COLOSENSES
1
Pëpayë
Yëꞌë Pablopi Maijaꞌquë yëyepi Jesucristo jëjo saoquë deꞌosiquëpi, Maijaꞌquë doꞌiquë Timoteo ja̱ꞌre co̱ni, iye toya jaꞌhua Cristore asa doꞌire Maijaꞌquë doꞌijëpi Colosas daripë paꞌicohuaꞌina, Maijaꞌquë tse̱cohuaꞌina sehuosicohuaꞌina cajë toyayë. Maijaꞌquë mësarute oi i̱ coa i̱siyepi joꞌcua deꞌoye paꞌijë̱ꞌë.
Sehuosicohuaꞌire Pablo Se̱cacaiye
Siꞌanë mësaruni cajë se̱cacaiyë, Maijaꞌquëna, Jesucristo pëca jaꞌquëna deꞌoji cajë. Mësaru Jesucristore paꞌire paji cuasajë paꞌicohuaꞌipi. Siꞌaohuaꞌire Maijaꞌquë tse̱cohuaꞌire oijë paꞌiyere quëajëna, asa doꞌire pajë se̱ñë. Ja̱je mësaru cato yoꞌoyë, mësarute caquë deꞌhuacaiseꞌe maꞌtëmore paꞌiji cajë ute doꞌipi. Iye uteye mësaru ti̱ꞌahuë, nuñerepa huaso cocare quëajëna, asasi doꞌipi. Mësarute quëajëna, asasi cocapi ai deꞌoco siꞌa hue̱ꞌña quë̱iona, tëayë. Mësaru Maijaꞌquë oiyere asani iye oiye nuñere paꞌë cajë asasi maca mësarute yoꞌoseꞌeje̱ paꞌye yequë pa̱ireje̱ yoꞌoji. Iye cocare pare mësarute yëquë oiquë Epafraspi yeꞌyapi, yëquë ja̱ꞌre coꞌamaña nesiquëpi cuiꞌne mësaru Cristore necaiquëre pare ñaquëpi. Ja̱ëpi dani yëquëre quëapi, mësaru paꞌiye cuiꞌne mësaru joñoapi sa̱ꞌñe oijë paꞌiyere.
Mësaru paꞌiye quëajëna, asasi maca acohuaꞌipi, mësarute je̱omaꞌpë Maijaꞌquëre se̱cacaiyë, i̱pi siꞌaye i̱ yëye, joyo paꞌiye ta̱ꞌñe asaye i̱siquëna asajë paꞌija̱jë cajë. 10 Ja̱je asa ti̱ꞌacohuaꞌi paꞌijë yuretaꞌa siꞌaye deꞌo coꞌamañaseꞌe quë̱iñeje paꞌye yoꞌojë, Ëjaë tse̱cohuaꞌi sëte i̱ sihuaquë ñañere yoꞌojë, cuiꞌne ai jerepa Maijaꞌquë paꞌiyere asa ti̱ꞌajë paꞌijë̱ꞌë cajë. 11 Ja̱je paꞌina, cuiꞌne se̱ñë, i̱te, mësarute i̱ deꞌo tuture papi tutu quëꞌiohuaꞌire necaija̱quë cajë. Ja̱je necaina, tutu i̱si cua̱ñosicohuaꞌi paꞌijë, yoꞌo jujaye peoyerepa dahuëre yoꞌojë sihuajë siꞌaye quëco ti̱ꞌajajë cajë. 12 Ja̱je quëco ti̱ꞌacohuaꞌi paꞌijë yuretaꞌa Maijaꞌquëre sihuajë pëpaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, i̱ tse̱cohuaꞌire i̱si coꞌamaña ayere co̱ni mia hue̱ꞌñare pana paja̱ꞌcohuaꞌire ne deꞌhuasiquëre. 13-14 Maijaꞌquëpi maire, nea hue̱ꞌñapi joꞌyaohuaꞌire pacohuaꞌini etoni mai tayoseꞌere tsie doꞌipi sa̱i deꞌhuacani i̱ oiquërepa i̱ mamaquë cua̱ñe te̱ꞌtena ñopi.
Cristo Ju̱cacaisi Doꞌipi, Maijaꞌquë Cajeohuaꞌi Paꞌiye
15 Maijaꞌquë ña cua̱ñomaꞌquëpi i̱ mamaquëja̱ꞌa ti̱ña ña cua̱ñoquë dajiꞌi. I̱ mamaquë cato siꞌaye peoꞌnë aquëre papi. 16 Ja̱ë ja̱ꞌre co̱ni Maijaꞌquë siꞌaye iye yeja paꞌiye cuiꞌne maꞌtëmo paꞌiye deꞌhuapi, mai ña ti̱ꞌa maꞌñe, cuiꞌne mai ñañe deꞌhuapi. Ja̱je cuiꞌne siꞌaye cua̱ñeñere, meñe cua̱ñe tutu payere, ëjaë paꞌiyere, joꞌya ne tutu payere Cristo ja̱ꞌre co̱ni deꞌhuapi, i̱ tse̱ paꞌi ja̱ꞌñere. 17 Ja̱je paꞌina, Cristo cato siꞌa coꞌamaña peoꞌnë duꞌru paꞌisiquë api. Ja̱je paꞌipi i̱pi ñacaina, i̱ tutupi siꞌaye deꞌoye i̱ti paꞌi macare paꞌiji. 18 Cuiꞌne yequeje̱ Cristo cato sehuosicohuaꞌi si̱opë api. Ja̱je paꞌina, sehuosicohuaꞌire paꞌiye i̱siquëpi duꞌru paꞌiquëre papi siꞌaye duꞌruja̱ꞌa pasiꞌi caquë ju̱ꞌiñeje ju̱ni huëjiꞌi. 19 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëpi sihuapi, siꞌaye i̱ paꞌiyepi Cristore paꞌina. 20 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë Cristo doꞌija̱ꞌa siꞌa iye yeja paꞌicohuaꞌire cajeohuaꞌi deꞌosiꞌi cuasapi, maꞌtëmo acohuaꞌije̱ paꞌiohuaꞌire, cuasaquë Cristo cruz ju̱ꞌi doꞌija̱ꞌa cajeohuaꞌire deꞌhuapi.
21 Ja̱ꞌnë mësaru joñoapi coꞌaye cuasajë yoꞌo doꞌire Maijaꞌquë sa̱ñope yoꞌocohuaꞌipi ti̱ohuaꞌi paëꞌë, paꞌisicohuaꞌipi. Yure cato Maijaꞌquë cajeohuaꞌi deꞌohuë, 22 Cristo ai yoꞌoquë ju̱cacaisi doꞌipi. Iye cato yoꞌopi mësarupi i̱ ña hue̱ꞌñare pana i̱na i̱sicohuaꞌipi ti siꞌsi te̱ꞌña peocohuaꞌipi paꞌijëna, pasiꞌi caquë. 23 Ja̱ ñaquë payere ti̱ꞌañere cajë mai utejë paꞌiyere, huaso coca mësaru asaseꞌere ti hua saimaꞌpë, Maijaꞌquë paꞌire paji cuasayere o̱cue paꞌi macarepa cuasajë tuiye paꞌiji. Iye cocare siꞌa hue̱ꞌña quëacaiyë, yëꞌë Pabloje̱ ja̱re quëacaiquë paꞌiyë.
Pablo Sehuosicohuaꞌire Necaiye
24 Cristo i̱ ca̱pë acohuaꞌire oi ai yoꞌoseꞌe carayere, yëꞌë ca̱pëpi mësaruni caquë ai yoꞌoquë ne saocai yure cato ai sihuayë. 25 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëpi yëꞌëre sehuosicohuaꞌire necaija̱ꞌquëre nepi. Neina, i̱ cua̱ñe nëoseꞌeje̱ paꞌye mësaru deꞌoye paꞌi ja̱ꞌñere caquë siꞌaye i̱ coca quëacaiquë paꞌiyë. 26 Ja̱je paꞌina, tsoe hue̱ꞌña o̱metëcana yahueseꞌe pa̱i asa maꞌñe paꞌiseꞌere yuretaꞌa i̱ tse̱cohuaꞌina i̱ñoseꞌere ja̱re quëayë. 27 Maijaꞌquëpi yë judío pa̱i peocohuaꞌina, iye pa̱i asa maꞌñe yahueseꞌere deꞌoyere pare i̱ñopi. Ja̱ cato Cristopi mësaruni paꞌiye aꞌë. Ja̱ë api, mësaru utejë paꞌiquë deꞌoquërepa.
28 Yëquëpi Cristo ayere quëayë. Siꞌaohuaꞌire deꞌoyerepa asa ti̱ꞌajajë cajë yeꞌyajë cuiꞌne yëhuoyë. Ja̱je yoꞌojëna, Cristona tsiosicohuaꞌipi deꞌoyerepa pa̱i ñape ai deꞌosicohuaꞌi paꞌija̱jë cajë. 29 Ja̱re caquë yëꞌë, siꞌa tuturepa yoꞌoquë neñë, Cristo cua̱ñe tutu yëꞌëre i̱siyepi.