3
Nuñerepa Paꞌiye
Yure cato Maijaꞌquë doꞌijë, mai Ëjaëni sihuajë paꞌijë̱ꞌë, yëꞌë ja̱ꞌnë mësarute toyaseꞌere toya co̱toje̱, jo̱sa teꞌere toyaye nëiñe pa̱ji, coa ai jerepa ja̱ cato mësarute deꞌoye o̱cue paꞌi maca paꞌiyere co̱caiye aꞌë cuasaquë toyayë. Deꞌhua ñajë paꞌijë̱ꞌë, joꞌya yaije̱ paꞌiohuaꞌire, coꞌaye yoꞌocohuaꞌire, ca̱ꞌni tëacohuaꞌire. Ja̱je paꞌina, mai joñoapi Maijaꞌquëre se̱jë, cuiꞌne Cristo Jesús acohuaꞌi paꞌiyere sihuacohuaꞌipi nuñerepa ca̱ꞌni tëaseꞌeje̱ paꞌiohuaꞌirepa paꞌiyë, ca̱pë neñepi ti̱ꞌañe aꞌë cuasamaꞌcohuaꞌipi. Yecohuaꞌi ca̱pë neseꞌena quëcojë paꞌiye ai jerepa yëꞌë cato quëcoquë paꞌiye paquëtaꞌa. Ja̱na quëcomaꞌë paꞌiyë, ñajëꞌë.
Yëꞌë cato ocho muꞌseña co̱asiquë paꞌi maca cuiri ca̱ꞌnihuë tëa cua̱ñohuë. Ja̱je paꞌina, judío pa̱ire paꞌë, Benjamín, tëcapë aquë aꞌë, hebreo pa̱i mamaquë aꞌë, judío pa̱i cua̱ñeñepi yëꞌëre fariseore hueꞌyosiquë paëꞌë. Ja̱je paꞌipi Jesure sehuocohuaꞌire coyere ë̱sequë ai jo̱sa yoꞌoquëpi, siꞌaye cua̱ñeseꞌe caye deꞌoye sehuoquëpi, yecohuaꞌi mañaje ti sa̱ñope tayoquë api ca ti̱ꞌañe peoquërepa paëꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Cristo doꞌipi yure cato ti doꞌi peoye ñañë, ja̱ꞌnë yëꞌë i̱tire paꞌë cuasaseꞌere. Ja̱je paꞌina, yëꞌë Ëjaë Jesucristo paꞌiyere jerepa paꞌyere asaquë co̱ni ñato, jerepa doꞌi peoye paꞌiji. Ja̱je paꞌina, Cristoni jerepa jaꞌye tsioni pasiꞌi caquë siꞌaye coa coꞌaye ñañë, nejoseꞌeje̱ paꞌye. Ja̱je paꞌina, yuretaꞌa cua̱ñeseꞌe cayere yoꞌoquë nuñerepa paꞌiquë pasiꞌi caquë yoꞌomaꞌë paꞌiyë. Coa ai jerepa Cristore i̱re pare cuasacohuaꞌire Maijaꞌquë nuñerepa paꞌiye i̱siyere pasiꞌi caquë paꞌiyë. 10 Yëꞌë cato Cristo paꞌiyere asa ti̱ꞌañere yëyë, i̱ ju̱ꞌisiquëpi huëisi tutupi yëꞌëni paꞌina, asayere yëyë. Cuiꞌne i̱ ai yoꞌoseꞌe ayere yoꞌoye yëyë. I̱je paꞌi paꞌiyere yëyë, pa̱ire oi ju̱ꞌiseꞌena ti̱ꞌaquë. 11 Pa̱i ju̱ꞌisicohuaꞌi huëni paꞌiyere ti̱ꞌasiꞌi caquë yoꞌoyë.
Ti̱ꞌañuꞌu, Cajë Yoꞌoye
12 Deꞌoquërepa paꞌiye siꞌaye ti̱ꞌamaꞌquëpi ti̱ꞌasiꞌi caquë yoꞌoyë ja̱re paja̱quë caquë Cristo Jesupi yëꞌëre duꞌru ti̱ꞌani paquëpi. 13 Yëꞌë cato Maijaꞌquë doꞌijë, ja̱ paꞌiye ja̱ yëꞌtaꞌa ti̱ꞌamaꞌquë aꞌë, ti̱ꞌasiꞌi caquë yoꞌoquëtaꞌa. Ja̱je paꞌina, ti̱ꞌasiꞌi caquë jeteyoꞌje nëañere hua̱nëyei jeto i̱ti se̱ña hue̱ꞌña paꞌiyere tutu yoꞌoyë. 14 Yoꞌoquë Cristo Jesús ja̱ꞌre tsioni paꞌi doꞌire Diusu maꞌtëmopi soi hue̱ꞌñana i̱ coa i̱siyere pa̱jaꞌquëpi yoꞌoyë.
15 Siꞌaohuaꞌi Maijaꞌquë paꞌiji cuasayena ai deꞌosicohuaꞌi cato ja̱je cuasaye paꞌiji. Mësarupi teꞌe cuasamaꞌpë yequere aꞌri maña ti̱ñe cuasaye paꞌito Maijaꞌquëpi i̱ño sëtoja̱ꞌquë. 16 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare teꞌe cuasayepi teꞌe nëiñepi pañuꞌu mai ti̱ꞌaseꞌe cato.
17 Maijaꞌquë doꞌijë, yëꞌë yoꞌo i̱ñoseꞌere peꞌtejë̱ꞌë. Cuiꞌne ñajëꞌë, yëquë mësarute yeꞌyaseꞌeje̱ paꞌiyere paꞌicohuaꞌireje̱.
18 Deꞌhuarepa mësarute cayë: Cristo cruz ju̱cacaiseꞌere sa̱ñope cacohuaꞌi jai pa̱i paꞌiyë caquë. Yureje̱ ja̱ yëꞌtaꞌapi co mea maña se oni to̱quë cayë: 19 Ja̱ohuaꞌi cato coa nejo cua̱ñojaꞌcohuaꞌipi paꞌiyë. I̱ohuaꞌi diusu cato ë̱tapë aꞌë, cuiꞌne i̱ohuaꞌire huajëyaꞌye nëtiꞌñe paꞌyere yoꞌojë jerepa paꞌiohuaꞌi aꞌë cuasacohuaꞌipi, iye yeja coꞌamañaseꞌe cuasacohuaꞌi aꞌë. 20 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mai cato maꞌtëmo pa̱i aꞌë. Ja̱je paꞌina, utejë paꞌiyë, maꞌtëmopi Cristo Jesús maire huasoquë daija̱ꞌquë api cajë. 21 I̱pi mai ca̱pë ju̱ꞌico paꞌisicore i̱ ca̱pë deꞌocore paje̱ paꞌiore necaija̱ꞌquë api, siꞌaye meñe quëco tutupi.