2
Yëꞌë cato yëyë, mësarupi yëꞌë mësarute caquë jëayerepa yoꞌoyere cuiꞌne Laodicea acohuaꞌire caquë yoꞌoyere cuiꞌne siꞌahuaꞌire yëꞌëre ñamaꞌcohuaꞌire caquë yoꞌoyere asayere. Ja̱je paꞌina, mësarupi cuiꞌne ja̱ohuaꞌipi co̱ni joñoa quëcoyere paja̱jë caquë yoꞌoyë, sa̱ꞌñe oiyena tsiosicohuaꞌipi paꞌiji cuasacohuaꞌipi. Diusu paꞌiye cuiꞌne Jesucristo paꞌiye yahueseꞌere asa ti̱ꞌajajë caquë yoꞌoyë. Ja̱ë api, siꞌaye ta̱ꞌñe cuasaye, cuiꞌne asa ti̱ꞌañe paquërepa. Ja̱je cayë, mësarute, asa ëaye ta̱ꞌñe ca cocapi yecohuaꞌije̱ cosojë nemaꞌpë paꞌija̱jë caquë. Ja̱je paꞌina, yëꞌëpi mësaru ja̱ꞌre co̱ni paꞌimaꞌë panije, mësaru ja̱ꞌre co̱ni paꞌiyë, yëꞌë joyopi. Ja̱je paꞌina, sihuaquë ñañë, mësaru, cuiꞌna hue̱ꞌña yoꞌomaꞌpë paꞌiyena Cristo paꞌiji cuasayere o̱cue paꞌi macarepa paꞌiyere.
Cristo Ja̱ꞌre Huajë Paꞌiye
Ëjaë Jesucristore mësaru yëjë paꞌiji cuasajë sehuoseꞌeje̱ paꞌye cuiꞌne i̱na tsiosicohuaꞌipi paꞌiji cuasajë paꞌijë̱ꞌë. I̱na jëayerepa, paꞌire paji cuasayepi tsita mesicohuaꞌipi o̱cue paꞌi macarepa i̱ ja̱ꞌre paꞌijë̱ꞌë. Mësaru yeꞌyeseꞌeje̱ paꞌye Maijaꞌquëre siꞌanë deꞌoji cajë pëpajë paꞌijë̱ꞌë.
Deꞌhua ñajëꞌë, yoꞌojë joꞌya ne cua̱ñoñe, aiohuaꞌi yeꞌyaseꞌena, pa̱i cuasayena, iye yeja pa̱i yoꞌoyena. Ja̱ cato cosoye aꞌë, cuiꞌne doꞌi peoye aꞌë. Ja̱ cato Cristo yoꞌo maꞌñe aꞌë.
Ñajëꞌë, siꞌaye, Maijaꞌquë ayepi Cristoni paꞌiji. 10 Ja̱je paꞌina, mësaru Maijaꞌquë paꞌiyepi ti̱mësicohuaꞌi caraja̱imaꞌcohuaꞌipi paꞌiyë, Cristona tsioni paꞌi doꞌire. Ja̱ë cato siꞌaye mëñe Ëjaë api. Cuiꞌne siꞌaye mëñe cua̱ñequë api. 11 Cuiꞌne i̱ ja̱ꞌre mësaru tsioni paꞌi doꞌire, noni tsi̱ꞌnëna coꞌacohuaꞌi paꞌiyere huaso cua̱ñohuë, cuiri ca̱ꞌni tëayeje̱ paꞌye mësarute yoꞌoquëna. Pa̱i jë̱ñapi ca̱pëna tëayeje̱ paꞌyepi neñe pa̱pi, mësarute. 12 Cuiꞌne mësarupi Maijaꞌquë tutupi ju̱ꞌisiquëre huëopi cuasajë sehuo doꞌire mësaru oco do cua̱ño maca Cristo ja̱ꞌre ta̱ cua̱ñohuë. Ta̱ cua̱ñosicohuaꞌipi cuiꞌne i̱ ja̱ꞌre co̱ni huëo cua̱ñohuë, ju̱ꞌisicohuaꞌipi. 13 Ja̱ꞌnë mësaru tayo yoꞌocohuaꞌipi, cuiꞌne ca̱ꞌni tëa cua̱ñomaꞌcohuaꞌipi joñoa ju̱ꞌisicohuaꞌi paëꞌë. Paꞌijëna, Maijaꞌquëpi Cristo doꞌija̱ꞌa mësarute i̱ ja̱ꞌre co̱ni paꞌiye necajiꞌi. Necai siꞌaye tayo yoꞌoseꞌere sa̱i deꞌhuacajiꞌi, Cristo doꞌipi. 14 Mai coꞌaye yoꞌo doꞌire, ja̱re maipi sa̱iñe paꞌiseꞌere Maijaꞌquëpi cruzuna que̱ je̱opi, maire sa̱ñope toya nëoseꞌere peo hue̱ꞌñarepa nejoquë. 15 Ja̱je yoꞌoquë Cristo cruzna ju̱ꞌiseꞌepi siꞌaye ëja paꞌiseꞌere cuiꞌne maire meñe cua̱ñecohuaꞌi tutu paꞌiseꞌere meñe quëco huesëpi, siꞌahuaꞌi ña hue̱ꞌñare pana.
Maꞌtëmo Coꞌamañare Coꞌejë̱ꞌë
16 Ja̱je paꞌiye sëte yecohuaꞌije̱ mësarute nuñe yoꞌomaꞌcohuaꞌi aꞌë, camaꞌpë paꞌija̱jë mësaru a̱iñere, pa̱nitaꞌa u̱cuyere pa̱nitaꞌa fiesta muꞌseñare, ñañëjaꞌa sëꞌayere, pa̱nitaꞌa pëa huajë muꞌse ayere. 17 Siꞌaye iye cato, i̱tirepa dai ja̱ꞌñe paꞌina, pa̱i toꞌouje̱ paꞌye aꞌë. Ja̱ i̱tirepa cato Cristo aꞌë. 18 Ja̱je paꞌina, deꞌhua ñajëꞌë, mësarute i̱sija̱ꞌa coꞌamañare nejocaijë teaye paꞌiohuaꞌi ña cua̱ñocohuaꞌipi cuiꞌne hui̱ñaohuaꞌire se̱cohuaꞌipi, mësarupi i̱ohuaꞌi yoꞌoyena ñajë sehuojëna. Ja̱ohuaꞌi cato ti i̱ohuaꞌije̱ ña maꞌñere cuiꞌne pa̱iseꞌe huëojë cuasayere yëcohuaꞌi aꞌë, jerepa paꞌiohuaꞌi aꞌë cuasacohuaꞌipi. 19 Ja̱ohuaꞌi cato Maijaꞌquë cuasa nëoseꞌeje̱ paꞌye yoꞌoquë pa̱i ñape te̱ꞌña teꞌe ca̱pëna tsioquë, a̱oquë ai deꞌhuaquë Cristona, i̱ti si̱opëna tsiomaꞌcohuaꞌipi yoꞌoyë.
20 Mësaru Cristo ja̱ꞌre ju̱ꞌisicohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌina, iye yeja cua̱ñe tutupi cua̱ñequëna, paꞌiye pa̱ñë, mësaru. ¿Ja̱je paꞌquëtaꞌare mësaru me yoꞌojë ja̱ yëꞌtaꞌa iye yeja pa̱i yoꞌojë paꞌiyere paꞌijë, 21 iye yoꞌomaꞌpë, a̱iñe pa̱jëꞌë, iye, cuiꞌne iyere tse̱amaꞌë, mëꞌë jë̱tëpi cayeꞌni? 22 Siꞌaye ja̱je caye cato, pa̱i cua̱ñejë yeꞌyaye aꞌë, siꞌaye ja̱ coꞌamaña cato i̱ti yoꞌo macana cara ja̱ꞌñe aꞌë. 23 Nuñerepa cayë, ja̱ teaye paꞌiohuaꞌi paꞌijë cuiꞌne ca̱pë ai jëaye cua̱ñejë yoꞌoye ai ta̱ꞌñe yoꞌoyerepa ña cua̱ñoji, Maijaꞌquëre ti̱ꞌañuꞌu cajë yoꞌoye. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mai ca̱pë yëyere sa̱ñope yoꞌoyere co̱cai maꞌñe aꞌë.