16
Sehuosicohuaꞌire Co̱cai Curiquëre Quëaye
Yëꞌë Galilea pa̱ire Cristore sehuosicohuaꞌire yeꞌyaseꞌeje̱ paꞌye yoꞌojë̱ꞌë. Sehuosicohuaꞌire co̱cai curiquëre tsiꞌsocohuaꞌi pani, ñeje yoꞌojë̱ꞌë. Domingo muꞌseña ñape curiquë ti̱rona huajë̱ꞌë, pa̱i ñape mësaru neseꞌe sehuosicohuaꞌire co̱cai ja̱ꞌñere cajë. Huajë̱ꞌë, i̱ti neꞌeseꞌe jaꞌi maña yëꞌë saisi maca tsiꞌso huëoni yoꞌoye pa̱jaꞌcohuaꞌi. Mësaruseꞌe duꞌru tsiꞌsojë paꞌijë̱ꞌë. Yëꞌë ja̱ro ti̱ꞌasi maca mësaru tsiꞌsosi curiquë cuiꞌne mësaru jëjo saocohuaꞌire quëa toya jaꞌo jëjo saosiꞌi, Jerusalénna, sehuosicohuaꞌire coꞌamaña peocohuaꞌire co̱cai ja̱ꞌñere. Yëꞌëreje̱ sati̱ꞌñe paꞌire nëina, yëꞌëpi saiquë paꞌito yëꞌë ja̱ꞌre sati̱ꞌñe paꞌiohuaꞌi aꞌë, curiquë sacohuaꞌije̱.
Pablo Sasiꞌi Cuasaye
Yëꞌë ja̱ro sai maca saiye paꞌiji, Macedonia yejaja̱ꞌa. Ja̱ jeteyoꞌje ja̱ro Corinto yeja ti̱ꞌajaꞌquë aꞌë, mësaru quëꞌro. Ti̱ꞌani mësaru ja̱ꞌre ai tsoe maca patiꞌñe paꞌi aꞌë, pa̱nitaꞌa yeque ja̱rona siꞌa oco tëcahuë pëaja̱ꞌquë paꞌini. Ja̱ maca yuretaꞌa yequë hue̱ꞌña saija̱ꞌquë aꞌë. Saina, mësaru co̱catiꞌñe paꞌiohuaꞌi aꞌë, yëꞌë sai ja̱ꞌñe. Mësarute coa sa sai ñañeseꞌe yëye pa̱ñë. Mësaru quëꞌrona tsoe maca pëani paꞌiyere yëyë, mai Ëjaë ja̱je yëto. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yure cato Efeso daripëna pëaja̱ꞌquë aꞌë, Pentecostés muꞌse ti̱ꞌa macaja̱ꞌa. Efeso daripëna mai Ëjaë coꞌamaña necaiye jaiye paꞌiji. Ja̱je paꞌina, jai pa̱i sehuoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, yëꞌë quëa doꞌipi cuasayeje̱ paꞌina, jai saꞌro huiꞌyocaisicoje̱ paꞌiopi paꞌiji, Ëjaë coca quëaja̱ꞌa saꞌro. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare jai pa̱i yëꞌë ja̱ro saiye ë̱sejë sa̱ñope yoꞌoyë.
10 Timoteopi ti̱ꞌasiquë paꞌito deꞌoye yoꞌojë̱ꞌë, mësaru ja̱ꞌre sihuaja̱ꞌquëre cuiꞌne coꞌa ju̱ꞌiñe pa̱jaꞌquëre. Ja̱ëje mai Ëjaë coꞌamaña nequë api, yëꞌë neñeje paꞌye. 11 Ja̱ doꞌire i̱te mësaru acohuaꞌi teꞌije̱ coꞌaye ñamaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Coa ai jerepa deꞌoye co̱caijë̱ꞌë, ai yoꞌoye peoye dani yëꞌëre ñajaꞌquëre. Maijaꞌquë doꞌijë ja̱ꞌre utequë pasiꞌi, daina, ñasiꞌi caquë.
12 Maijaꞌquë doꞌiquëpi Apolospi mësarute sehuosicohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni sani ñajaquë caquë ai se̱ina, yure maca saiye pa̱ñë, capi. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yequë muꞌse sani ñasipi, saiye paꞌina.
Pëpa Tëjiye
13 Ca̱iseꞌeje̱ paꞌiohuaꞌi paꞌimaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Mësaru Maijaꞌquëre necaiquëre pare asayena nuñerepa tse̱asicohuaꞌipi paꞌijë̱ꞌë. Ë̲mëohuaꞌirepa doꞌi quëꞌiohuaꞌi paꞌijë̱ꞌë, tutu quëꞌiohuaꞌi. 14 Ja̱je paꞌina, siꞌaye mësaru neñe paꞌito pa̱ire oiyepi nejëꞌë.
15 Mësarupi Maijaꞌquë doꞌijë tsoe asayë, Acaya yeja paꞌicohuaꞌi duꞌru macarepa Maijaꞌquë coca sehuosicohuaꞌipi Estéfanas tsëcapëpi ja̱ohuaꞌipi Maijaꞌquë doꞌijëre co̱caijë paꞌiyë, cajë. 16 Ja̱je paꞌina, mësarute cayë. Mësarupi ja̱ohuaꞌi cayere cuiꞌne siꞌaohuaꞌi iye coꞌamaña co̱caijë necohuaꞌi cayere sehuocaijë paꞌijë̱ꞌë. 17 Sihuayë, Estéfanasre, Fortunatore cuiꞌne Acaicore mësaru peo doꞌire deꞌhue daisicohuaꞌipi paꞌijë yëꞌëre co̱catena. 18 Ja̱je paꞌina, ja̱ohuaꞌipi dani yëꞌëre joyo sihua ëaye quëa huasohuë. Ja̱je cuiꞌne mësaruteje̱ sihua ëaye joyona quëa huasosicohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌiohuaꞌire mësarupi deꞌoye cuasajë sihuajë ñañe paꞌiji.
19 Asia yeja pa̱ipi sehuosicohuaꞌipi mësarute pëpa saoyë, Aquila cuiꞌne i̱ paco Priscila co̱ni. Cuiꞌne siꞌaohuaꞌi ja̱ohuaꞌi huëꞌena tsiꞌsisicohuaꞌije̱ mësarure pëpa saoyë, mai Ëjaë doꞌire cuasajë. 20 Siꞌaohuaꞌi sehuosicohuaꞌi mësarute pëpa saoyë. Deꞌoyere papi cuasajë sa̱ꞌñe suꞌcuajë sihuajë pëpajë̱ꞌë.
21 Yëꞌë Pabloje̱ yëꞌë jë̱tëpi mësarute toyaquë pëpayë.
22 Yecohuaꞌipi mai Ëjaë Jesucristore oimaꞌcohuaꞌi pani nejo cua̱ñosicohuaꞌi paꞌija̱jë. ¡Mai Ëjaë Jesús daijë̱ꞌë!
23 Ëjaë Jesucristopi mësarute jaiye coa i̱sija̱quë, i̱ payere. 24 Siꞌaohuaꞌire mësarute yëꞌë oiye jëjo saoyë, Cristo Jesure oi doꞌipi. Ca tëjihuë. Ja̱je paꞌija̱quë.