8
Deꞌoji. Yure Maijaꞌquë doꞌijë, mësarute quëaye yëyë, Maijaꞌquë oi coa i̱siseꞌepi Macedonia paꞌicohuaꞌi sehuosicohuaꞌi yoꞌo i̱ñoñere. Ja̱ohuaꞌi teaye coꞌamaña peocohuaꞌitaꞌa ë̱seye peoyerepa sihuajë i̱sihuë, yecohuaꞌire co̱cai ja̱ꞌñere. Jaiye coꞌamaña pacohuaꞌi i̱siyeje̱ paꞌyerepa i̱sihuë. Cuiꞌne jaiye neñañe paꞌina, tëto sainije sihuacohuaꞌi paꞌiyë. Cuiꞌne yëꞌëpi ñahuë, i̱ohuaꞌi deꞌoyerepa cuasajë ë̱seye peoyere papi i̱ohuaꞌi payere cuiꞌne i̱ohuaꞌi paye jerepa i̱sijëna. Ja̱je yoꞌojë yëquëje̱ Maijaꞌquë pa̱ire co̱caiye yëyë, ë̱semaꞌpë cajë ai se̱iꞌë, yëquëre. Se̱sicohuaꞌipi coa curiquëseꞌe i̱siye pa̱jë coa ai jerepa yoꞌohuë. Yoꞌojë duꞌru macarepa Ëjaëna i̱ohuaꞌi paꞌiyere i̱sihuë. Ja̱ jeteyoꞌje i̱sihuë, yëquëna, Maijaꞌquë yëyeje̱. Ja̱je paꞌina, Titore i̱ ja̱ꞌnë yoꞌo huëoseꞌere yoꞌoquë mësaru quëꞌroje̱ iye deꞌoye cuasajë co̱cai curi i̱siye tsiꞌso saoja̱quë cajë se̱iꞌë. Mësaru siꞌaye deꞌoyerepa paꞌicohuaꞌipi paꞌiyë: Paꞌire paji cuasacohuaꞌipi, ta̱ñe coca cacohuaꞌipi, ta̱ñë asacohuaꞌipi, deꞌoye yecohuaꞌire necaicohuaꞌipi, cuiꞌne yëquëre ai oicohuaꞌipi. Ja̱je paꞌicohuaꞌipi iyereje̱ cuasajë yecohuaꞌire tëto saisicohuaꞌipi yoꞌojë paꞌijë̱ꞌë, peocohuaꞌire co̱cai i̱siyere.
Mësarute tse̱poje̱ paꞌiore i̱siyë, mësarupi yecohuaꞌi deꞌoye yoꞌoyere ñani mësaruje̱, mësaru nuñerepa pa̱ire oicohuaꞌi paꞌiyere i̱ñojajë cajë. Ja̱je paꞌina, mësarute cua̱ñemaꞌpë paꞌiyë. Ja̱je paꞌina, mësaru cato tsoe asayë, mai Ëjaë Jesucristo maire deꞌoye coa i̱sisiꞌi caquë, jaiye coꞌamaña paquëpi, coꞌamaña peoquë deꞌoseꞌe, mësaru doꞌire. Mësarupi i̱ coꞌamaña peoquë deꞌosi doꞌipi, jaiye pacohuaꞌi paꞌija̱jë caquë yoꞌopi.
10 Mësaru deꞌoye paꞌiyere caquë, iye yoꞌoye aye mësarute cahuë, yëꞌë cuasaye mësarupi ja̱ꞌnë tëto saisi o̱metëcahuë ai sihuajë deꞌoye yoꞌo huëohuë, iye i̱siye ayere. 11 Ja̱je yoꞌosicohuaꞌi sëte yureje̱ sao macaja̱ꞌa, ja̱re o̱cue paꞌi maca cuasajë, sihuajë i̱sijë yoꞌojë̱ꞌë, mësaru paye jaꞌye. 12 Ja̱je paꞌina, pa̱ipi Maijaꞌquëre i̱siye yëre paquë i̱ paye jaꞌye i̱sito, Maijaꞌquë sihuaquë ñacaiquë api. Maijaꞌquë coꞌamaña peoquëni ñaquëtaꞌa, i̱sijë̱ꞌë caquë se̱maꞌquë api.
13 Camaꞌë paꞌiyë, yecohuaꞌire co̱cai doꞌire, mësarupi coꞌamaña caraja̱ni, ai yoꞌoja̱jë caquë. 14 Yëꞌë cato cayë, siꞌaohuaꞌi siꞌa yëꞌquë maca coꞌamaña payere caquë. Ja̱je paꞌina, yure mësarupi co̱caiye paꞌiji, i̱ohuaꞌire peoyere. Co̱catena, cuiꞌne yequë muꞌse i̱ohuaꞌipi mësaru peoyere co̱caiye paꞌiji, mësarute. Ja̱je yoꞌojë siꞌa yëꞌquë maca paja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. 15 Pajëna, toyaseꞌe cayeje̱: “Jaiye siꞌsosiquëre nëañeje pa̱pi, cuiꞌne aꞌri maña tsiꞌsosiquëreje̱ caraye pa̱pi.”
Tito Cuiꞌne I̱te Co̱cohuaꞌi
16 Deꞌoji, cayë, Maijaꞌquëre, Tito joyona yëꞌë mësarute ai cuasaquë paꞌiyeje̱ paꞌye ai cuasaye necaisiquëre. 17 Ja̱je paꞌina, Titopi, yëꞌë mësarute sani ñajëꞌë caquë se̱ñe, deꞌoyerepa sehuocajiꞌi. I̱pi mësarute ai cuasaquë ña ëa ju̱ꞌi paꞌiye sëte. Ja̱je paꞌina, yure i̱ yëyeseꞌepi mësarute ñasiꞌi caquë saiji.
18 Siꞌa hue̱ꞌña sehuosicohuaꞌi paꞌicohuaꞌi quëꞌrona, huaso coca deꞌoyerepa necai doꞌire deꞌoquëre pare yëhuoquëni, Maijaꞌquë doꞌiquëre teꞌire, Tito ja̱ꞌre co̱ni jëjo saoyë, mësaru quëꞌrona. 19 Coa ai jerepa siꞌa hue̱ꞌña sehuosicohuaꞌi paꞌicohuaꞌipi i̱te sahuareña, yëquë ja̱ꞌre cuꞌi yëquë yoꞌoye co̱caija̱ꞌquëni. Ja̱je paꞌina, yëquë mai Ëjaëre deꞌoye necañuꞌu cajë coa i̱si coꞌamaña tsiꞌsojë yoꞌoyere cuiꞌne yëquë co̱cañuꞌu cuasaye i̱ñoñuꞌu cajë yoꞌoyere, co̱caija̱ꞌquë api. 20 Ja̱je yoꞌojëna, iye yëquë jaiye coꞌamaña tsiꞌsoyere, deꞌoyerepa huahuesiꞌi cajë yoꞌoyë, yecohuaꞌipi coꞌaye camaꞌpë paꞌija̱jë cajë. Ja̱je yoꞌoyë. 21 Ja̱je paꞌina, yëquë cato deꞌoyere paseꞌe yoꞌoye yëyë, mai Ëjaë ña hue̱ꞌña, cuiꞌne pa̱i ña hue̱ꞌñaje.
22 Cuiꞌne ja̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni teꞌe jëjo saoyë, yequëreje̱ Maijaꞌquë doꞌiquëre. Ja̱ë cato jaiye deꞌoye yoꞌoquë yëquëre i̱ yoꞌoyepi, i̱ nuñerepa paꞌiye i̱ñoquëpi, cuiꞌne yureje̱ mësarute, nuñerepa paꞌicohuaꞌi aꞌë cuasaquë api. Ja̱je paꞌini jëjo saoyë. 23 Ja̱je paꞌina, yecohuaꞌipi i̱queiꞌni cajë Titore se̱cohuaꞌi paꞌito quëajë̱ꞌë. Ja̱ë cato Pablore tsioquë api, cuiꞌne i̱ ja̱ꞌre coꞌamaña nequë api, mësarute co̱casiꞌi caquë, cajë̱ꞌë. Cuiꞌne Maijaꞌquë doꞌijë i̱ ja̱ꞌre co̱ni saisicohuaꞌini se̱cohuaꞌi paꞌito cajë̱ꞌë. Ja̱ohuaꞌi cato sehuosicohuaꞌi tsiꞌsini cuasani jëjo daosicohuaꞌi aꞌë. Cristore deꞌoye necaicohuaꞌi aꞌë cajë̱ꞌë. 24 Ja̱je paꞌina, siꞌa hue̱ꞌña sehuosicohuaꞌi ñañere cajë, mësaru i̱ohuaꞌire nuñerepa oiyere oni i̱ñojëꞌë. Ja̱je paꞌina, yëquë mësaru ayere caseꞌeje̱ paꞌye sihuayë, mësarupi ja̱je yoꞌore paja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë cuasajë.
Maijaꞌquë Doꞌijëre Tsisocaiseꞌe