2
Mësarute oi ëaye neñere coequë ti̱jupë sani ñañe pa̱siꞌi, cuasahuë. Yëꞌëpi mësaru quëꞌrona sani mësarute oi ëaye nesiquë paꞌito ¿yëꞌëre nepi sihua ëaye yoꞌo huasoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌni? ¡Ja̱re yëꞌë oi ëaye nesicohuaꞌipi yëꞌëre sihua ëaye yoꞌocaiye paꞌini! Ja̱je paꞌina, ja̱re ja̱je mësarute toyahuë, yëꞌë sani ti̱ꞌa maca yëꞌë oi ëaye neñere je̱oni deꞌhuasicohuaꞌi paꞌija̱jë caquë. Yëꞌëpi ja̱ro sani sihuaquëna, mësaruje̱ sihuaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë cuasahuë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare ja̱ toya jaꞌhua toya maca cato ai cuasaquë coꞌa ju̱ꞌi cuiꞌne otare paque oi toyahuë. Toyamaꞌë paëꞌë, mësaruni oi ëaye nesiꞌi caquë. Coa ai jerepa yëꞌë mësarute joyore papi oiyere i̱ñosiꞌi caquë toyahuë.
Coꞌaye Yoꞌoquëre Oiye
Yëꞌëre oi ëaye yoꞌosiquë pani yëꞌëseꞌere oi ëaye yoꞌoye pa̱pi cuasayë. Mësaruteje̱ siꞌahuaꞌire oi ëaye yoꞌopi cuasayë. Ai coꞌayerepa yoꞌopi cayere coequë, oi ëaye yoꞌopi cayë. Mësaru i̱ coꞌaye yoꞌosi doꞌire siꞌseseꞌe tsoe deꞌoji, ja̱ jaꞌye paꞌija̱quë. Ja̱je paꞌina, yure cato i̱ tayoseꞌere sa̱i deꞌhuacani yëhuo huasojë̱ꞌë, yoꞌoquë tëto saiperepa ai oiyepi daimaꞌquëni cajë. Ja̱je paꞌina, mësarute se̱ñë, cuiꞌnaëni i̱te ai oiyere i̱ñojëꞌë, deꞌoye yoꞌoyepi. Ja̱ꞌnë mësarute toyahuë, iye yoꞌoseꞌe ayere caquë, mësarupi yëꞌë yeꞌyayere siꞌaye sehuocaito ñasiꞌi caquë. 10 Ja̱je paꞌina, mësaru sa̱i deꞌhuacaiquëni yëꞌëje̱ sa̱i deꞌhuacaiyë. Tayoseꞌe paꞌina, sa̱i deꞌhuacaiye, paꞌina, sa̱i deꞌhuacaisiquë pani, Cristo ña hue̱ꞌñana sa̱i deꞌhuacaiyë, mësaru doꞌire. 11 Ja̱je yoꞌojëna, Satanáspi i̱ yëye ti̱ꞌañe pa̱sipi, maire. Tsoe maipi asayë, i̱ maire nesiꞌi caquë yoꞌoye.
Troasre Pablo Paꞌi Ai Cuasaseꞌe
12 Cristo coca quëasiꞌi caquë Troas daripëna ti̱ꞌasi maca jaiye Cristo coꞌamaña deꞌoye necatiꞌñe paꞌye ti̱ꞌahuë. 13 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëꞌë joyo sihuayepi peopi, Maijaꞌquë doꞌiquë Titore ti̱ꞌamaꞌë paꞌisi doꞌipi. Ja̱je paꞌina, ja̱ohuaꞌire saiyë caquë pëpani Macedonia yejana saëꞌë.
Deꞌhue Quëco Saoye
14 Maijaꞌquëpi maire siꞌanë Cristo Jesús ja̱ꞌre ñese quëco saoyena saji. Ja̱je paꞌina, maijaꞌa i̱ cocare pare i̱ñoji, pa̱ire. 15 Mai cato Jesucristo maꞌña huëo së̱ñeje huëo së̱ paꞌiohuaꞌi aꞌë. Cristo Maijaꞌquëna huëo së̱ maꞌña i̱siyeje̱ paꞌye. Ja̱je paꞌijë, siꞌa hue̱ꞌña huaso cua̱ñocohuaꞌina cuiꞌne ne huesësicohuaꞌina i̱ti së̱ñepi juꞌaji. 16 Ne huesësicohuaꞌire cato, i̱ti së̱ñe tsi̱mare paꞌë. Paꞌiquëtaꞌare huaso cua̱ñocohuaꞌire cato huëo së̱ñere papi paꞌiye i̱siyere paꞌë. Ja̱je paꞌina, ¿nepi iye yoꞌoyere ne ti̱ꞌajaꞌcohuaꞌi aꞌni? 17 Yëquë Cristo ja̱ꞌre tsioni paꞌi doꞌire i̱ jëjo daosicohuaꞌi sëte Maijaꞌquë ña hue̱ꞌñana nuñerepa care pajë cayë. Yecohuaꞌi jai pa̱i Maijaꞌquë coca quëa doꞌipi curiquë neñuꞌu cajë yoꞌoyeje̱ paꞌye yoꞌoye pa̱ñë, yëquë.