6
Coꞌamaña necaija̱ꞌcohuaꞌire joꞌya nesicohuaꞌi pani mësaru ëjaohuaꞌire caꞌrajë ñajëꞌë, ja̱ohuaꞌipi coꞌaye Maijaꞌquë mamire cuiꞌne i̱ coca mai yeꞌyayere sa̱ñope camaꞌpë paꞌija̱ꞌcohuaꞌire. Pa̱nitaꞌa coꞌamaña necaija̱ꞌcohuaꞌire joꞌya nesicohuaꞌipi sehuosicohuaꞌini ëjaohuaꞌire pani je̱omaꞌpë paꞌijë̱ꞌë, sehuosicohuaꞌi aꞌë cajë, ëjaohuaꞌire ñajë paye. Maijaꞌquëre sehuosicohuaꞌipi teꞌe Maijaꞌquë doꞌijëpi pa̱ire oicohuaꞌipi, coꞌamaña ne cua̱ñoñe sëte jerepa deꞌoye necaiye paꞌiji. Ja̱je caquë iyere yeꞌyaquë quëajë̱ꞌë.
Paꞌiye Cuiꞌne Mai Deꞌoye Cuasaye
Yequë pa̱ipi mai Ëjaë Jesucristo yeꞌyaseꞌeje̱ paꞌye yeꞌyamaꞌë, cuiꞌne mai nuñerepa Maijaꞌquëre se̱jë yoꞌoyeje̱ paꞌye yeꞌyamaꞌë pani, huesëquëpi yeꞌyaji, jerepa paꞌi aꞌë cuasaquëpi. Ja̱je paꞌipi ju̱ꞌi dahuëje̱ paꞌye paji, sa̱ñope ca ëayere. Ja̱je paꞌina, ja̱pi siꞌaye coꞌayere cuasaye huëoji: yecohuaꞌi payere ëa ñajë pë̱ti ëaye cuasaye, teꞌe cuasa maꞌñe coꞌacohuaꞌi aꞌë cajë te ju̱ꞌiñe, coa cacohuaꞌi aꞌë cuasaye. Ja̱je cuasacohuaꞌipi sa̱ꞌñe pë̱ti coca ti je̱omaꞌpë cajë paꞌiyë, nuñe cuasamaꞌcohuaꞌi ja̱ꞌre, nuñerepa coca asa ti̱ꞌamaꞌcohuaꞌipi, Maijaꞌquëre sehuoni paꞌiye yeꞌyaye curi neñe aꞌë cuasacohuaꞌi ja̱ꞌre. Ja̱je uihuayë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare, coꞌamaña paꞌina, cuiꞌne peoquëna, sihuaquë paꞌiquëseꞌere, Maijaꞌquëre sehuoni paꞌiye yeꞌyaye, jaiye curi neñeje paꞌye paꞌiji. Mai iye yeja dai maca coꞌamaña peocohuaꞌi daëꞌë. Daisicohuaꞌipi cuiꞌne mai ju̱ꞌi maca iye yejapi peocohuaꞌi saija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌina, maipi a̱o maña cuiꞌne mai juꞌi ca̱ña pani sihuajë pañuꞌu. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare jaiye curiquë pañuꞌu, cacohuaꞌi cato jaiye doꞌi peoyere yëyena quëcomaꞌpë huati hua̱terë nesicona cacayë, i̱ohuaꞌire coꞌa deꞌhuaquë, deꞌoye paꞌiseꞌere nejocaiyena, ti ne huesë hue̱ꞌñana sayena. 10 Ja̱je paꞌina, curiquë oiye cato siꞌaye coꞌaye cuasaye huëoye aꞌë. Ja̱je yecohuaꞌi jaiye curiquë yë doꞌire Maijaꞌquëre paꞌire paji cuasaseꞌe je̱oni ai yoꞌoyena ne huesëni ai yoꞌojë paꞌiyë.
Deꞌoye Maijaꞌquë Cocare Quëaye
11 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Maijaꞌquë joꞌyaë sëte siꞌaye coꞌayere coequëpi nuñerepa yoꞌoquë paꞌijë̱ꞌë, Maijaꞌquëre necaiquëpi, paꞌire paji cuasaquëpi, pa̱ire oiquëpi, yoꞌo jujamaꞌquëpi, cuiꞌne jerepa paꞌi aꞌë cuasa joyo peoquëpi. 12 Ti pani huesëja̱quë caquë Maijaꞌquëpi mëꞌëre sahuani soipi. Soisiquëpi Maijaꞌquë paꞌiji, mësaru cuasayere deꞌoyerepa quëahuë, jai pa̱i asajëna. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë paꞌiji cuasayepi deꞌoye yoꞌojë̱ꞌë, ti paꞌiyere pacohuaꞌipi. 13 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë siꞌa coꞌamaña paꞌiye i̱siquë cuiꞌne Jesucristo Poncio Pilatore deꞌoyerepa i̱ paꞌiye quëcoquë i̱ñosiquë ña hue̱ꞌñana cua̱ñeñë, mëꞌëre. 14 Yëhuo quëcoye peoja̱quë cani deꞌoye yëꞌë mëꞌëre cua̱ñeseꞌe sehuocai yoꞌojë̱ꞌë. Yeque po̱nani yoꞌomaꞌë paꞌijë̱ꞌë, mai Ëjaë Jesucristo dai macaja̱ꞌa. 15 I̱ti yoꞌo maca ti̱ꞌaëna, Maijaꞌquëpi siꞌaye iyere ne deꞌhua saoja̱ꞌquë api, teꞌi siꞌaye paꞌirepa deꞌo Diusu tutu quëꞌipi, cua̱ñecohuaꞌi mëñe Ëjaëre papi, cuiꞌne ëjaohuaꞌi mëñe Ëjaëpi. 16 Ja̱ë api, teꞌi ti ju̱ꞌimaꞌquë, pa̱i tsioja̱imaꞌtore mia hue̱ꞌñare paꞌiquë, teꞌe pa̱i macaje̱ ñamaꞌquë, cuiꞌne ña ti̱ꞌañeje ti peoquë. ¡I̱ tse̱ paꞌija̱quë siꞌanëpi, Ëjaërepa paꞌiye cuiꞌne i̱ jerepa tutu quëꞌi paꞌiye! Ja̱je paꞌija̱quë.
17 Cua̱ñejëꞌë, jaiye iye yeja coꞌamaña pacohuaꞌire, jerepa paꞌiohuaꞌi aꞌë, cuasamaꞌpë paꞌija̱jë, cuiꞌne i̱ohuaꞌi coꞌamañana quëcomaꞌpë paꞌija̱jë. Ja̱ cato coa caraja̱iñe aꞌë, coa ai jerepa Maijaꞌquëna quëcojë paꞌija̱jë, mai pa ja̱ꞌñere caquë coa siꞌaye jaiye i̱siquëna. 18 Cua̱ñejëꞌë, cuiꞌne deꞌo coꞌamañare yoꞌojë jaiye deꞌoye yoꞌoyere, coꞌamañaje paꞌye paja̱ꞌcohuaꞌire, pajë peocohuaꞌire co̱caija̱jë, i̱ohuaꞌi coꞌamañapi. 19 Ja̱je yoꞌojë, jaiye coꞌamaña tsiꞌso ti̱mëjaꞌcohuaꞌi aꞌë, yequë muꞌse ti pani huesëyere pa ja̱ꞌñere.
Timoteore Ca Tëjiye
20 Timoteo deꞌhua ñaquë paꞌijë̱ꞌë, mëꞌëre deꞌoye yoꞌoja̱ꞌquë api cuasa nëoseꞌere. Asamaꞌë paꞌijë̱ꞌë, iye yeja doꞌi peo coca, ta̱ꞌñe asayere paꞌë caye, coa cosoye aꞌë. 21 Yecohuaꞌi Maijaꞌquëre paꞌire paji cuasacohuaꞌipi ja̱re ta̱ꞌñe asayere paꞌë cajë yoꞌojë, tsoe ne huesëhuë, ti̱ñena.
Maijaꞌquëpi mësarute necaina, deꞌoye paꞌijë̱ꞌë. Ja̱je paꞌija̱ꞌquë.