2 JUWAU
1
Ine ntsogoleri,
 
ndisalemba tsamba iyi kuna mai adasankhulwa, na kuna anace anafunikadi na ine kakamwe. Sine basi tayu anaafuna, mbwenye asafuniwambo na onsene ale anadziwa pya ndimo mwene, na thangwi ya pya ndimo mwene pinakhala muna ife, pontho piri na ife kwenda na kwenda.
 
Ntsisi, kukoma ntima, na ntendere wa Mulungu Baba na wa Mwana wace Yezu Kirixtu, mbapikhale na ife mwa ndimo mwene na mwakufunana.
 
Ndakomerwa pikulu kakamwe pidagumana ine anako anango mbafamba mwakulungama, ninga munalongera mwambo udatambira ife kuna Baba. Cincino ndisakuphembani mai, kuti tifunane m'bodzi na m'bodzi. Si kuti ndiri kukulemberani mwambo upsa tayu. Mbwenye mwambo unowu ndiwo ukhali na ife kutomera pa kutoma. Kufunana ndi uku: Kuti tifambe ninga munalongera matongero ace. Ninga mwaabva kale na kale, matongero ace ndi awa: Kuti mufambe na kufunana kweneku.
Ndimo mwene, alipo anyauthambi azinji asabulukira pa dziko, mbakhonda kuti Yezu Kirixtu acitika munthu. Anthu enewa ndiwo anyauthambi na anyamalwa a Kirixtu. Citani mphole, gopa munadza kaluza misapu ya basa yathu, mbwenye toera mupaswe m'bairo wanu wamumphu. Onsene ale anakhonda kukhala mu cipfundzo ca Kirixtu mbwenye mbabuluka kunja, enewa nkhabe Mulungu. Ule anakhala mu cipfundzo ca Kirixtu, ana Baba pontho ana Mwana. 10 Munthu anadza kuna imwe mbakhonda kudza na cipfundzo ceneci, lekani kuntambira pa nyumba panu, pontho lekani kum'mwanyika. 11 Thangwi ule anam'mwanyika anaphatana na iye pa mabasa ace a kuipa.
12 Ndina pizinji kuti ndikulembereni, mbwenye sikhafuna kuti ndicite kupilemba pa tsamba tayu. Thangwi ndisadikhira kudza kakuonani toera ndilonge na imwe nkhope na nkhope, toera kutsandzaya kwathu kudzadziswe.
 
13 Ana a mwana-nkazi wako wakusankhulwa, asakuwangisa.