5
Mai cato huëꞌeje̱ paꞌiohuaꞌi aꞌë. Ca̱ꞌni huëꞌeje̱ paꞌiohuaꞌi aꞌë. Coa esa tëto saicohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌiopi iye huëꞌe ne huesëto, Maijaꞌquëpi ti pani huesë huëꞌerepa ne deꞌhuasiconi payë, jeto maꞌtëmo, pa̱i jë̱ñapi nemaꞌa huëꞌere. Ja̱je paꞌina, maꞌtëmo huëꞌere paꞌi ëa ju̱ꞌiñë, ja̱ yëꞌtaꞌa iye yeja huëꞌere paꞌijë. Ja̱je paꞌina, ja̱ huëꞌepi maire ca̱ña su̱ña to̱caiyeje̱ paꞌye su̱ñajaꞌcoa, ca̱pë pejë peoñoaje̱ paꞌye pa̱jaꞌcohuaꞌire. Ja̱je paꞌina, yure cato iye ca̱pë caraja̱i huëꞌere payë. Paꞌijëtaꞌa maꞌtëmo huëꞌere ti paꞌi ca̱përe paꞌi ëa ju̱ꞌiñe. Coa iye yeja ca̱ꞌnipi huëꞌe nesico ne huesëyere caye pa̱ñë. Coa ai jerepa ti ne huesëmaꞌ huëꞌere pa̱jajë cajë cayë, iye ju̱ꞌija ca̱përe ti paꞌiyena ne huesëja̱quë caquë. Ja̱je paꞌina, iye pa ja̱ꞌñe cato Maijaꞌquëpi ne deꞌhuacajiꞌi. Cuiꞌne ja̱re i̱pi i̱ deꞌo joyo maina i̱sipi, yequë muꞌse i̱si ja̱ꞌñe i̱ñoñe.
Ja̱je paꞌina, i̱tire cuasajë caꞌraye pa̱ñë, yëquë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare asayë cuiꞌne, iye ca̱përe ja̱ yëꞌtaꞌa paꞌiye cato soꞌore paꞌiyë, mai Ëjaëre. Ja̱je paꞌina, yure i̱te ñañe pa̱ñë. Ja̱je pa̱jëtaꞌa paꞌire paji cuasayeja̱ꞌa asajë paꞌiyë. Ja̱je paꞌi doꞌire i̱tire cuasajë caꞌraye pa̱ñë. Ja̱je paꞌina, coa ai jerepa iye ca̱pë paꞌiyere je̱oni etani sani Ëjaë quëꞌrona i̱ ja̱ꞌre paꞌiye yëyë. Ja̱je paꞌina, siꞌanë Ëjaë yëyeseꞌe yoꞌoyere yëyë, iye ca̱pë paꞌiyere je̱onije, pa̱nitaꞌa i̱ni ja̱ yëꞌtaꞌa tuinije iye yejare paꞌijë. 10 Ja̱je paꞌina, iye yeja ja̱ yëꞌtaꞌa paꞌi maca deꞌoye pa̱nitaꞌa coꞌaye yoꞌoseꞌeje̱ paꞌye pa̱i ñape i̱si cua̱ñoñere cajë, siꞌaohuaꞌi Cristo pa̱i ñape iye yeja ca̱pëpi yoꞌoseꞌe ne deꞌhua hue̱ꞌñana saiye paꞌiji.
Deꞌoye Paꞌi Coca
11 Ja̱je paꞌina, Ëjaëre pare ai caꞌraye asayë, yëquë. Ja̱je asa doꞌire pa̱ire yëhuoyë, sehuoja̱jë cajë. Siꞌaye yëquë paꞌiye Maijaꞌquë ñaji. Ja̱je cuiꞌne mësaruje̱ yëquë paꞌiye asa ti̱ꞌajajë cajë uteyë. 12 Ja̱je cani camaꞌpë paꞌiyë, ti̱jupë yëquëja̱ꞌa coꞌye jerepa paꞌiohuaꞌi aꞌë cuasajë. Coa ai jerepa yëquë cato i̱siyë, mësarute saꞌroje̱ paꞌiore mësarupi yëquëre deꞌocohuaꞌire pare pajë sihuaja̱jë cajë. Sihuacohuaꞌipi yecohuaꞌire joyorepa paꞌiyepi yoꞌomaꞌpë coe ë̱mëjeꞌeseꞌe yoꞌoyere sihuacohuaꞌire sa̱ñope caja̱jë cajë cayë. 13 Ja̱je paꞌina, yëquëpi cuepeohuaꞌije̱ paꞌiohuaꞌi ña cua̱ñoni Maijaꞌquëni necai doꞌire ja̱je ña cua̱ñoñë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare cuepeohuaꞌi ña cua̱ñoñe pa̱ni mësaruni necaijë paꞌiyë. 14 Ja̱je paꞌina, teꞌi Cristopi siꞌaohuaꞌi doꞌina ju̱cacajiꞌi asasi macapi Cristo oiyepi yëquë paꞌiye cua̱ñequëna, paꞌiyë. Ja̱je paꞌiye sëte siꞌaohuaꞌi i̱ ja̱ꞌre co̱ni ju̱ꞌisicohuaꞌipi paꞌiyë. 15 Ja̱je paꞌina, Cristopi siꞌaohuaꞌire caquë ju̱cacajiꞌi, coa ai jerepa huajëcohuaꞌipi i̱ni pacacaija̱jë caquë, pa̱ni i̱ohuaꞌija̱ꞌa coꞌye cuasaye. Ja̱re cuasaquë ju̱ni huëjiꞌi. 16 Ja̱je paꞌina, yëquë iye yeja pa̱i yecohuaꞌire cuasajë ñañeje paꞌye cuasajë ñañe pa̱ñë. Ja̱je paꞌina, ja̱ꞌnëre iye yeja pa̱i cuasajë Cristore ñañeje paꞌye cuasajë ñasicohuaꞌitaꞌa yure cato ja̱je cuasajë ñañe pa̱ñë, i̱te. 17 Ja̱je paꞌina, Cristona tsioni paꞌiquë cato huajë pa̱i api. Ja̱je paꞌina, ai coꞌamaña cato tsoe nejoseꞌe aꞌë, yure paꞌiye cato huajëye aꞌë.
18 Ja̱je paꞌina, siꞌaye iye Maijaꞌquë yoꞌoye aꞌë. Ja̱je paꞌina, Cristo doꞌija̱ꞌa maire i̱ cajeohuaꞌire nepi. Neni maire cua̱ñe nëopi, yecohuaꞌini i̱ ja̱ꞌre cajeohuaꞌi deꞌoyere quëacaijë̱ꞌë caquë. 19 Jesucristoja̱ꞌa iye yeja paꞌicohuaꞌire yëꞌë cajeohuaꞌi deꞌoja̱jë caquë Maijaꞌquëpi nepi, i̱ohuaꞌi coꞌaye yoꞌo doꞌire tsoe sa̱i to̱siquëpi. Ja̱je yoꞌosiquëpi Maijaꞌquë cajeohuaꞌire ne cocare i̱sipi, maire, yecohuaꞌire quëaja̱jë caquë. 20 Ja̱je paꞌina, yëquë Cristo jëjo daocohuaꞌi aꞌë. Ja̱ cato Maijaꞌquëpi yëquëja̱ꞌa co̱ni mësarute se̱ñeje paꞌye aꞌë. Ja̱je paꞌina, mësarute se̱ñë, Cristo mamipi Maijaꞌquë ja̱ꞌre cajeohuaꞌi deꞌoëꞌë cajë. 21 Cristo ti coꞌaye yoꞌomaꞌquë pajiꞌi. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Diusupi coꞌayere yoꞌoyeje̱ paꞌyerepa Cristore yoꞌopi, mai doꞌire. Ja̱je yoꞌopi, Cristo doꞌija̱ꞌa jai doꞌi mai i̱te sa̱ñope paseꞌere peo hue̱ꞌña nejocasiꞌi caquë.