3
¿Ñeje cani mësarupi asato coa yëquëja̱ꞌa coꞌye jerepa deꞌoye yoꞌohuë, cuasajë caye aꞌni, pa̱nitaꞌa yëquë ayere cajë toyacaisi jaꞌore mësaruna sani i̱ñoñe paꞌiquë? ¿Pa̱nitaꞌa yëquëpi, mësaruni yëquë ayere cajë, yecohuaꞌi ñajaꞌcore toyacaijë̱ꞌë cajë se̱ñe paꞌiquë, yecohuaꞌi yoꞌoyeje̱? Pa̱ni ja̱je yoꞌoye, mësaru aꞌë, yëquë toya cua̱ñosi jaꞌhuaje̱ paꞌiohuaꞌi. Ja̱pi tsoe ti̱ꞌapi, yequë jaꞌhua caraye pa̱ji. Ja̱je paꞌina, mësaru aꞌë, yëquë joñoa toyasicohuaꞌi. Ja̱je paꞌina, siꞌa pa̱i mësaru paꞌiye asajë ñañë, ti̱ñarepa. Ja̱je paꞌina, pa̱i ñani ti̱ña asayë, toyani jëjo sao jaꞌhuaje̱ paꞌiohuaꞌi mësaru paꞌi doꞌire. Yëquëpi i̱ cocare quëajëna, Maijaꞌquë huajëquëre papi i̱ joyopi toyapi, mësaruna quë̱na to̱ñana tintapi toyamaꞌë pajiꞌi, mësaru joñoare pana toyapi, Cristo caseꞌere.
Ja̱je paꞌina, Cristoja̱ꞌa iyere Maijaꞌquëpi necaija̱ꞌquë api asayë. Ja̱je paꞌina, siꞌaye yëquë yoꞌo ti̱ꞌañe Maijaꞌquë i̱siseꞌe aꞌë. Ja̱ doꞌire yëquëpi yoꞌo ti̱ꞌañë caye peoji. Ja̱je paꞌina, i̱pi yëquëre i̱ huajë ca nëoseꞌere quëacaicohuaꞌire nepi. I̱ huajë ca nëoseꞌe cato joyo ayere paꞌë, coa toyasico maca paꞌiye pa̱ni. Cua̱ñeseꞌe toyaseꞌe cato ju̱ꞌiñena i̱siye paꞌiji. Joyo aye cato paꞌiye aꞌë.
Moiséspi cua̱ñeseꞌere quë̱na to̱ñana toyaseꞌere daquë ñaco maꞌñañerepa dajiꞌi. Daina, Israel pa̱i i̱ tsia ña ti̱ꞌañe pa̱huë, ai ñaco maꞌña doꞌire. Ja̱ cua̱ñeñe pa̱ire ju̱ꞌiñena neñetaꞌa miañerepa deꞌoyerepa dajiꞌi, miañe sa caraja̱iñetaꞌa. ¡Ja̱je paꞌiye sëte airepa deꞌoye aꞌni, joyore pana neñere huajëye ca nëoseꞌere quëaye! Ja̱ꞌnë ca nëoseꞌe cato deꞌoyere paꞌë. Ja̱ yëꞌtaꞌa maire nejoñere i̱sipi. Ja̱ cua̱ñeseꞌe tayo yoꞌo doꞌire. Ja̱je paꞌiye sëte airepa deꞌoye aꞌni Maijaꞌquë huajë ca nëoseꞌe nuñerepa paꞌicohuaꞌire neñe paꞌi doꞌire. 10 Ja̱ꞌnë deꞌoyerepa ca nëoseꞌepi yure ai deꞌoyere pana co̱ni ñato ja̱ꞌnë deꞌoyerepa paꞌiseꞌepi doꞌi peoye po̱nëpi. 11 Ja̱je paꞌina, miañe sa caraja̱iñetaꞌa deꞌoyerepa paꞌiseꞌe sëte, jerepa deꞌoyere paꞌë, ti pani huesë ja̱ꞌñe cato.
12 Ja̱je paꞌina, iye mai uteyere pajë ti caꞌraye peoyerepa cayë, siꞌaohuaꞌi asa hue̱ꞌñana. 13 Israel pa̱ipi miañe yayayere ñamaꞌpë paꞌija̱jë caquë ë̱sequë Moisés ca̱pi i̱ tsia pëꞌpëni yoꞌoseꞌeje̱ paꞌye yoꞌoye pa̱ñë, yëquë cato. 14 Moisés tsia pëpëyeje̱ paye Israel pa̱i asa ti̱ꞌañe pëpësicohuaꞌipi paꞌiyë. Ja̱je ca nëoseꞌere ñajëtaꞌa asa ti̱ꞌañe pa̱cohuaꞌi aꞌë. Ja̱ pëpëseꞌe cato nejoñe paꞌiji, Cristoni i̱re papi cajë cuasa doꞌire. 15 Ja̱ yëꞌtaꞌa Israel pa̱ipi yure iye muꞌseña Moisés cua̱ñeseꞌere ñato i̱ohuaꞌi asayena pëpësicohuaꞌipi paꞌiyë, asa ti̱ꞌamaꞌpë paꞌicohuaꞌipi. 16 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare pa̱ipi Cristona sehuoto ja̱ pëꞌpëyepi peo hue̱ꞌña ne huesëji. 17 Ja̱je paꞌina, mai Ëjaë cato joyo api. Ja̱je paꞌina, Ëjaë joyo paꞌi hue̱ꞌña cato ta̱ꞌtëpo ti peo hue̱ꞌñaꞌë. 18 Ja̱je paꞌina, mai siꞌaohuaꞌi mai tsia pëꞌpëseꞌe peocohuaꞌi cato tsi̱ña deꞌhuaje̱ paꞌiohuaꞌi aꞌë, Ëjaë deꞌoyepi maina juꞌaquëna, i̱ñocohuaꞌipi. Ja̱je yoꞌojë i̱je paꞌiohuaꞌirepa po̱nëjë saiyë, i̱ deꞌoyere siꞌanëpi jerepa pa doꞌire. Ja̱je paꞌiohuaꞌi paꞌiyë, Ëjaëpi, joyo sëte yoꞌo doꞌipi.