7
Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë doꞌijë maña iye aꞌë, maire ca nëoseꞌe mai paye. Ja̱je paꞌina, deꞌocohuaꞌirepa pañuꞌu, siꞌaye ca̱pë, cuiꞌne joyo siꞌsi neñere yoꞌomaꞌpë. Ja̱ paꞌiyere cajë Maijaꞌquëni caꞌrajë siꞌaye mai paꞌiye i̱na i̱si saoni pañuꞌu.
Corinto Pa̱i Po̱nëñe
¡Deꞌoji. Ja̱je paꞌito yëquëre sihuajë tsiojë̱ꞌë! Teꞌireje̱ yëquë coꞌa deꞌhuamaꞌcohuaꞌi aꞌë. Teꞌireje̱ yëquë care payeje̱ cajë cosomaꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je cani, mësaruni nuñe yoꞌomaꞌcohuaꞌi aꞌë caquë camaꞌë paꞌiyë. Ja̱je paꞌina, tsoe mësarute cahuë. Mësarute yëquë joñoare papi oijë paꞌiyë, yëquë huajëcohuaꞌipi paꞌijëna, cuiꞌne ju̱ꞌitoje̱. Ja̱je paꞌina, yëꞌë mësaru deꞌoyerepa sehuoja̱jë cuasaquë siꞌaye yëꞌë cuasayere caye payë. Cuiꞌne mësaru doꞌire ai sihuayeje̱ payë. Ja̱je paꞌina, siꞌaye ai yoꞌo jopopi ai sihua joyo payë, mësaru doꞌipi.
Yëquë Macedonia ti̱ꞌasi macapi ti huajëmaꞌpë paëꞌë, aꞌri mañaje. Siꞌa hue̱ꞌña ai yoꞌoyeseꞌe ti̱ꞌahuë, yëquë quë̱no macapi sa̱ñope yoꞌoyeseꞌe pajiꞌi. Ja̱je yoꞌoye paꞌina, yëquë joñoapi quëquë huesësicohuaꞌi paëꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Maijaꞌquë coꞌa ju̱ꞌicohuaꞌire yëhuo huasoquëpi yëquëreje̱ cuiꞌne yoꞌoquëna, sihua ëaye nepi, Tito daiyepi. Ja̱je paꞌina, i̱ daisi mañaseꞌe sihua ëaye neñe pa̱pi, mësaru sihua ëaye i̱te yoꞌoseꞌe quëaquë, cuiꞌne mësaru yëquëre ña ëa ju̱ꞌiñeje quëaquë, cuiꞌne mësaru oijë paꞌiye se quëaquë, cuiꞌne yëꞌëre ai cuasajë coꞌa ju̱ꞌiñe quëaquë yoꞌopi. Ja̱je quëaquëna, siꞌaye iyepi yëꞌëre ai sihua ëaye nëjiꞌi.
Yëꞌë toyasicopi mësarute ne oesico paꞌitoje̱, i̱tire cuasaquë oimaꞌë paꞌiyë. Ja̱ꞌnë cato oëꞌë, yëꞌë toyasicopi mësarute aꞌri tëcahuë ne oecona, ñaquë. Ja̱je oisiquëje̱ yure cato sihuayë. Sihuamaꞌë paꞌiyë, mësarute ne oesi doꞌire, yëꞌë cato sihuayë, ja̱ oiyepi mësaru yoꞌoye je̱oni Maijaꞌquëna po̱nëñe necaisi doꞌire. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëpi sihuaquë ñapi, mësaru oijë quëcojë yoꞌoye. Ja̱je paꞌina, yëquë toyaseꞌepi mësarute coꞌaye nemaꞌpë paëꞌë. 10 Ja̱je paꞌina, joyo oiye cato ti̱ñe paꞌiye po̱nëñena cuiꞌne huasosicohuaꞌi paꞌiyena saye aꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare iye yeja pa̱i yoꞌojë oiye cato, ju̱ꞌiñena saye aꞌë. 11 Ja̱je paꞌina, ñajëꞌë, yure Maijaꞌquë yëyeje̱ paꞌye yoꞌojë oiseꞌepi etaseꞌere. Iye aꞌë, i̱ti etaseꞌe: Esa coꞌayere ne deꞌhua ëaye nëiñe, mësaru aquë coꞌayere yoꞌosi doꞌire huajëyaꞌye nëiñe, coꞌaye sa̱ñope camaꞌcohuaꞌitaꞌare huajëyaꞌye nëiñe, coꞌayere yoꞌosiquëpi po̱nëjaquë cajë ai yoꞌoye nëiñe, coꞌaye yoꞌoquëre siꞌseye paꞌiji cuasaye nëiñe, mësarupi, siꞌayere deꞌoyerepa yoꞌohuë, nuñerepa yoꞌocohuaꞌipi. 12 Ja̱je paꞌina, yëꞌë ja̱ toya jaꞌhua toya maca i̱ti coꞌaye yoꞌoquëni pa̱nitaꞌa i̱ti coꞌaye yoꞌo cua̱ñoquëni caquë toyaye pa̱huë. Coa ai jerepa yëꞌë cato mësaru yëquëre coꞌa ju̱ꞌijë paꞌiyepi, Maijaꞌquë ña hue̱ꞌñana ñañe paꞌija̱jë caquë toyahuë. 13 Ja̱ cato yëquëre ne yëꞌhuaye paꞌiji.
Ja̱je paꞌiquëtaꞌare iye asa yëꞌhuaseꞌe jerepa ña huajëhuë, mësaru deꞌoye paꞌijë paꞌicohuaꞌire ña doꞌire Tito sihuaquë paꞌiyere. 14 Ja̱je paꞌina, mësaru ai deꞌocohuaꞌi aꞌë caquë Titore tsoe quëahuë. Titopi yëꞌë mësaru ayere quëaseꞌe nuñere paꞌë caquë asa ti̱ꞌapi, mësaru deꞌoye paꞌijë paꞌiyere ñaquë. Asa ti̱ꞌaquëna, coꞌa ju̱ꞌiñe peoyë, mësaru ayere cato yoꞌomaꞌ doꞌire. Siꞌaye mësarute yëquë quëaseꞌe cato nuñerepa quëaseꞌe aꞌë, cuiꞌneje Titopi nuñere paꞌë caquë asa ti̱ꞌapi, yëquë quëaseꞌe. 15 Ja̱je paꞌina, yuretaꞌa i̱je mësarute ai jerepa yëji, siꞌaohuaꞌi mësaru i̱te deꞌoye dahuëre ñajë pëpani pajë, i̱ caye siꞌaye deꞌoye sehuojë yoꞌocaiseꞌere cuasaquë. 16 ¡Ja̱je paꞌina, yëꞌë mësarute ai sihuayë, deꞌoyerepa yoꞌoja̱cohuaꞌi aꞌë caquë!
Deꞌoyerepa I̱siye