4
Siꞌanë Sihuajë Paꞌijë̱ꞌë, Mai Ëjaëni Cuasajë.
Deꞌoji, Maijaꞌquë doꞌijë maña. Yëꞌë yëcohuaꞌi, yëꞌë oicohuaꞌi, yëꞌë ña ëa ju̱ꞌicohuaꞌi mësaru aꞌë, yëꞌë sihuaye, cuiꞌne yëꞌë i̱si cua̱ñojaꞌa maroje̱ paꞌiohuaꞌi. Ja̱je paꞌiye sëte o̱cue paꞌi macarepa mai Ëjaëre tuijë paꞌijë̱ꞌë.
Evodiare cuiꞌne Síntiquere se̱ñë, sa̱ꞌñe yoꞌojë cayere je̱oni mai Ëjaë tse̱cohuaꞌi sëte teꞌe deꞌoye cuasajë paꞌija̱jë caquë. Ja̱je paꞌina, mëꞌëre se̱ñë, yëꞌë yoꞌoyeje̱ paꞌyere nequë paꞌiquëna, mëꞌëpi ja̱ohuaꞌire Maijaꞌquë doꞌijëre co̱caija̱quë caquë. Huaso coca yëꞌë quëaquëna, ja̱ohuaꞌi yëꞌëre deꞌoyerepa co̱caisicohuaꞌi aꞌë, Clemente ja̱ꞌre co̱ni, cuiꞌne yecohuaꞌi yëꞌëre co̱caicohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni. Ja̱je paꞌina, i̱ohuaꞌi mami ti paꞌi toya pëpëre pana toyaseꞌepi paꞌiji.
Siꞌanë mai Ëjaëni sihuajë̱ꞌë. Ti̱jupë cayë, sihuajë̱ꞌë, i̱ni. Ja̱je paꞌina, siꞌaohuaꞌi mësarute deꞌo pa̱ire paꞌë cajë ñajajë mësarupi quëcojë deꞌoye yoꞌocohuaꞌi paꞌijë̱ꞌë. Mai Ëjaë jaꞌyere paꞌiji.
Siꞌaye tëto saitoje̱ coꞌa ju̱ꞌijë oimaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Coa ai jerepa Maijaꞌquëni se̱jë deꞌoji cajë pëpajë siꞌaye mësaru yëyere i̱ñojëꞌë, Maijaꞌquëna, i̱te se̱ maca. Ja̱je yoꞌojëna, Maijaꞌquëpi mësarute i̱ joꞌcua deꞌoye paꞌiyere i̱sija̱ꞌquë api, mai asa ti̱ꞌañe peoyere pare. I̱sina, iye joꞌcua deꞌoye paꞌiyepi mësaru joñoa cuiꞌne mësaru cuasajë paꞌiye deꞌoye ñacasipi, Cristo Jesús doꞌipi.
Deꞌoyeseꞌe Cuasajë̱ꞌë
Tëjiyerepa cayë, mësarute. Maijaꞌquë doꞌijë, nuñere pare cuasajë̱ꞌë, yecohuaꞌipi Ëjaëre ñajëna paꞌiyere, i̱tire pare deꞌoyere pare sihuajë ñañere, dëoye ca cua̱ñoñere. Siꞌaye deꞌoyere cuasajë̱ꞌë, yecohuaꞌi sihuajë deꞌoye cacaiyere.
Ja̱je paꞌina, yëꞌë yeꞌyaseꞌere, yëꞌë mësarute quëaseꞌere, yëꞌë caquëna, asaseꞌere cuiꞌne yëꞌë yoꞌoquëna, ñaseꞌere ja̱re yoꞌojë̱ꞌë. Ja̱je yoꞌojëna, Diusu joꞌcua deꞌoye paꞌiye i̱siquëpi mësaru ja̱ꞌre co̱ni pasipi.
Filipenses Acohuaꞌipi Pablore Co̱caiye
10 Ai sihuayë, mai Ëjaëre, mësaru yëꞌëre cuasa huëo co̱seꞌere caquë. Camaꞌë paꞌiyë, yëꞌëre hua̱nëyesicohuaꞌipi, cuasa huëohuë caquë. Yëꞌë cato cayë, yoꞌo ti̱ꞌañepi peoquëna, co̱caiye yëjëtaꞌa pa̱sicohuaꞌipi co̱cai huëohuë caquë. 11 Camaꞌë paꞌiyë, coꞌamañapi peoquëna, paꞌiyë caquë. Yëꞌë cato yëꞌë payere sihuaquë paꞌiyere yeꞌyesiquë aꞌë. 12 Coꞌamaña peoquëna, paꞌiyere jaiye coꞌamaña payere ti̱mësiquë paꞌiyere, a̱i ëa ju̱ꞌiñere, tëto saiseꞌerepa payere, cuiꞌne peoquëna paꞌiyere, coa siꞌaye tëto sai yeꞌyesiquë aꞌë. 13 Ja̱je paꞌina, coa siꞌaye quëcoquë ne ti̱ꞌañe payë, Cristo tutupi co̱caina. 14 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësarupi deꞌoye yoꞌojë yëꞌëre co̱caëꞌë, ai yoꞌoquëna, mësaru coꞌamañapi.
15 Macedoniapi duꞌru macarepa huaso coca quëa huëoquë sai maca mësaru Filipos acohuaꞌipi yëꞌëre co̱caëꞌë, mësaru i̱siyepi. Yequë hue̱ꞌña sehuocohuaꞌi cato co̱caiye pa̱huë. Tsoe mësarupi asayë, ja̱ yoꞌoseꞌe. 16 Ja̱ yëꞌtaꞌa yëꞌë Tesalónicare paꞌina, mësaru cayaye jëjo saohuë, curiquë, yëꞌëre jopo caraye co̱cai ja̱ꞌñere. 17 Coa mësaru i̱sijëna, payeseꞌe coꞌemaꞌë paꞌiyë. Coa ai jerepa mësaruje̱ i̱ti co̱caiye ayepi neseꞌere, quë̱iseꞌeje̱ paꞌyere paja̱jë caquë coꞌecaiyë. 18 Siꞌaye i̱mahuë, mësaru i̱siye. Caraye peoji, yure ai payë. Mësaru Epafrodito ja̱ꞌre jëjo daoseꞌena co̱ni jerepa payë. Mësaru jëjo daoseꞌe, cato huëo së̱ maꞌñare Maijaꞌquëna coa i̱siyeje̱ paꞌye aꞌë, ai yoꞌojë i̱te i̱siyeje̱ paꞌye aꞌë, Maijaꞌquë sihuaquë ñañe aꞌë. 19 Yëꞌë Diusupi mësarute siꞌaye caraye i̱sija̱ꞌquë api, Cristo Jesús doꞌipi. I̱ jaiye deꞌoyere pare payeje̱ paꞌye i̱sisipi. 20 Jeꞌnëna deꞌoquëre pani Diusu. Maijaꞌquërepa cañuꞌu, i̱te. Ja̱je paꞌija̱quë.
Pëpa Tëjiye
21 Siꞌaohuaꞌire pëpacaijë̱ꞌë, Jesucristo doꞌipi Maijaꞌquë tse̱cohuaꞌi deꞌosicohuaꞌire. Cuiꞌne i̱ño yëꞌë ja̱ꞌre paꞌicohuaꞌije̱ Maijaꞌquë doꞌijë mësarute pëpa saoyë. 22 Siꞌaohuaꞌi i̱ño paꞌicohuaꞌi Maijaꞌquëre pacacaicohuaꞌipi cuiꞌne romano pa̱i ëjaë huëꞌe acohuaꞌije̱ ja̱ohuaꞌipi airepa cajë pëpa saoyë, mësarute.
23 Mai Ëjaë Jesucristopi siꞌaohuaꞌire mësarute deꞌoye ñacaija̱ꞌquë. Ja̱je paꞌija̱ꞌquë.