2
Maijaꞌquë Joyo Daiseꞌe
Judío pa̱i fiesta Pentecostés muꞌse ti̱ꞌasi maca siꞌaohuaꞌi sehuosicohuaꞌi teꞌe macana tsiꞌsini paëꞌë. Paꞌijëna, cuasamaꞌtore papi jai tutu jupë pi̱sico jutayeje̱ paꞌyerepa maꞌtëmopi pi̱sico jutaëña. Jutani i̱ti pi̱siyepi siꞌa huëꞌe ti̱mëëña, i̱ohuaꞌi paꞌi hue̱ꞌña. Ja̱ maca pa̱i ñapere toa corohuë̱aje paꞌyepi i̱ohuaꞌi si̱opë̱ana ñai nëcareña. Ja̱ maca yuretaꞌa siꞌaohuaꞌi deꞌo joyopi ti̱mësicohuaꞌi pateña. Paꞌijë joyo necaina, yequë pa̱i cocapi careña.
Ja̱ muꞌseña Judío pa̱i siꞌa hue̱ꞌña paꞌicohuaꞌipi Jerusalénna tsiꞌsicohuaꞌipi pateña, deꞌoye yoꞌo pa̱ipi. Paꞌicohuaꞌipi tutu pi̱siyeje̱ paꞌyere asani tsiꞌsireña, i̱ti pi̱si hue̱ꞌñana. Tsiꞌsini asareña, i̱ohuaꞌi cocapi, sehuosicohuaꞌipi cajëna. Asajë ¿merepa ja̱je cayeꞌni? cuasahuë. Ja̱je cuasajë asa quëquëjë ai coꞌa ju̱ꞌijë sa̱ꞌñe cahuë:
“¿Siꞌaohuaꞌi icohuaꞌi Galilea pa̱itaꞌa pa̱i ñape cocapi cayeꞌni? ¿Me neni pa̱i ñape cocare papi cajëna, asayeꞌni? Iye maca paꞌiyë, Partia pa̱i, Elam pa̱i, Media pa̱i, Mesopotamia pa̱i, Judea pa̱i, Capadocia pa̱i, Ponto pa̱i, cuiꞌne Asia yeja pa̱i, paꞌiyë. 10 Paꞌiyë cuiꞌne Frigia pa̱i, Panfilia pa̱i, Egípto pa̱i, cuiꞌne Cirene quëꞌro Libia pa̱ije paꞌiyë. Paꞌiyë, cuiꞌne romano pa̱ije, coa dani paꞌicohuaꞌije̱ judío pa̱irepa cuiꞌne judío pa̱i yoꞌoye coa se yeꞌyesicohuaꞌije̱ paꞌiyë. 11 Paꞌiyë, cuiꞌne Creta pa̱i cuiꞌne Arabia pa̱ije siꞌaohuaꞌi paꞌicohuaꞌipi asahuë, Maijaꞌquë deꞌoyerepa yoꞌoyere pa̱i ñape cocapi cajëna.”
12 Siꞌaohuaꞌi quëquë huesësicohuaꞌi paëꞌë, jerepa yeque cuasaye peoyerepa. Ja̱je paꞌijë sa̱ꞌñe se̱iꞌë:
“¿I̱quere pare quëaquëꞌni, iye yoꞌoyere?”
13 Cajëna, yecohuaꞌipi cueꞌcuejë careña:
“Ja̱ohuaꞌi cato da huesoquëna, yoꞌojë cayë.”
Pedro Caye Ja̱ohuaꞌire
14 Cajëna, ja̱ maca Jesús jëjo saocohuaꞌi aquë Pedropi yecohuaꞌi i̱ cajeohuaꞌi once paꞌiohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni huëni nëcani tutu capi, ñeje:
“Judío pa̱i cuiꞌne siꞌaohuaꞌi Jerusalén paꞌicohuaꞌi asajë̱ꞌë. Iye mësaruje̱ yëꞌë caquëna, deꞌoye asajë̱ꞌë. 15 Icohuaꞌi daquëna yoꞌojë camaꞌpë paꞌiyë, mësaru cuasayeje̱ paꞌye, yurena nueve paꞌito me cuepeyeꞌni. 16 Iye cato coa ai jerepa Maijaꞌquë caye quëacaiquë Joel caquë paꞌiseꞌepi ti̱ꞌaquë yoꞌoquëna cayë. I̱ caseꞌe cato caji:
17 Tëji muꞌseñarepa yëꞌë joyore pa̱ina i̱sija̱ꞌquë aꞌë caji, Maijaꞌquë.
I̱sina, mësaru mamajë ë̱mëohuaꞌi cuiꞌne nomiohuaꞌi yëꞌë ayere caja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë,
Po̱sëohuaꞌipi ca̱imaꞌpëtaꞌa ca̱ni ñañeje paꞌye ñajëna, quëasiꞌi.
Cuiꞌne aiohuaꞌi huëo hue̱ꞌñajaꞌa ñajëna, quëasiꞌi.
18 Ja̱ muꞌseña yëꞌë joꞌyaohuaꞌi ë̱mëohuaꞌina cuiꞌne nomiohuaꞌina yëꞌë joyore i̱sisiꞌi.
I̱siquëna, yëꞌë ayere quëacohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë.
19 Cuiꞌne maꞌtëmopi pa̱i ti ña maꞌñere i̱ñoñe paꞌija̱ꞌcoa,
Cuiꞌne yejare i̱ñosiꞌi, tsiepi, toapi, cuiꞌne toa picopi,
20 Ë̲së miamaꞌquë deꞌoja̱ꞌquë api,
Cuiꞌne ñañëje tsieje̱ paꞌi deꞌoja̱ꞌquë api,
Iye cato mai Ëjaërepa ja̱ daimaꞌnë paꞌi ja̱ꞌñe aꞌë.
I̱ dai muꞌserepa cato ëja muꞌserepa cuiꞌne deꞌo muꞌserepa pasipi.
21 Ja̱ muꞌseña siꞌaohuaꞌi yëꞌëre se̱cohuaꞌi ti̱ꞌajaꞌcohuaꞌi aꞌë, huaso cua̱ñosicohuaꞌi paꞌiye.
Toyapi, Joel.
22 Israel pa̱i asajë̱ꞌë, yëꞌë caquëna. Mësarupi tsoe asayë, Jesús Nazaret aquë pa̱i pajiꞌi. Paꞌina, Maijaꞌquëpi mësaru ña hue̱ꞌñana i̱repa paꞌiye i̱ñopi. I̱ñoquë Jesuja̱ꞌa Maijaꞌquëpi pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere cuiꞌne jaiye deꞌoyere pare yoꞌo i̱ñopi. 23 Ja̱je paꞌitaꞌare Maijaꞌquë tsoe ja̱je yoꞌosiꞌi cuasa nëoseꞌeje̱ paꞌye, mësaruna i̱te tse̱ani que̱ni huani je̱ohuë, coꞌacohuaꞌi jëñaja̱ꞌa. 24 Ja̱je huani je̱osicohuaꞌitaꞌare Maijaꞌquëpi ju̱ꞌiñe hue̱seꞌere peo hue̱ꞌña nejoni huajëquëre huëopi, je i̱ paꞌimaꞌquëni ju̱ꞌiñepi meñe quëco pacoꞌni. 25 Pa̱i ëjaërepa David Jesús ayere caquë capi, ñeje:
Ëjaëpi yëꞌë ti̱ñare pare paꞌina, i̱seꞌere siꞌanë ñahuë.
I̱pi yëꞌë ëja te̱ꞌtere paꞌito, yëꞌëre siꞌaye coꞌaye paꞌinije ne ta̱oñe peoji.
26 Ja̱je paꞌina, ai sihuayë, yëꞌë joyopi, sihuaquë yëꞌë yëꞌopopi jë̱jëñë.
Mëꞌëpi ñacaina, quëcoquë pëa huajëja̱ꞌquë aꞌë.
27 Ja̱re mëꞌëpi yëꞌëre ta̱si daripëna je̱omaꞌë paꞌija̱quë aꞌë.
Cuiꞌne yëꞌë mëꞌë deꞌo joꞌyaë ca̱pë ja̱ꞌju tiya huesëyeje̱ pa̱jaꞌcoa, mëꞌëpi ë̱sequëna.
28 Mëꞌëpi yëꞌëre i̱ñohuë, paꞌi maꞌare pare,
Cuiꞌne mëꞌë ja̱ꞌre co̱ni paꞌi ai sihuaja̱ꞌquë aꞌë, yëꞌë.
Ja̱je capi, David, Jesús ca ja̱ꞌñe.
29 Israel pa̱i asajë̱ꞌë, David mai ñecuë tsoe ju̱quëna, ta̱jë paꞌa̱huëꞌë. Yureje̱ i̱te ta̱jë paꞌisicoje̱ huiꞌyomaꞌcopi paꞌico. 30 Israel pa̱i ëjaërepa David cato Maijaꞌquëre quëacaiquë pajiꞌi. Ja̱je paꞌipi asapi, Maijaꞌquë care paquëpi ca nëoseꞌere i̱ tsëcapë aquëni Maijaꞌquëpi Israel pa̱i ëjaëre pare necai ja̱ꞌñere, i̱ meñe najeini. 31 Ja̱je paꞌina, David ñaquë cayeje̱ paꞌyere capi, Cristo huëi ja̱ꞌñere. I̱o caseꞌe cato caji: ‘ta̱si daripëre u̱i huesëye pa̱jaꞌquë api,’ cuiꞌne ‘i̱ ca̱pëje̱ ja̱ꞌju tiya huesëye pa̱jaꞌcoa,’ capi. 32 Ja̱je paꞌiye sëte Maijaꞌquëpi Jesure ja̱re David casiquëni huëopi, huajëquëre. Ja̱ yoꞌoseꞌe yëquëpi ñasicohuaꞌi aꞌë. 33 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëpi Jesure i̱ ëja te̱ꞌte ñuꞌijaꞌquëre nepi, jerepa paꞌire pare. Ja̱je neina, pëca jaꞌquëni deꞌo joyore pare i̱si cua̱ñopi i̱ ca nëosiquëre i̱si cua̱ñoni i̱pi yure pa̱i ñapere huahuecajiꞌi, huahuecaiyere ja̱re yure mësaru ñajë cuiꞌne asahuë capi. 34 Ja̱je paꞌina, Davidpi maꞌtëmo mëiñe pa̱pi. Ja̱je paꞌiye sëte capi:
Ëjaëpi yëꞌë Ëjaëre capi:
‘Jaꞌrujë̱ꞌë, yëꞌë ëja te̱ꞌtena,
35 Yëꞌëpi mëꞌëre sa̱ñope yoꞌocohuaꞌire mëꞌë quë̱o huëꞌehuëna jëjo o̱a sao macaja̱ꞌa.’
36 Ja̱je paꞌina, Jesús mësaru que̱ni huani je̱ocosiquëre Diusupi Ëjaëre pare Cristo huasoquëre nepi. Iyere cato Israel pa̱i asaye paꞌiji.”
37 Ja̱je Pedro caquëna, asani joyore papi ai coꞌa ju̱ꞌijë oijë Pedrore cuiꞌne i̱ cajeohuaꞌire once paꞌiohuaꞌireje̱ se̱iꞌë, ñeje cajë:
“¿Yëquë yure me nejaꞌcohuaꞌi aꞌni, Maijaꞌquë doꞌijë?”
38 Se̱jëna, Pedro capi:
“Mësaru tayo yoꞌoseꞌere sa̱i to̱ cua̱ñoñe cani cuiꞌne deꞌo joyore i̱sija̱ꞌquë cani mësaru ja̱ꞌnë cuasaseꞌere je̱oni Maijaꞌquëna po̱nëñe paꞌiji. Ja̱je yoꞌoni pa̱i ñape Jesuni cuasajë oco do cua̱ñoñe paꞌiji. 39 Maijaꞌquë i̱ joyo i̱sisiꞌi ca nëoseꞌe mësaru. Mësaru mamajë cuiꞌne soꞌo paꞌicohuaꞌi cuiꞌne siꞌaohuaꞌi Maijaꞌquë yë soija̱ꞌcohuaꞌi tse̱ aꞌë.”
40 Yequeje̱ cuiꞌne capi, Pedro:
“Huasosicohuaꞌi paꞌijë̱ꞌë, ai coꞌacohuaꞌi jopo paꞌicohuaꞌipi.” Ja̱je caquë yëhuopi.
41 I̱ ja̱je caquë yëhuoye asasicohuaꞌiseꞌe oco do cua̱ñoni tres mil Jesure sehuocohuaꞌi paëꞌë, ja̱ maca. 42 Paꞌijë siꞌaohuaꞌi Jesús jëjo daocohuaꞌi yeꞌyayere deꞌoye sehuocaijë nuñerepa paëꞌë. Paꞌijë sa̱ꞌñe deꞌoye yoꞌojë, Maijaꞌquëre se̱jë cuiꞌne a̱o yëtoni a̱ijë paëꞌë, Jesús yoꞌoseꞌere cuasajë.
Duꞌru Macarepa Sehuosicohuaꞌi Paꞌiseꞌe.
43 Jesús yeꞌyaquë paꞌisicohuaꞌipi jaiye pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere yoꞌojëna, ñajë ai cuasareña, merepa ja̱je yoꞌoyeꞌni cajë. 44 I̱tire paꞌë cuasajë asasicohuaꞌipi teꞌe cuasajë tsiosicohuaꞌipi paꞌijë coꞌamañaje teꞌe pahuë. 45 Siꞌaye i̱ohuaꞌi coꞌamaña i̱sijë curi maña huerojë yecohuaꞌi coꞌamaña caracohuaꞌina i̱sihuë, i̱ohuaꞌire caraye. 46 Ja̱je yoꞌojë paꞌicohuaꞌipi siꞌa muꞌseña Maijaꞌquëre se̱jë paëꞌë, Maijaꞌquëre se̱ huëꞌena. Ja̱je yoꞌojë cuiꞌne i̱ohuaꞌi huë̱ꞌñana Jesure cuasajë a̱ore yëtoni a̱ijë teꞌe hue̱ꞌña tsiꞌsini a̱ore huahuejë a̱ijë sihuajë paëꞌë. 47 Paꞌijë Maijaꞌquë deꞌoquëre paꞌni cajë paëꞌë. Siꞌaohuaꞌi yecohuaꞌije̱ deꞌo pa̱ire paꞌë cajë ñahuë. Cajë ñajëna, Ëjaëpi jero saꞌna jai pa̱ire i̱te sehuocohuaꞌire nepi. Nequëna, jai pa̱i sehuocohuaꞌi huaso cua̱ñosicohuaꞌi paëꞌë, muꞌse ñape.