2 CORINTIOS
1
Pablo Toyaseꞌe Cayaye Acore Corinto Pa̱ina
Yëꞌë Pablo Maijaꞌquë yë doꞌipi Jesucristo jëjo saoquë deꞌosiquë aꞌë. Ja̱je cani cayë, i̱ jëjo daoquë aꞌë caquë. Iye toya jaꞌhua toyayë, Maijaꞌquë doꞌiquë Timoteo ja̱ꞌre co̱ni, Maijaꞌquë tse̱cohuaꞌina Corinto daripë paꞌicohuaꞌina cajë, cuiꞌne Maijaꞌquë pa̱ina cajë toyayë, siꞌa Acaya yeja paꞌicohuaꞌina. Diusu Maijaꞌquëpi cuiꞌne Jesucristopi mësarute i̱ coa i̱siyere cuiꞌne coꞌa ju̱ꞌimaꞌpë paꞌiyere mësarute i̱sija̱quë.
Pablo Ai Yoꞌoseꞌe
Deꞌoquëre paꞌni Diusu mai Ëjaë Jesucristo pëca jaꞌquëre cañuꞌu. Ja̱ëpi mai teaye paꞌiohuaꞌire ñaquë oi co̱cai jaꞌquërepa, cuiꞌne ja̱ë api, mai ai yoꞌojë oiyere ne yëꞌhuaquë Diusure. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëpi siꞌaye mai ai yoꞌojë oiye ne yëꞌhuaji, maipi i̱ maire ne yëꞌhuayeje̱ paꞌye yecohuaꞌire ne yëꞌhuaja̱jë caquë. Ja̱je paꞌina, Cristo ai yoꞌoseꞌe maini ai paꞌiji. Paꞌina, i̱ ja̱ꞌre co̱ni mai ai yoꞌoyë. Ja̱ ai yoꞌoyeje̱ paꞌye cuiꞌne Cristo doꞌija̱ꞌa jaiye payë, ne yëꞌhua cua̱ñoñeje. Ja̱je paꞌina, yëquëpi ai yoꞌoni, mësarupi ne yëꞌhua cua̱ñoñere paja̱jë cuiꞌne huaso cua̱ñoñere paja̱jë cajë yoꞌoyë. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëpi yëquëre ne yëꞌhuani, mësaruje̱ ne yëꞌhua cua̱ñoñe paja̱jë caquë yoꞌoji. Ja̱je pajë tutu hueꞌejë yëquë ai yoꞌoyeje̱ paꞌye ai yoꞌoye paꞌitoje̱ quëcoja̱jë caquë. Ja̱je paꞌina, nuñerepa mësarute cuasayë. Yëquë ai yoꞌoyeje̱ paꞌye ai yoꞌocohuaꞌi cato cuiꞌne Maijaꞌquë i̱siye ne yëꞌhua cua̱ñoñeje yëquë ja̱ꞌre payë, cuasayë.
Maijaꞌquë doꞌijë, yëquë Asia yeja paꞌi maca ai yoꞌoseꞌere cuiꞌnare cuasaja̱jë cajë quëaye yëyë. Yëquë ja̱ro paꞌi maca jëayerepa neñañe paꞌina, quëco tutu mañaje caraja̱ni cuiꞌne ñeje huajëcohuaꞌi maña etayeque cuasamaꞌpë ai yoꞌohuë. Huani je̱ojaꞌcohuaꞌini nejoseꞌeje̱ paꞌiohuaꞌire nëjiꞌi. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare iye yoꞌoseꞌe cato ju̱ꞌisicohuaꞌire huëoquëna, Maijaꞌquëna quëcoyere yeꞌyaye pajiꞌi. Coꞌye yëquëja̱ꞌa ne ti̱ꞌacohuaꞌi aꞌë cuasaye pa̱ ja̱ꞌñere yeꞌyaye pajiꞌi. 10 Maijaꞌquëpi yëquëre huasopi. Ja̱je huasosiquëpi ja̱ yëꞌtaꞌapi huasoja̱ꞌquë api, ju̱tiꞌñe paꞌyere paje̱. Ja̱je paꞌina, yëquë i̱na quëco pajë paꞌiyë, ai yoꞌoye paꞌitoje̱ co̱caija̱ꞌquë api cajë. Mësaru se̱cacai doꞌire ja̱je yoꞌoja̱ꞌquë api. 11 Ja̱je paꞌina, mësarupi Maijaꞌquëre yëquëni cuasajë se̱cacaijëna, cuiꞌne jai pa̱i yëquëni cuasajë se̱cacaisicohuaꞌi paꞌito, jai pa̱i mësaru aꞌë deꞌoji caja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, Maijaꞌquëre, i̱ yëquëre deꞌoye ñacai doꞌire.
Corintona Saimaꞌ Doꞌire
12 Iye yeja pa̱ire cuiꞌne mësarute deꞌoyerepa siꞌsi peoyepi paꞌijë cuiꞌne nuñere papi yoꞌohuë, caye nëiji, yëquëre. Ja̱ deꞌoye yoꞌohuë cuasayepi yëquëre sihuaye paꞌiji. Iye yëquë deꞌoye paꞌiye yëquë iye yeja ta̱ꞌñe asayepi paꞌiye pa̱huë. Coa Maijaꞌquë oi i̱siye co̱caiyepi ja̱je paëꞌë. 13 Yëquë mësarute se toya saoye toyamaꞌpë paëꞌë, ti̱ñe paꞌye. Coa ai jerepa ñajë asa ti̱ꞌañe toyahuë. Ja̱je paꞌina, ñani mësarupi siꞌaye asa ti̱ꞌajaꞌcohuaꞌi aꞌë, cuasayë. 14 Ja̱je paꞌina, mësaru deꞌhue ari te̱ꞌte maca asasicohuaꞌipi, mai Ëjaë Jesucristo dai maca yëquëre sihuaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Sihuajëna, yëquëpi mësarute sihuaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë.
15 Iyere cuasaquë duꞌru macarepa mësarute sani ñasiꞌi cuasahuë. Ja̱je yoꞌoquë cayaye mësarute doꞌi ña huasosiꞌi cuasahuë. 16 Ja̱je paꞌina, cuasahuë, duꞌru macarepa Macedoniana sai sa doꞌi ñaquë. Saisiquëpi cuiꞌne coꞌiquë ti̱jupë ñasiꞌi cuasahuë. Ja̱ maca yuretaꞌa mësarupi yëꞌë Judea saija̱ꞌa co̱caija̱jë cuasahuë. 17 ¿Ja̱je yëꞌë yoꞌosiꞌi cuasani coa noni cuasa nëore? ¿Caye mësaru yëꞌëpi ja̱je yoꞌosiꞌi cuasa nëoni teꞌepi cayaye “pa̱siꞌi cuiꞌne nesiꞌi” cuasaquë caji? 18 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë api, yëquë mësarute teꞌepi “nesiꞌi” cuiꞌne “pa̱siꞌi” cuasajë caye pa̱ñe ñaquë. 19 Yëquë Silvano ja̱ꞌre Timoteo ja̱ꞌre cuiꞌne yëꞌë mësarute quëaquë Cristo Jesús Maijaꞌquë mamaquë cato ti teꞌepi cayayeseꞌe “nesiꞌi” cuiꞌne “pa̱siꞌi” camaꞌquë api. Ja̱je paꞌina, Cristo Jesús cato nuñerepa yoꞌoquë api, i̱ caseꞌere. 20 Ja̱je paꞌina, siꞌaye Maijaꞌquë nesiꞌi ca nëoseꞌe i̱na ti̱ꞌapi. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëre sihuani cayë: “Ja̱je paꞌija̱quë Cristo Jesús doꞌija̱ꞌa.” 21 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëpi joꞌya neni yëquëre cuiꞌne mësarute Cristo ja̱ꞌre jëayerepa tsioni paꞌiye nejiꞌi. 22 I̱ tse̱cohuaꞌire paꞌë asaja̱jë caquë Maijaꞌquëpi i̱ deꞌo joyore i̱sipi, mai joñoana. I̱siquëna, i̱ joyopi pa doꞌire asayë, siꞌaye Maijaꞌquë i̱sisiꞌi ca nëoseꞌere paja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, mai.
23 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Corintona ti̱jupë saiye pa̱huë, mësaru oimaꞌcohuaꞌini caquë. Ja̱re sani paꞌito mësaru yoꞌoyere sa̱ñope yoꞌoye nëiji. Maijaꞌquë asaji, ja̱ yoꞌoyere coequë. Ja̱ doꞌire saiye pa̱huë. 24 Yëquë mësaru asaseꞌena nuñerepa cuasajë paꞌicohuaꞌini, Mësaru i̱tire paꞌë cajë asaye yëyere ta̱ꞌñeñuꞌu cajë yoꞌoye pa̱ñë. Yëquë cato yëyë, mësaru ja̱ꞌre co̱ neñere mësarupi sihuaja̱jë cajë.