6
Ja̱je paꞌina, yure maipi Maijaꞌquë coꞌamaña co̱ necaicohuaꞌipi paꞌiyë. Paꞌijë mësarute se̱ñë. Maijaꞌquë oiye mësarute coa i̱siseꞌere coa asani paꞌimaꞌpë nejë paꞌijë̱ꞌë cajë cayë. Ja̱je paꞌina, i̱pi caji, toyaseꞌena:
Ai deꞌo maca paꞌiji. Ja̱je paꞌina, asahuë, mëꞌë caye.
Huaso muꞌse paꞌi maca mëꞌëre co̱caëꞌë.
Ja̱je paꞌina, yure aꞌë, huaso cua̱ñoꞌñe paꞌi saꞌro cuiꞌne i̱ huaso muꞌse aꞌë.
Yecohuaꞌipi yëquë coꞌamaña yoꞌoyere coꞌaye cacaimaꞌcohuaꞌini cajë yecohuaꞌire coꞌaye yoꞌo i̱ñoñe peoyerepa deꞌoyepi i̱ñojë yoꞌojë paꞌiyë. Ja̱je paꞌina, siꞌaye ai yoꞌoye paꞌina, quëcojë yoꞌoyepi yëquë Maijaꞌquëre necaicohuaꞌi paꞌiye i̱ñoñë. Coꞌamaña caraquëna, cuiꞌne jai ca̱quipëje̱ paꞌye ai yoꞌoye paꞌina, quëcojë tëto saiye i̱ñoñepi cuiꞌne, siꞌsejëna, co hue̱ꞌñana cojëna, jai pa̱i sa̱ñope cuijë yoꞌojë cajëna, jëa coꞌamaña neñe, siꞌa ñami ñajë ñataye, cuiꞌne a̱o ëaye tëto saiye quëcoyepi i̱ñoñë. Cuiꞌne yëquë deꞌoye nuñerepa paꞌiyepi, yëquë nuñerepa coca ta̱ꞌñe asayepi, yëquë quëcoyepi, yëquë deꞌoye yoꞌoyepi, yëquë ja̱ꞌre Maijaꞌquë joyo paꞌi doꞌipi, yëquë pa̱ire oire pajë yoꞌo doꞌipi, yëquë nuñerepa cocare quëa doꞌipi, yëquë ja̱ꞌre Maijaꞌquë tutu paꞌi doꞌipi i̱ñohuë. Ja̱je paꞌina, nuñerepa yoꞌo uihua ja̱ꞌñepi ñese nehuë, cuiꞌne ja̱re i̱tipi sa̱ñope yoꞌoyeje̱ jëahuë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌa yecohuaꞌipi yëquëre sihuasicohuaꞌipi, yëquëre ñañe coesicohuaꞌipi yecohuaꞌipi yëquëre deꞌo pa̱i aꞌë casicohuaꞌipi, yëquëre coꞌacohuaꞌi aꞌë casicohuaꞌipi yoꞌojë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëquë cato nuñerepa paꞌicohuaꞌipi, cuiꞌne nuñerepa cacohuaꞌi aꞌë, yecohuaꞌipi cosocohuaꞌi aꞌë catoje̱. Yecohuaꞌipi yëquëre ñamaꞌcohuaꞌire yoꞌoyeje̱ paꞌye yoꞌoyë, noni ñacohuaꞌitaꞌare. Yecohuaꞌipi yëquëre ju̱ꞌijacohuaꞌi aꞌë cacohuaꞌi aꞌë. Cajëtaꞌa huajëcohuaꞌipi paꞌiyë. Siꞌseyë, yëquëre. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare huani je̱oñere pa̱ñë. 10 Oiyere pajë paꞌiyë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare siꞌanëpi sihuajë paꞌiyë. Ti peocohuaꞌije̱ paꞌiohuaꞌi ña cua̱ñoñë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare jai pa̱ire jaiye coꞌamaña paye necaëꞌë. Coꞌamaña peocohuaꞌi ña cua̱ñoñë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare siꞌaye payë.
11 Maijaꞌquë doꞌijë Corinto paꞌicohuaꞌi mësarute yëquë nuñerepa cahuë, ti yëquë joñoa cuasaye yahuemaꞌpë. 12 Ja̱je paꞌina, yëquë mësarute yahueseꞌe ti peoyë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësaru aꞌë, yëquëre yahueseꞌe pacohuaꞌi. 13 Ja̱je paꞌina, mësarute mamajëre pëca jaꞌquë se̱ñeje paꞌye se̱ñë, mësaru cuasayepi yëꞌëre nuñerepa cajë̱ꞌë caquë, yëꞌë mësarute yoꞌoyeje̱ paꞌye.
Mai Cato Maijaꞌquë Huëꞌe Aꞌë
14 Tsiomaꞌpë paꞌijë̱ꞌë, sehuomaꞌa pa̱ire. Ja̱je paꞌina, ñajëꞌë, nuñerepa yoꞌoye ti tsioye peoji, nuñe yoꞌo maꞌñe ja̱ꞌre co̱ni. Cuiꞌne miañeje ti tsioye peoji, neañena co̱ni. 15 Cristopi huati ja̱ꞌre teꞌe yoꞌoye pa̱ji. Sehuosiquëpi sehuomaꞌquë yoꞌoyeje̱ cuiꞌne teꞌe yoꞌoye pa̱ji. 16 Ja̱je cuiꞌne Maijaꞌquëre se̱ huëꞌe ti̱o paꞌina, cuiꞌne ti̱o paꞌiji, coa deꞌhuasi diusure se̱ huëꞌeje̱, teꞌe cuiꞌne yoꞌoyeje̱ peoji. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë huajëquërepa huëꞌe aꞌë, mai. Ja̱je paꞌina, i̱pi capi, ñeje:
I̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni paꞌi, i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre cusiꞌi. Yëꞌëpi i̱ohuaꞌi Diusu paꞌija̱quë aꞌë.
Cuiꞌne i̱ohuaꞌipi yëꞌë pa̱irepa paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë.
17 Ja̱je paꞌina, mai Ëjaëpi caji:
Ja̱ohuaꞌi jopo paꞌicohuaꞌipi etani,
ja̱ohuaꞌire tsiomaꞌpë,
cuiꞌne siꞌsije̱ pu̱ꞌpemaꞌpë paꞌijë̱ꞌë.
Ja̱je paꞌijëna, yëꞌëpi mësarute sihuaquë i̱masiꞌi.
18 I̱mani mësaru jaꞌquë pasiꞌi. Paꞌina, mësarupi ë̱mëohuaꞌi cuiꞌne nomiohuaꞌi yëꞌë mamajë paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë.
Ja̱je caji, Ëjaërepa siꞌaye tutu paquëre papi.