2 TIMOTEO
1
Pablopi Toya Co̱seꞌe Timoteona
Yëꞌë, Pablo Maijaꞌquë yë doꞌipi Jesucristo jëjo saoquë paꞌiyë, Cristo Jesuna tsioni paꞌiye ti̱ꞌañe ca nëoseꞌere quëaja̱ꞌquëpi. Ja̱je paꞌina, toyayë, iye toya jaꞌhua yëꞌë mamaquë Timoteona, yëꞌë oiquëna. Diusu Maijaꞌquëpi cuiꞌne Ëjaë Jesucristopi ñacai teaye ñaquë co̱caina, ti se coꞌa ju̱ꞌimaꞌpë deꞌoye paꞌijë̱ꞌë caquë.
Cristo Yoꞌoseꞌere Quëaye
Muꞌseña cuiꞌne ñamiña se̱ñe ñape mëꞌëre cuasani Maijaꞌquëpi ñacaiji, caquë pëpayë, i̱te, deꞌoye cuasayere papi yëꞌë necaiquëna, yëꞌë aipë yoꞌojë paꞌiseꞌeje̱ paꞌye. Cuiꞌne hua̱nëyemaꞌë siꞌanë cuasayë, yëꞌë je̱o saina, mëꞌë oi co etoquëna, ñaseꞌere. Ja̱je paꞌina, mëꞌëni ña huajëꞌñe nëina, ai cuasaquë paꞌiyë. Ja̱je cuasayë, mëꞌëpi nuñerepa Maijaꞌquë paꞌiji cuasaquë yoꞌoseꞌere ñasi doꞌire. Ja̱je cuiꞌne duꞌru macare paje̱ mëꞌë ñeco Leoidapi cuiꞌne mëꞌë jaꞌco Eunicepi Maijaꞌquë paꞌiji cuasacohuaꞌipi paëꞌë. Ja̱je paꞌina, mëꞌëje cuiꞌne cuasaquë paꞌiji caquë nuñerepa cayë.
Yëꞌë jë̱tëpi mëꞌëna pato maca Maijaꞌquëpi mëꞌë yoꞌoja̱ꞌa tuture i̱sipi. Ja̱je paꞌina, cua̱ñeñë, mëꞌëre. Toa jaꞌjë tsë̱oñeje paꞌye yoꞌojë̱ꞌë, i̱tire. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë caꞌra joyore i̱simaꞌë pajiꞌi, maire. Coa ai jerepa tutu quëꞌi joyore pa̱ire oiyere cuiꞌne asare pajë deꞌoye paꞌiyere i̱sipi.
Ja̱je paꞌina, mai Ëjaë Jesucristo doꞌire quëacaijë̱ꞌë, huajëyaꞌye peoquëpi. Cuiꞌne i̱ doꞌire yëꞌë tse̱a cua̱ñosiquë paꞌina, ñani huajëyaꞌ coemaꞌë paꞌijë̱ꞌë. Coa ai jerepa huaso coca quëajë ai yoꞌoyere yëꞌëje̱ quëaquë pasiꞌi cuasajë̱ꞌë, Maijaꞌquë tutu i̱siyepi. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëpi huasoni soipi, i̱ ja̱ꞌre tsioni deꞌocohuaꞌirepa paꞌija̱ꞌcohuaꞌini. Ja̱ yëꞌtaꞌa yeja deꞌhuamaꞌnë maire ojiꞌi, Cristo Jesús necai ja̱ꞌñere caquë. Ja̱je paꞌina, i̱ cuasaseꞌere yoꞌoquë huasopi, maire. Mai neñepi ti̱ꞌañe pa̱huë. 10 I̱ tsoe cuasaseꞌere yuretaꞌa Jesucristo dani ju̱ni huesë tutu paꞌiseꞌere nejo maca, cuiꞌne huaso cocapi, ti ju̱ꞌimaꞌpë paꞌiyena necai maca, i̱ñopi.
11 Iye coca quëaja̱ꞌquëre ca nëosiquë aꞌë. Ja̱je paꞌina, Jesús jëjo saoquë sëte quëaquë, yeꞌyaquë paꞌiyë.
12 Ja̱ doꞌire ai yoꞌoyë. Ja̱je ai yoꞌoquëtaꞌa huajëyaꞌye peoquëpi yoꞌoyë, yëꞌë quëcoquëre paye sëte. Ja̱je paꞌina, asayë, tutu quëꞌipi yëꞌëre deꞌoye ñacaija̱ꞌquë api, i̱ ca nëoseꞌere ne tëji muꞌseja̱ꞌa.
13 Yëꞌë nuñerepa paꞌyere yeꞌya i̱ñoseꞌeje̱ paꞌye tuijë̱ꞌë. Cuiꞌne Jesucristo ja̱ꞌre tsioni paꞌijë pa̱ire oiyere, cuiꞌne Maijaꞌquë paꞌiji cuasajë paꞌiyere paꞌijë̱ꞌë. 14 Maijaꞌquë joyo maire paꞌiquë co̱caiyepi deꞌhua ñacaijë̱ꞌë, deꞌoye yeꞌyayere Maijaꞌquë nuñerepa cocare i̱siseꞌere necaija̱ꞌquë api caquë.
15 Tsoe mëꞌëpi asayë, siꞌaohuaꞌi Asia yeja paꞌicohuaꞌi yëꞌëre je̱ocojëna, cuiꞌne ja̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni Figelo cuiꞌne Hermogenes je̱oseꞌe.
16 Onesíforo tsëcapëre mai Ëjaëpi oi teaye ñaquë co̱caija̱quë. Cosiquë yëꞌë paꞌina, ja̱ohuaꞌipi huajëyaꞌye cosiquëni yoꞌomaꞌquëpi camaꞌë sihua ëaye jaiye deꞌoye yoꞌo huasopi, yëꞌëre. 17 Ja̱je yoꞌoquëpi Roma ti̱ꞌasi maca coꞌe jujani je̱omaꞌë coꞌequë ti̱ꞌapi, yëꞌëre. 18 Ja̱je paꞌina, mai Ëjaëpi ja̱ muꞌserepa oi teaye ñacaija̱quë Onesíforore. Mëꞌë ñaquëna, maire Efeso paꞌi maca, co̱caiseꞌeje̱ paꞌye co̱cajiꞌi. Ja̱re mëꞌëpi tsoe asayë.