9
Mësaru co̱cañuꞌu cuasayere asa doꞌire, Maijaꞌquë doꞌijëre paꞌicohuaꞌire tsiꞌsoni i̱si ja̱ꞌñetaꞌa mësarute toyaye pa̱ñë. Siꞌanë sihuaquë cayë, Macedonia acohuaꞌire, mësaru Acaya paꞌicohuaꞌi, ja̱ꞌnë o̱metëcahuë co̱cañuꞌu cajë cuiꞌñasicohuaꞌipi paꞌiseꞌere paꞌijëna, mësaru deꞌoye cuasayere ñani, jai pa̱i Macedonia acohuaꞌipi mësaru esa ne ëa ju̱ꞌijë yoꞌoyere ñani deꞌoye yoꞌoñuꞌu cajë yoꞌoseꞌere cayë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Maijaꞌquë doꞌijëre jëjo saoyë, iye yoꞌoye aye, yëꞌë mësarute deꞌoye yoꞌocohuaꞌi aꞌë caseꞌepi coa caseꞌe paꞌimaꞌquëni caquë. Ja̱je cani cayë, mësarupi yëꞌë cuasaquë caseꞌeje̱ paꞌyerepa coa i̱siye ne deꞌhuasicohuaꞌipi paꞌija̱jë caquë cayë. Mësarupi ne deꞌhuamaꞌcohuaꞌipi paꞌijëna, yëꞌë ja̱ꞌre yeque Macedonia acohuaꞌipi co̱ni sani ñamaꞌcohuaꞌini caquë cayë. Mësarupi tsiꞌsoyere nemaꞌcohuaꞌipi paꞌito yëquëre ai huajëyaꞌye pasipi, mësarute nuñerepa neñë cuasajë sihuajë casi doꞌipi, cuiꞌne mësaruteje̱ jerepa huajëyaꞌye nësipi. Ja̱je paꞌina, mësarute duꞌru sani doꞌi ñajaꞌcohuaꞌire, Maijaꞌquë doꞌijëre jëjo saoyë, ja̱ohuaꞌipi mësaru coa i̱siñuꞌu ca nëoseꞌe co̱caijë tsiꞌso saoja̱jë caquë. Ja̱je yoꞌorena, mësaru coa i̱siyepi ë̱seye peoyere papi deꞌoyerepa cuasajë yoꞌoyere i̱ñoñe pasipi.
Iyere cuiꞌne cuasajë̱ꞌë: Aꞌri maña ta̱siquëpi ja̱re aꞌri maña tëaye paꞌiji, cuiꞌne ja̱re jaiye ta̱siquëpi ja̱re jaiye tëaye paꞌiji. Ja̱je paꞌina, pa̱i ñape i̱siye paꞌiji, joyo cuasaseꞌe jaꞌye, i̱simaꞌpë paꞌijë̱ꞌë coꞌaye nëi joyopi, pa̱nitaꞌa yecohuaꞌipi cua̱ñejëna. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë cato oi ñacaiquë api, sihuaquë i̱siquëni. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëpi mësarute siꞌa muꞌseña coa siꞌa coꞌamaña jaiye i̱sija̱ꞌquë api. Mësarupi siꞌaye mësarute caraye pajë nëaquëna, siꞌaye deꞌoye yoꞌo coꞌamañare co̱caija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌina, toyaseꞌe caji:
Coꞌamaña peocohuaꞌire ë̱seye peoyerepa i̱sisiquëre cato,
I̱ nuñe yoꞌoseꞌe ti pani huesëji.
10 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë mai ta̱ ja̱ꞌñe, cuiꞌne a̱i ja̱ꞌñe i̱siquëpi siꞌaye mësaru ta̱ ja̱ꞌñe, cuiꞌne mëa ja̱ꞌñe necaija̱ꞌquë api. Necaina, mësaru ë̱semaꞌpë i̱siyepi jaiye nuñerepa yoꞌoyere tëaye pasipi. 11 Ja̱je yoꞌojëna, Maijaꞌquë mësarute jaiye coꞌamaña i̱sija̱ꞌquë api, peocohuaꞌire co̱caija̱jë caquë. Ja̱ tsiꞌsoni jëjo saoyere jai pa̱i Maijaꞌquë doꞌijëpi deꞌoji cajë Maijaꞌquëre pëpaja̱cohuaꞌi aꞌë. 12 Ja̱je paꞌina, iye yëquë Maijaꞌquë doꞌijëre co̱cai ja̱ꞌñe sacaini coa i̱ohuaꞌire carayeseꞌe co̱cai ja̱ꞌñere saye pa̱ñë, coa i̱ohuaꞌipi ai jerepa Maijaꞌquëre ai deꞌoji cajë pëpa ja̱ꞌñere sayë. 13 Ja̱je paꞌina, iye mësaru co̱caiyepi mësaru Cristo coca deꞌoye sehuocaiye i̱ñoquëna, ñajë i̱ohuaꞌipi Maijaꞌquëre deꞌoquëre paꞌni cajë sihuaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Sihuajë i̱ohuaꞌije̱ Maijaꞌquëre deꞌoye yoꞌoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, mësarupi i̱ohuaꞌire cuiꞌne siꞌaohuaꞌire yecohuaꞌireje̱ ë̱seye peoyerepa co̱caiyere ñajë. 14 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëpi i̱ oiyere mësarute i̱ñosi doꞌire cuasajë ai yëjë Maijaꞌquëre mësarute se̱cacaija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. 15 ¡Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëre ai deꞌoji cayë, iye ai deꞌoyerepa i̱ i̱siseꞌere!