LOS HECHOS
1
Maijaꞌquë I̱ Joyore I̱sisiꞌi Ca Nëoseꞌe
Yëꞌë cajei Teofilo, yëꞌë duꞌru macarepa toya pëpëna siꞌaye Jesuja̱ꞌa macarepa yoꞌo huëoquë yoꞌoseꞌe cuiꞌne i̱ yeꞌyaseꞌe, cuiꞌne i̱ maꞌtëmona sai macaja̱ꞌa yoꞌoseꞌe siꞌaye toyahuë. Ja̱ yëꞌtaꞌa maꞌtëmo saimaꞌnë i̱ jëjo saocohuaꞌire joꞌya sahuani deꞌo joyo co̱caiyepi i̱ohuaꞌi yoꞌo ja̱ꞌñe quëaëña. Cuiꞌne ju̱ꞌisiquëpi huajëquërepa paꞌiji cajë ñajajë caquë ja̱ꞌnë paꞌiseꞌeje̱ paꞌirepa pani i̱ñoquë cuarenta muꞌseña ñaiquë Diusu cua̱ñe te̱ꞌtere quëaëña, ja̱ohuaꞌire.
Ja̱ yëꞌtaꞌa Jesús i̱ jëjo saocohuaꞌi ja̱ꞌre paꞌi caëña:
“Jerusalénpi saimaꞌpë utejë̱ꞌë, jaꞌquë mësarute i̱sisiꞌi ca nëoseꞌere yëꞌë quëaseꞌere. Juan cato ocopi dopi. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare aꞌri maña se ñata sao muꞌseña mësaru cato deꞌo joyore pani do cua̱ñojaꞌcohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, oco doyeje̱ paꞌye.”
Jesús quëꞌrona tsiꞌsija̱ni Jesure se̱iꞌë ñeje:
“Ëjaë, ¿mëꞌë yurepi Israel pa̱i ëjaëre necaija̱ꞌquë aꞌë, yëquëre deꞌoye cua̱ñejaꞌquëre?”
Cajëna, Jesupi sehuoëña:
“Ja̱ cato pa̱i asaye peoye aꞌë. Coa jaꞌquëseꞌe neñe paꞌiji. Ja̱je paꞌina, mësaru i̱ti nejaꞌa muꞌse cuiꞌne ti̱ yoꞌoja̱ꞌa tëcahuëje̱ asaye peoji. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare deꞌo joyopi mësaruna dani paꞌi maca tutu i̱si cua̱ñoni Jerusalén, Judea yeja, Samaria yeja, coa siꞌa yeja paꞌicohuaꞌire quëacaija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, yëꞌë yoꞌoseꞌe ayere.”
Ja̱ se ca tëjini ñajë nëcajëna, Jesús maꞌtëmona sa cua̱ñoëña. Sa cua̱ñoquëna, siriopi i̱te peo hue̱ꞌñarepa tsio dani hueso. 10 Ja̱ yëꞌtaꞌa Jesús maꞌtëmona mëiñere ñajë nëcajëna, peo hue̱ꞌña paꞌisicohuaꞌipi caya ë̱mëohuaꞌi pojaꞌi juꞌi ca̱ña juꞌicohuaꞌipi ñaini caëña, i̱ohuaꞌire:
11 “Galilea pa̱i ¿me yoꞌojë maꞌtëmore ñajë nëcayeꞌni? Iquë Jesús mësaru ja̱ꞌre paꞌisiquëpi yure maꞌtëmo sa cua̱ñosiquë cuiꞌnaëpi coꞌija̱ꞌquë api, mësaru ñajëna, saiseꞌeje̱ paꞌye.”
Judas Paꞌisi Saꞌrona Matiaspi Tsioja̱iseꞌe
12 Ja̱ maca Jesús jëjo saocohuaꞌi Olivos ai cu̱tihuëpi teꞌe kilómetro sani Jerusalénna coꞌireña, ja̱ohuaꞌi cato saëꞌë, huajë muꞌse ja̱ jaꞌye cuꞌiye paꞌiji, cua̱ñeseꞌe jaꞌye. 13 Ja̱ maca pa̱i daripëna ti̱ꞌani i̱ohuaꞌi huero pëani paꞌi huëꞌe ë̱mëjeꞌe tuꞌrihuëna mëni pëareña. I̱ti pëasicohuaꞌi cato paꞌiyë: Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Alfeo mamaquë Jacobo, Simón yequë mami hueꞌyosiquë Zelote, cuiꞌne Jacobo mamaquë Judas. 14 Siꞌaohuaꞌi ja̱ohuaꞌi Jesús yoꞌje tsi̱ ja̱ꞌre, cuiꞌne Jesús pëca jaꞌco María ja̱ꞌre co̱ni, cuiꞌne yequë nomiohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni teꞌe cuasayepi siꞌanë Maijaꞌquëre se̱ñuꞌu cajë tsiꞌsijë paëꞌë.
15 Ciento veinte sehuosicohuaꞌi paꞌicohuaꞌipi ja̱ muꞌseña teꞌe macana tsiꞌsirena, Pedropi jopore pana huëni nëcani caëña, ñeje:
16 “Maijaꞌquë doꞌijë, Jesure tse̱acohuaꞌire sai saquë Judas yoꞌo ja̱ꞌñere Maijaꞌquë joyopi Davidre duꞌru quëaëña. Quëaquëna, toyapi. Ja̱ toyaseꞌe, Maijaꞌquë joyo caseꞌe ti̱ꞌañe pajiꞌi. 17 Judas cato mai aquë pajiꞌi. Cuiꞌne mai neñe ayere co̱ nequë pajiꞌi. 18 Ja̱je paꞌiquëtaꞌa, coꞌaye yoꞌo doꞌire sa̱isi curiquëpi yejare huerohuë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Judas cato si̱opëja̱ꞌa meñe to̱meni ë̱tatuꞌu joquëna, siꞌaye ë̱ta mea etaëna, ju̱quëña. 19 Ja̱ yoꞌoseꞌere Jerusalén paꞌicohuaꞌipi asani i̱ti tsiore hueꞌyohuë, tsie tsio. I̱ohuaꞌi cocarepa cato Acéldama hueꞌyoreña. 20 Ja̱je paꞌina, Salmos toya pëpë caji:
I̱ paꞌisi huëꞌe je̱ocosi huëꞌe paꞌija̱ꞌcoa,
Pëa co̱maꞌa huëꞌe.
Cuiꞌne caji, yequeje̱:
I̱ yoꞌoraꞌaseꞌere yequëpi yoꞌoye paꞌiji.
21 Deꞌoji. Maipi iye macare payë, Jesús mai ja̱ꞌre paꞌi macapi, mai ja̱ꞌre siꞌanë paꞌicohuaꞌire Jesure Juan oco do macapi cuiꞌne i̱ maꞌtëmo mëi macana mai ja̱ꞌre paꞌicohuaꞌire. 22 Ja̱je paꞌina, deꞌoji, ja̱ohuaꞌi aquëni teꞌire maire tsioja̱ꞌquëre neñe. Nerena, ja̱ëpi mai ja̱ꞌre co̱ni teꞌe Jesús ju̱ꞌisiquëpi huëjiꞌi, quëaja̱ꞌquëre.”
23 Casi maca coꞌejë cayaohuaꞌire ti̱ꞌareña, José Barsabás cuiꞌne Matias. Josépi yequë mami Justo hueꞌequë pajiꞌi. 24-25 Ti̱ꞌani Maijaꞌquëre ñeje se̱iꞌë:
“Jaꞌquë, mëꞌëpi pa̱i cuasaye ta̱ꞌñe asaquë aꞌë. Yëquëre i̱ñojëꞌë, ¿jequë aꞌni, mëꞌë joꞌya nesiquërepa mëꞌë jëjo saoquërepa Judas coꞌaye yoꞌoquë ne huesësiquë neraꞌaseꞌe nejaꞌquë?”
26 Se̱ni tëjini neñañuꞌu cajë yoꞌojëna, Matiasna Jesús jëjo saoquë paꞌiye to̱mepi. To̱meina, ja̱re i̱ti macapi, Jesús once jëjo saocohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni paꞌiquë po̱nëpi.