5
Kukhulupira Mwana wa Mulungu
Munthu onsene anatawira kuti Yezu ndi Kirixtu, unowu abalwa na Mulungu. Pontho munthu onsene anafuna Baba, mbafunembo Mwana wace. Tingafuna Mulungu mbatibvera matongero ace, penepi ndipyo pinapangiza kuti tisaafuna ana a Mulungu. Thangwi kufuna Mulungu nkhubvera matongero ace, pontho matongero ace nkhabe lemera. Thangwi ule anabalwa na Mulungu asakunda dziko. Tisakwanisa kukunda dziko na kukhulupira kwathu. Ndi ani anakwanisa kukunda dziko? Ndi ule basi anatawira kuti Yezu ndi Mwana wa Mulungu.
Yezu Kirixtu ndi unowu adabwera na madzi na ciropa. Si na madzi basi tayu, mbwenye ndi na madzi na ciropa. Pontho Nzimu wa Mulungu ndiwo unacita umboni, thangwi Nzimu wa Mulungu ndi wa ndimo mwene. Piripo pinthu pitatu pinacita umboni *Mafala anagumanika n'kati mwa cidzindiro ici [...] ndi mafala adakhonda kulembwa na malongero a cigerego, m'matsamba anango a kutoma a kale a Mafala a Mulungu.[kudzulu. Baba, Fala na Nzimu wa Mulungu. Pitatu ipi, pisabverana. Pontho pitatu ipi ndipyo pinacita umboni pa dziko.] Nzimu wa Mulungu, madzi na ciropa. Pitatu ipi, ndi cinthu cibodzi basi. Ife tisatawira umboni wa anthu, mbwenye umboni wa Mulungu ndiwo ukulu, thangwi ndi umboni unacitira iye Mwana wace. 10 Munthu anatawira Mwana wa Mulungu anawo umboni unowu mu ntima mwace. Mbwenye ule anakhonda kutawira Mulungu, asacita Mulungu ninga ndi nyauthambi. Thangwi asakhonda umboni udatipasa Mulungu na thangwi ya Mwana wace. 11 Umboni wa Mulungu ndi uyu: Kuti Mulungu atipasa upulumuki wakukhonda kumala. Upulumuki unowu uli muna Mwana wace. 12 Ule ana Mwana wa Mulungu, anawo upulumuki. Mbwenye anasowa Mwana wa Mulungu, nkhabe upulumuki.
Mafala Akumalisa
13 Ine ndakulemberani pyonsene ipi, toera imwe mudatawira dzina ya Mwana wa Mulungu, mudziwe kuti munawo upulumuki wakukhonda kumala. 14 Cinyindiro cina ife muna Iye ndi ici: Kuti tingamphemba cinthu ninga munafunira Iye, Iye asatibva. 15 Pontho tingadziwa kuti Iye asatibva pa pyonsene pinamphemba ife, tisadziwa kuti tapasiwa pyonsene pidamphemba ife.
16 Munthu anaona m'bale wace mbacita kudawa kunakhonda kubala kufa, mbamphemberere, Mulungu anampulumusa. Penepi ndisalongera kuna ale kuti kudawa kwawo nkhabe kubala kufa. Thangwi kulipo kudawa kunabala kufa. Sirikulonga enewa tayu. Kuna anthu enewa, lekani kuaphemberera. 17 Pinthu pyonsene pyakukhonda kulungama ndi kudawa. Mbwenye kulipo kudawa kunakhonda kubala kufa.
18 Tisadziwa kuti onsene adabalwa na Mulungu nkhabe kukhala n'kudawa, thangwi Mwana wa Mulungu anaakoya. Na tenepo, Sathani nkhabe kuacita kuipa. 19 Tisadziwa kuti ife ndife a Mulungu, pontho dziko yonsene isatongwa na Sathani. 20 Tisadziwambo kuti Mwana wa Mulungu abwera mbatipasa ndzeru toera tidziwe Mulungu wa ndimo mwene. Pontho ife tiri muna Mulungu wa ndimo mwene, muna Mwana wace Yezu Kirixtu. Yezu Kirixtu unowu, ndiye Mulungudi na upulumuki wakukhonda kumala.
21 Ananga, citani mphole na alungu apezi.

*5:7 Mafala anagumanika n'kati mwa cidzindiro ici [...] ndi mafala adakhonda kulembwa na malongero a cigerego, m'matsamba anango a kutoma a kale a Mafala a Mulungu.