1 TIMOTEO
1
Pablo Toyaseꞌe, Timoteona
Yëꞌë Pablo, Jesucristo jëjo saoquë aꞌë, maire huasoquë Diusu cua̱ñeñepi, cuiꞌne mai Ëjaë Jesucristo mai utejë paꞌiquëpi. Maijaꞌquëre paꞌire paji cuasa doꞌire yëꞌë mamaquë aꞌë, mëꞌë. Ja̱je paꞌina, iye toya jaꞌhua toyayë, Timoteo mëꞌëre. Maijaꞌquëpi cuiꞌne mai Ëjaë Jesucristopi co̱ni mëꞌëre deꞌoye necaijë, teaye ñani oiyere, cuiꞌne joꞌcua deꞌoye paꞌiyere i̱sija̱jë.
Tayo Yeꞌyaseꞌere Deꞌhua Ñañe
Nuñerepa yeꞌyamaꞌpë tayo yeꞌyacohuaꞌire mëꞌëpi, ja̱je yeꞌyamaꞌpë paꞌija̱jë caquë ja̱ohuaꞌire yëhuoja̱quë cuasani Efeso daripëna pëajë̱ꞌë, cua̱ñehuë, yëꞌë ja̱ yëꞌtaꞌa Macedonia saimaꞌnë. Aipë coca co̱caiye pa̱ji, Maijaꞌquë paꞌire paji cajë asa ti̱ꞌañe. Ja̱je paꞌina, aipë coca cuiꞌne aiohuaꞌi paꞌiseꞌe coꞌye yeꞌyamaꞌpë paꞌija̱jë ja̱ohuaꞌi. Ja̱ cato sa̱ꞌñe pë̱ti coca caye aꞌë.
Yëꞌë cato, deꞌo joyore papi, deꞌoye cuasayere papi, cuiꞌne Maijaꞌquë paꞌiji nuñerepa asayepi, pa̱i ñape yecohuaꞌire oijë paꞌija̱jë caquë cua̱ñeñë, iye. Iyere yecohuaꞌi yoꞌomaꞌpë tayo sani coa cocaseꞌe cacohuaꞌi deꞌohuë. Ja̱je tayo saicohuaꞌipi pa̱ire Maijaꞌquë coca yeꞌyacohuaꞌi pañuꞌu, cajë. Yoꞌojëtaꞌa huesëyë, i̱ohuaꞌi cayeque. Cuiꞌne asa ti̱ꞌamaꞌpë paꞌiyë, i̱ohuaꞌi care payë cajë yeꞌyayere. Ja̱je paꞌina, nuñerepa yeꞌyayë, cuasajë tayoyë.
Maijaꞌquë Moisésre cua̱ñeseꞌe deꞌoye aꞌë, i̱ti cayeje̱ paꞌye yeꞌyato. Tayo yeꞌyatotaꞌa coꞌaji. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë cua̱ñeseꞌe deꞌoye yoꞌojë paꞌicohuaꞌini caquë paꞌiye pa̱ji. Cua̱ñeseꞌe cato, coꞌacohuaꞌi asa ja̱ꞌñepi paꞌiji. Ja̱ohuaꞌi cato Maijaꞌquëre sa̱ñope yoꞌocohuaꞌipi, cua̱ñeseꞌere sehuomaꞌcohuaꞌipi, siꞌsi yoꞌocohuaꞌipi, yoꞌo maꞌñere yoꞌocohuaꞌipi, cuiꞌne Maijaꞌquëre Ëjaëre papi camaꞌcohuaꞌipi, coa siꞌaye Maijaꞌquëre ti̱ꞌañuꞌu cajë yoꞌoyere cueꞌcuecohuaꞌipi, jaꞌquëohuaꞌire huaicohuaꞌipi, pa̱ire huaicohuaꞌipi, 10 yëquë nomiore, pa̱nitaꞌa yeco ë̱mëre yoꞌocohuaꞌipi, ë̱mëohuaꞌija̱ꞌa sa̱ꞌñe yoꞌocohuaꞌipi, pa̱ire tse̱ani yecohuaꞌina i̱sicohuaꞌipi, cosocohuaꞌipi cuiꞌne care payë cajë coa cosocohuaꞌipi, cuiꞌne deꞌo cocare sa̱ñope cacohuaꞌi asa ja̱ꞌñepi paꞌiji, Maijaꞌquë cua̱ñeseꞌe. 11 Maijaꞌquë deꞌoquëpi iye deꞌo cocare huaso cocare pare yëꞌëpi quëacaija̱quë caquë cua̱ñe nëopi.
Maijaꞌquë Teaye Ñani Co̱caiseꞌe
12 Deꞌoji, caquë pëpayë, mai Ëjaë Jesucristore, i̱ coꞌamaña yëꞌëpi tayomaꞌë nuñe nejaꞌquë api, caquë tutu i̱siquë, i̱te necaiquëre nesiquëre. 13 Yëꞌë cato ja̱ꞌnë Jesure sa̱ñope caquë, sehuosicohuaꞌire tse̱aquë, cuiꞌne coꞌaye caquë yoꞌoquë paëꞌë. Paꞌina, sehuomaꞌquëpi huesëquë yoꞌoji cuasani Maijaꞌquëpi yëꞌëre teaye ñani oi co̱cajiꞌi. 14 Ja̱je yoꞌoni mai Ëjaëpi yëꞌëre jaiye deꞌoyere i̱sipi, Maijaꞌquë paꞌire paji cuasayere cuiꞌne pa̱ire oiyere Cristo Jesús ja̱ꞌre tsioni paꞌijë, mai payere.
15 Nuñerepa caye aꞌë, Cristo Jesús coꞌacohuaꞌire huasosiꞌi caquë iye yejana daiseꞌere, siꞌaohuaꞌi asaye paꞌiji. Ja̱je paꞌina, yëꞌëre ai jerepa coꞌaquëni huasopi. 16 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëpi yëꞌëre teaye ñani oi co̱cajiꞌi. Ja̱je paꞌina, siꞌaye Jesucristo yoꞌo juja maꞌñere i̱ñosiꞌi caquë yëꞌëre huasopi. Ja̱je paꞌina, yure yëꞌë jeteyoꞌje i̱te sehuoja̱ꞌcohuaꞌire i̱ñoquë aꞌë, ti paꞌiye ti̱ꞌajaꞌcohuaꞌire. 17 Ja̱je paꞌina, Ëjaërepa deꞌoquëre pani ti pani huesë ëjaëre pani sihuajë pañuꞌu, ju̱ni huesëmaꞌquëni, pa̱ije ñamaꞌquëni, cuiꞌne teꞌi Diusure pani. Ja̱je paꞌija̱quë.
18 Maijaꞌquëre quëacohuaꞌipi ai tsoe mëꞌë yoꞌo ja̱ꞌñere caseꞌeje̱ paꞌye deꞌoye yoꞌoja̱quë caquë cua̱ñeñë, Timoteo yëꞌë mamaquë mëꞌëre. Ja̱je caseꞌepi co̱caina, Maijaꞌquë paꞌire paji cuasaquëni cuiꞌne deꞌoyerepa cuasaquëpi deꞌoyerepa yoꞌojë̱ꞌë. 19 Yecohuaꞌi i̱ohuaꞌi deꞌoye cuasajë paꞌiye quëayere sehuocaimaꞌpë yoꞌojë, i̱ohuaꞌi Maijaꞌquë paꞌire paji cuasayere ne huesoni coꞌa deꞌohuë. 20 Ja̱je yoꞌohuë, Himeneo cuiꞌne Alejandro. Ja̱je yoꞌosicohuaꞌini yëꞌëpi Satanásna i̱sihuë, coꞌaye cacohuaꞌipi Maijaꞌquëre coꞌaye caye pa̱ñere yeꞌyeja̱jë caquë.