3 JUWAU
1
Ine ntsogoleri,
 
ndisalemba tsamba iyi kuna wakufunika Gayo, unowu anafuna ine kakamwe.
 
Xamwali wanga wakufunika, ndisaphembera kuti ukhale manungo akuwanga, pyonsene pikufambire mwadidi, ninga nzimu wako uli mwadidi. Ndatsandzaya pikulu kakamwe mudatambira ine abale anango mbandipanga na thangwi ya kukhulupira kwako, na kufamba mwa ndimo mwene kunacita iwe. Nkhabe kutsandzaya kunango kwa ine, kunapiringana kubva kudacita ine kuti ananga ali kufamba mwakulungama.
Xamwali wanga wakufunika, iwe ndiwe wakukhulupirika pa pire pinacita iwe kuli abale, iwo mbakhala anthu anakhonda iwe kudziwa. Iwo acita umboni pa maso pa abale anyakutawira Yezu, mbalonga na thangwi ya kukoma ntima kwako. Mphyadidi uwaphedze kufamba pa ulendo wawo, toera Mulungu atsandzaye napyo. Thangwi na dzina ya Yezu, iwo abuluka, mbakhonda tawira kuphebza cinthu cibodzi na ale adakhonda kutawira Yezu. Thangwi tisatongwa tiatambire na ntsisi abale ninga enewa, toera tikhale anthu akuphatana pa kuphata basa ya kumwaza pya ndimo mwene.
Ndalemba tsamba kuna abale anyakutawira Yezu, mbwenye Dhiyoterefi, na kufuna kwace ukulu pa nsoka wawo, akhonda kutitambira. 10 Na tenepo, ine ndingafika kweneku ndinansandika, na thangwi ya pinacita iye na mafala ace a kuipa anatilongera iye. Mbwenye iye nkhabe komerwa basi na penepi tayu. Abale angafika kweneku iye nkhabe kuatambira. Pontho munthu unango angafuna kuatambira, iye asan'khondesa mpaka kufikira kun'thamangisa pa nsoka wa abale anyakutawira Yezu.
11 Xamwali wanga wakufunika, leka towerera pya kuipa, mbwenye towerera pyadidi. Ule anacita pyadidi ndi wa Mulungu, mbwenye ule anacita pya kuipa adzati kuona Mulungu. 12 Mbwenye Dhemetiryo, anthu onsene asansimba. Pyamaso pinaphata iye pisancitira umboni. Na ifeenembo tisancitira umboni. Pontho iwe usadziwa kuti umboni wathu ndi wa ndimo mwene.
13 Ndikhali na pinthu pizinji pya kufuna kukulembera, mbwenye sinafuna cita kupilemba tayu, 14 thangwi ndisafuna kudza kakuona cincino. Na tenepo, tinadza kaceza mwadidi tingadza kaonana nkhope na nkhope.
 
15 Ntendere mbukhale na iwe. Axamwali a kuno asakuwangisa. Wangisambo axamwali a kweneko, m'bodzi na m'bodzi.