4
Ja̱je paꞌina, yoꞌo jujaye peoyerepa necaiyë, Maijaꞌquëpi teaye yëquëre ñani oi iye coꞌamañare necaijë̱ꞌë caquë cua̱ñe nëouna. Ja̱je paꞌina, yëquëpi siꞌaye yahuerepa huajëyaꞌye coꞌare paji cahuë, ta̱ñe cayepi pa̱ire cosoñuꞌu cajë. Cuiꞌne Maijaꞌquë cocare ta̱ñe po̱nani yeque yeꞌyañuꞌu cajë yoꞌoye pa̱ñë. Ja̱je yoꞌomaꞌpë coa ai jerepa nuñere paseꞌe asani yoꞌojë paꞌiyë, Maijaꞌquë ña hue̱ꞌña. Ja̱ yoꞌoyere siꞌaohuaꞌi nuñerepa yoꞌocohuaꞌi aꞌë cuasaja̱jë cajë. Ja̱je paꞌina, huaso coca yëquë quëayepi yecohuaꞌire jëaye asa ëa maꞌñe paꞌini ja̱re ne huesësicohuaꞌini ja̱je paꞌiji. Ja̱je paꞌina, I̱ohuaꞌi sehuoye coe doꞌire iye yeja cua̱ñe diusupi i̱ohuaꞌi asayena ne pore huesopi Maijaꞌquë paꞌiye aye i̱ñoquë deꞌoquërepa Cristo deꞌo coca miañere ña ti̱ꞌamaꞌpë paꞌija̱jë caquë. Ja̱je paꞌina, yëquë ayere quëamaꞌpë paꞌiyë. Coa ai jerepa Cristo Jesús ayere quëayë, mai Ëjaëre paꞌë cuasaja̱jë caquë. Yëquë cato mësarute necaicohuaꞌi aꞌë, Jesure oi doꞌire. Ja̱je paꞌina, iye yeja miañe nequëpi mai joñoana Maijaꞌquëpi miañe necajiꞌi, yecohuaꞌire i̱ñojajë caquë. Maijaꞌquë ja̱je necajiꞌi, maipi Jesucristo ayere yeꞌyejë i̱re cuiꞌne i̱ deꞌoyere pare asaja̱jë caquë.
Necaiquëre Pare Asajë Paꞌiye.
Ja̱ asayere jai doꞌi aꞌë. Ja̱re maina payë, soto cuaꞌconoa ayayeje̱ paꞌye. Maijaꞌquëpi maina tutu peocohuaꞌire i̱sipi, ja̱ asaye. Maijaꞌquë tutu aꞌë asaja̱jë caquë. Pa̱ni, pa̱i tutu. Ja̱ tuture pajë, jaiye ai yoꞌoye paꞌitoje̱ deꞌhue yoꞌo jujamaꞌpë paꞌiyë. Ja̱ tuture pajë jaiye coꞌa ju̱ꞌiñe pajëtaꞌa me nejaꞌcohuaꞌi aꞌni cuasayere peoyë. Deꞌoye paꞌiye peoye jo̱sa yoꞌoyë, maire. Ja̱je yoꞌotoje̱ je̱ocosicohuaꞌi paꞌiye pa̱ñë. Ne ta̱oñë, maire. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare ne huesoye pa̱ñë. 10 Jesús ai yoꞌosiquëni i̱te huajo yëjë yoꞌoseꞌeje̱ paꞌyepi siꞌanë maire huajo yëcohuaꞌipi paꞌijëna, ai yoꞌojë paꞌiyë, Jesús paꞌiyere i̱ñoñuꞌu cajë mai paꞌiyeja̱ꞌa. 11 Ja̱je paꞌina, mai huajëcohuaꞌi paꞌicohuaꞌipi siꞌanëpi ju̱ꞌiñena i̱sisicohuaꞌipi paꞌiyë, Jesús doꞌire, mai ju̱ꞌi ca̱pë̱a hueꞌeyeja̱ꞌa i̱ paꞌiyere i̱ñoñuꞌu cajë ja̱je paꞌiyë. 12 Paꞌijë Maijaꞌquë cocare quëa doꞌire ju̱ꞌiñepi jaꞌye paꞌiji, yëquë. Ja̱je paꞌijëtaꞌa cuiꞌne mësarupi paꞌiyepi ti paꞌiyena ti̱ꞌahuë.
13 Maijaꞌquë toya pëpëpi caji ñeje yequë hue̱ꞌña: “Paꞌire paji cuasaquë ja̱ doꞌire quëahuë”. Ja̱je paꞌye cuiꞌne yëquëje̱ paꞌire paji asajë quëayë. 14 Ja̱je paꞌina, asayë, Maijaꞌquëpi ju̱ꞌisiquëre Cristore huajëquëre huëopi. Cuiꞌne yëquëreje̱ ju̱ꞌisicohuaꞌini huëoja̱ꞌquë api, Jesús ja̱ꞌre. Huëoquë cuiꞌne mësaruteje̱ huëoni yëquë ja̱ꞌre co̱ni teꞌe i̱ quëꞌrona saja̱ꞌquë api, asayë. 15 Ja̱je paꞌina, siꞌaye iye yoꞌoye paꞌiji, mësaru deꞌoye paꞌiyere caquë. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë jaiye deꞌoye paꞌiye jerepa pa̱ire i̱siyeje̱ paꞌyerepa cuiꞌne i̱te deꞌoyerepa yoꞌo uꞌni cajë pëpacohuaꞌije̱ jai pa̱i paꞌija̱jë caquë ja̱je yoꞌopi.
16 Ja̱je paꞌina, yëquë coa yoꞌo jujahuë cuasaye pa̱ñë. I̱ño ë̱mëjeꞌe ca̱pë cato aiohuaꞌi deꞌonije jeto sa̱ꞌnahuë cato muꞌseña ñape huajëcohuaꞌi deꞌojë paꞌiyë. 17 Ja̱je paꞌina, iye yeja yëquë ai yoꞌoye cato coa da saiye aꞌë. Ja̱je paꞌina, ja̱ ai yoꞌoyepi ti pani huesëye ai jerepa deꞌoyere pa ja̱ꞌñere necaiji. 18 Ja̱je paꞌina, yëquë cato cuasamaꞌpë paꞌiyë, ñaco ca̱ ña ti̱ꞌañere. Coa ai jerepa yëquë cato cuasayë, ña ti̱ꞌa maꞌñere. Siꞌaye ñañe cato coa caraja̱iñe aꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare ja̱ yëꞌtaꞌa ña ti̱ꞌa maꞌñe cato ti pani huesëye aꞌë.