2
Maijaꞌquëre Se̱ñe Yeꞌyaye
Iyere duꞌru macarepa yoꞌojë paꞌijë̱ꞌë caquë cua̱ñeñë, siꞌaohuaꞌire iye yeja paꞌicohuaꞌire se̱cacaijë Maijaꞌquë necaiyere deꞌoji cajë pëpayere, necaire pajë̱ꞌë cajë se̱ñere, ai teaye cajë se̱ñere. Cuiꞌne pa̱ire cua̱ñecohuaꞌire cuiꞌne pa̱i ëjaohuaꞌireje̱ se̱cacaiye paꞌiji, mai sehuosicohuaꞌipi deꞌoye jo̱sa yoꞌomaꞌpëna, sihuajë paꞌiyere cajë. 3-4 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë maire huasoquëpi siꞌaohuaꞌi huasosicohuaꞌi paꞌijë i̱ nuñerepa cocare asa ti̱ꞌajajë caquë yëquë sëte ai sihuaquë ñaji, mai se̱cacaiye. Teꞌi api, Maijaꞌquë. Cuiꞌne teꞌi api, Jesucristo, pa̱i deꞌosiquë, maire ti̱ohuaꞌi paꞌisicohuaꞌini Maijaꞌquë ja̱ꞌre co̱ni tsioye necaiquë. Yequë peoji. Jesucristopi siꞌaohuaꞌire huasoja̱ꞌa doꞌire ju̱ni sa̱icajiꞌi. Ja̱je yoꞌoquë i̱ñopi, i̱ oi necaiyere. Ja̱ i̱ñoseꞌere siꞌanë i̱repa paꞌiye asaye paꞌiji. Ja̱ coca necaiyere caquë yëꞌëre coca quëacaiquëre cuiꞌne i̱ jëjo saoquëre nepi. Judío pa̱i peocohuaꞌire Maijaꞌquë paꞌire paji cuasayere cuiꞌne nuñerepa cocare yeꞌyaja̱quë caquë. Quëare payë. Cosoye pa̱ñë.
Yëyë, yëꞌë siꞌa hue̱ꞌña paꞌicohuaꞌipi ë̱mëohuaꞌi Maijaꞌquëre se̱cohuaꞌi pani, deꞌo jë̱ñapi mëajë, deꞌo joyore papi, pë̱ti peocohuaꞌipi, cuiꞌne yecohuaꞌire sa̱ñope caseꞌe peocohuaꞌire papi se̱ñere. Cuiꞌne nomiohuaꞌije̱ deꞌoye ca̱ña juꞌija̱jë, nomiohuaꞌirepa juꞌiyepi, coꞌaye ña cua̱ño maꞌñere, ëja deꞌocohuaꞌi pani, tëto saiperepa naña yoni, curi neseꞌere jua nëoni cuiꞌne jaiye yiꞌyo se̱ꞌhuoni pa̱nitaꞌa jai doꞌi ca̱ñare su̱ñani deꞌocore paꞌë cajë yoꞌomaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. 10 Coa ai jerepa deꞌo coꞌamaña neñepi i̱ñoñe paꞌiji, Maijaꞌquëna i̱ohuaꞌi paꞌiye i̱sisicohuaꞌi paꞌiye. 11 Nomiohuaꞌi cato Maijaꞌquë coca yeꞌya hue̱ꞌña joꞌcuarepa dahuëre ñuꞌijë asaye paꞌiji. 12 Cuiꞌne nomiohuaꞌire ë̱seyë, jai pa̱i tsiꞌsi sitona yeꞌyaye. Cuiꞌne ë̱seyë, ë̱mëohuaꞌire meñe quëcoyeje̱. Coa ai jerepa deꞌoye joꞌcua asaye paꞌiji, nomiohuaꞌi cato. 13 Maijaꞌquëpi ai tsoeje̱ Adánni duꞌru deꞌhuapi, ja̱ jeteyoꞌje deꞌhuapi, Evare. 14 Cuiꞌne duꞌruje̱ Adánpi coso cua̱ñomaꞌë pajiꞌi. Nomiopi coso cua̱ñoni coꞌayena to̱me huesëo. 15 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare nomio huaso cua̱ñojaꞌcoa, i̱opi mamajëre deꞌoye ñacaio ai deꞌhuacopi, Maijaꞌquë paꞌiji cuasacopi pa̱ire oicopi, cuiꞌne deꞌoyere pare yoꞌoco paꞌicopi.