobele. 13 Hakati kamalambi kubena yoswana sina mwana muntu, nazwete chizabalo chile chisika kumatende, imi ni mbati lizimbulukite chizuva chakwe. 14 Mutwi ni suki zakwe zibali kutuba sina boza bwembelele sina kabundu, hape meso akwe sina indimi ya mulilo. 15 Matende akwe aba kubenya sina ibronze, sina ibronze iba hiswa mu mulilo, hape izwi lyakwe liba kuzuweka sina mezi mangi atiya. 16 Abena ikani zikwana iyaza nitovere kwiyaza lyamalyo, ni chilinga chishengetwe kose chiba kuzwa mu mulomo wakwe. Chi fateho chakwe chiba kubenya sina izuva lihisite. 17 Linu hanimubona, chinawila habusu bwamatende akwe sina muntu ufwile. Chakambika iyaza lyabulyo imi nati, “Sanzi usuhi. Njeme wetazi ni wamamaninizo, 18 ime yohala. Nibafwile, kono bone, Nihala kuyakusamani! Hape nina chikulukulu chefu ni Hele. 19 Chobulyo ñole hansi zobaboni, zinako hanu, ni zetenizihinde chibaka kuzwa kwezi. 20 Kwezina ziwungwilwe italuso kuamana nikani zikwana iyaza nizobele zobaboni zina mwiyaza lyangu lyabulyo, ni malambi egaunda akwana iyaza ni wobele. Ikani zikwana iyaza ni tovele nji mangiloi akwana iyaza ni zobele ekereke, imi zikwana iyaza ni zobele malambi akwana iyaza ni wobele nji kereke zikwana iyaza ni zobele,”