6
Jesure Yeꞌyecohuaꞌipi Huajë Muꞌse Yoꞌoye
(Mt 12.1-8; Mr 2.23-28)
Teꞌe huajë muꞌse Jesús ta̱ sitoja̱ꞌa saina, i̱re yeꞌyecohuaꞌipi trigo tsa̱ꞌña tëajë saëꞌë. Yoꞌoni jeteyoꞌje jë̱ñapi i̱ti ca̱seꞌe poꞌtejë a̱ëꞌë. Ja̱je yoꞌojëna, fariseo acohuaꞌipi ñani se̱iꞌë:
“¿Moisés cua̱ñeseꞌe caji huajë muꞌse yoꞌoye peoji. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare me neñuꞌju yoꞌoyeꞌni?”
Cajëna, Jesupi sehuopi:
“¿Ñamaꞌcohuaꞌini David cuiꞌne i̱ cajeohuaꞌi co̱ni a̱o ëa ju̱ꞌijë yoꞌoseꞌe? Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌiseꞌe Maijaꞌquëna i̱siseꞌere a̱o a̱iñere a̱o ëa ju̱ꞌi Maijaꞌquë huëꞌena cacani a̱ore i̱mani a̱i cuiꞌne i̱ ja̱ꞌre paꞌicohuaꞌireje̱ a̱opi.”
Cuiꞌne capi, ja̱ohuaꞌire:
“Pa̱i Mamaquëre papi tutu payë, huajë muꞌse paꞌitoje̱ cua̱ñeñe.”
Jë̱të Cue̱nesicore Paquëre Jujuye
(Mt 12.9-14; Mr 3.1-6)
Yëquë huajë muꞌse Jesús pa̱i tsiꞌsi huëꞌena cacani, yeꞌya huëoquëna, ja̱rote pajiꞌi, teꞌi ë̱më ëja tëꞌhui jë̱tëre cue̱nesicore hueꞌequë. Paꞌina, cua̱ñeseꞌe yeꞌyacohuaꞌi cuiꞌne fariseohuaꞌi co̱ni cuasahuë. Jesupi huajë muꞌsere jujuquëna, ñani i̱te sa̱ñope cañuꞌu cajë utejë ñahuë. Ja̱je cuasaye ñaquëtaꞌa cue̱nesi jë̱të hueꞌequëre capi:
“Huëijë̱ꞌë. Huëni ja̱ maca jopore pare nëcajë̱ꞌë.”
Caquëna, huëni nëcapi. Ja̱ maca Jesús yecohuaꞌire capi:
“Se̱siꞌi, mësarute teꞌore. ¿I̱quepi deꞌoquëꞌni, huajë muꞌse yoꞌoye, deꞌoye panitaꞌa coꞌaye? ¿Pa̱ire huasoye panitaꞌa pa̱ire coa nejoñe?”
10 Ja̱ maca siꞌahuaꞌire se̱ña tëꞌija̱ni Jesús capi, ju̱ꞌiquëre:
“Më jë̱tëre mëajëꞌë.”
Caquëna, i̱ caseꞌeje̱ yoꞌopi. Yoꞌoquëna, i̱ jë̱të cue̱nesico paꞌisico deꞌoco pacoꞌë. 11 Ja̱je yoꞌoquëna, ñani yecohuaꞌi ai pë̱ti ëaye ñajë ca huëohuë, sa̱ꞌñe i̱quepi Jesure sa̱ñope neꞌñe paꞌioni cajë.
Jesús Doce Yeꞌyecohuaꞌire Soiye
(Mt 10.1-4; Mr 3.13-19)
12 Ja̱ muꞌseña Jesús Maijaꞌquëre se̱siꞌi caquë sajiꞌi, ai cu̱tihuë. Ja̱ropi siꞌa ñami Maijaꞌquëre se̱jiꞌi. 13 Ñata to̱mesi maca i̱ yeꞌyacohuaꞌire soini doce paꞌiohuaꞌi i̱ ja̱ꞌre paꞌicohuaꞌire hueꞌyopi, jëjo daocohuaꞌire. 14 Ja̱ohuaꞌi cato paëꞌë: Simón, ja̱re ja̱ëni se hueꞌyo co̱siquë pajiꞌi, Pedro. Cuiꞌne i̱ yoꞌjei, Andrés pajiꞌi. Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, 15 Mateo, Tomás, cuiꞌne Alfeo mamaquë Jacobo pajiꞌi. Simón Cananista tsëcapë aquë pajiꞌi. 16 Judas Jacobo yoꞌjei pajiꞌi. Cuiꞌne yequë Judas Iscariote Jesure yehuoja̱ꞌquëje̱.
Jesús Jai Pa̱ire Yeꞌyaye
(Mt 4.23-25)
17 Jesús ai cu̱tihuëpi i̱ yeꞌyacohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni cajequëpi perepë yejana pëapi. Ja̱rote jai pa̱i paëꞌë. Siꞌa hue̱ꞌña acohuaꞌi, yecohuaꞌipi Judea cuiꞌne Jerusalén cuiꞌne jai tsiaya të̱ꞌtëpa Tiro cuiꞌne Sidón quëꞌro acohuaꞌi daisicohuaꞌi paëꞌë, Jesús cayere asañuꞌu cajë cuiꞌne i̱ohuaꞌi ju̱ꞌi dahuëre jujucaija̱quë cajë daisicohuaipi. 18 Huati yoꞌoquëna, ai yoꞌojë paꞌicohuaꞌipi juju cua̱ñosicohuaꞌi deꞌohuë. 19 Siꞌa pa̱i Jesure patosicohuaꞌipi i̱ tutupi siꞌahuaꞌi coꞌyasicohuaꞌi paëꞌë. Jujusicohuaꞌire ñani pato doꞌire siꞌahuaꞌi yëhuë, patoye.
Nuñerepa Caseꞌe Pa̱i Ayere
(Mt 5.1-12)
20 Ja̱ maca Jesús i̱ yeꞌyacohuaꞌire ñani capi:
“Sihuacohuaꞌi paꞌijë̱ꞌë, mësaru teaye paꞌiohuaꞌi, Maijaꞌquë te̱ꞌtena deꞌoye cacani paja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë.
21 Sihuacohuaꞌi paꞌijë̱ꞌë, mësaru a̱o a̱i ëa ju̱ꞌicohuaꞌipi jeteyoꞌje siꞌaye ti̱ꞌajaꞌcohuaꞌipi. Sihuacohuaꞌi paꞌijë̱ꞌë, oicohuaꞌi paꞌisicohuaꞌipi jeteyoꞌje soja̱ꞌcohuaꞌipi.
22 Pa̱i Mamaquëre tui doꞌire pa̱ipi mësarute pë̱ijë coejë i̱ohuaꞌi quëꞌrore etojë cueꞌcueye paꞌiji. Ja̱je yoꞌoto sihuajë̱ꞌë, yëꞌëre tui doꞌire. 23 Ja̱je yoꞌojëna, ai sihuajë̱ꞌë, maꞌtëmona mësarute caquë deꞌhuacaisi coꞌamañare jerepa paja̱ꞌcohuaꞌipi. Mësarute coꞌaye yoꞌoyeje̱ paꞌye yoꞌoa̱ꞌhuëꞌë, Maijaꞌquë tsoe hue̱ꞌña quëacaicohuaꞌire.
24 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare jaiye yure coꞌamaña pajë sihua to̱sicohuaꞌiretaꞌa, sihuaye peoja̱ꞌcoa.
25 Teayerepa mësaruretaꞌa yure a̱o a̱ni ti̱mëni sihuajë paꞌisicohuaꞌire jeteyoꞌje a̱o ëa ju̱ꞌiñe pasipi. Teayerepa mësaru yure so huajëjë paꞌisicohuaꞌiretaꞌa jeteyoꞌje oiye pasipi.
26 Teayerepa mësaru paꞌiyeꞌni siꞌa pa̱i deꞌo pa̱ire paꞌë cajëna, paꞌicohuaꞌi maña. Tsoe acohuaꞌije̱ ja̱je cuiꞌne deꞌocohuaꞌi aꞌë caꞌa̱huëꞌë, Maijaꞌquë jëjo daocohuaꞌije̱ paꞌicohuaꞌitaꞌa coa cosocohuaꞌini.
Mësarute Sa̱ñope Yoꞌocohuaꞌire Oiye
(Mt 5.38-48; 7.12)
27 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësaru yëꞌëre asacohuaꞌire cayë: Oijë̱ꞌë, mësarute sa̱ñope cacohuaꞌire. Deꞌoye yoꞌocaijë̱ꞌë, mësarute coecohuaꞌire. 28 Deꞌoye paꞌi ja̱ꞌñere cacaijë̱ꞌë, mësaruni sa̱ñope ai yoꞌo ja̱ꞌñere de cacohuaꞌini. Se̱cacaijë̱ꞌë, mësarute tea ju̱ꞌicohuaꞌireje̱. 29 Yecohuaꞌipi tsiana teꞌe te̱ꞌte tëtoru yequë te̱ꞌte tsiaje̱ nëocaijë̱ꞌë. Cuiꞌne yecohuaꞌipi më sësëquëna juꞌiconi jioni sato huëꞌehuë juꞌicoreje̱ se i̱si saojë̱ꞌë. 30 Se̱cohuaꞌi paꞌito i̱sijë̱ꞌë. Yeque më tse̱coni jiosicohuaꞌi paꞌito, coa ñajëꞌë, cuiꞌnaoni se̱ñe pa̱jëꞌë. 31 Yecohuaꞌipi mësaruni deꞌoye yoꞌoja̱jë cuasayeje̱ paꞌye yecohuaꞌini se deꞌoye yoꞌojë̱ꞌë, mësarupi.
32 ¿Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësarupi mësarute oicohuaꞌiseꞌere oicohuaꞌi pani, i̱quere deꞌoye yoꞌoyeꞌni? Coꞌahuaꞌije̱ cuiꞌne sa̱ꞌñe oiyere yoꞌocohuaꞌi pani. 33 ¿Ja̱je paꞌina, mësarupi mësarute deꞌoye yoꞌocohuaꞌiseꞌere deꞌoye yoꞌoni i̱quere deꞌoye yoꞌoyeꞌni? Coꞌacohuaꞌije̱ cuiꞌne yoꞌoyere yoꞌoni. 34 ¿Ja̱je mësarupi deꞌoye coꞌyocohuaꞌiseꞌere coꞌyoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë cuasajë i̱sicohuaꞌi pani i̱quere deꞌoye yoꞌoyeꞌni? Coꞌacohuaꞌije̱ coꞌyoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë cuasajë yoꞌoyere yoꞌoni. 35 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësaru cato oiye paꞌiji, mësarute sa̱ñope yoꞌocohuaꞌire. Ja̱ohuaꞌire deꞌoye yoꞌojë i̱siye paꞌiji, coꞌyoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë cuasaye peoyerepa. Ja̱je yoꞌosicohuaꞌini maꞌtëmo jaiye deꞌo coꞌamaña i̱siye paꞌiji. Cuiꞌne mësaru paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, Maijaꞌquë Ëjaërepa mamajë, cuiꞌne i̱je oiquë api, coꞌacohuaꞌire cuiꞌne i̱ i̱siyere deꞌoji camaꞌcohuaꞌireje̱. 36 Ja̱je cuiꞌne mësaruje̱ oijë̱ꞌë, yecohuaꞌire, Maijaꞌquë oiyeje̱.
Pa̱i Yoꞌoyere Ña Deꞌhua Caye
(Mt 7.1-5)
37 Ja̱je paꞌina, coꞌacohuaꞌi aꞌë camaꞌpë paꞌijë̱ꞌë, yecohuaꞌire. Ja̱je pa̱jëna, Maijaꞌquëje̱ mësarute coꞌacohuaꞌi aꞌë caye pa̱jaꞌquë api. Yecohuaꞌire nejoñe pa̱jëꞌë. Ja̱je pa̱jëna, Maijaꞌquëje̱ mësarute nejoñe pa̱sipi. Yecohuaꞌi tayo yoꞌoyere sa̱i deꞌhuacaijëna, Maijaꞌquëje̱ mësaru tayo yoꞌoye sa̱i deꞌhuacaija̱ꞌquë api. 38 Yecohuaꞌire i̱sicohuaꞌi paꞌijëna, Maijaꞌquëje̱ mësarute i̱sisipi. I̱sija̱ꞌquë api, i̱ topëna deꞌoye cuasa ti̱ꞌacore pani. Dëso quiosiconi, ñaꞌco quiosiconi, ti̱mësicore pani, mësaru yecohuaꞌire i̱siyeje̱ paꞌye Maijaꞌquëje̱ i̱sija̱ꞌquë api, mësarute.”
39 Jesupi ñeje yoꞌoyeje̱ paꞌye aꞌë capi:
“Ñamaꞌquëpi yequë ñamaꞌquëni sai saquë paꞌito cojena to̱mejaꞌcohuaꞌi aꞌë, siꞌa jupë. 40 Yeꞌyecohuaꞌipi i̱ohuaꞌire yeꞌyaquëre tëto saisicohuaꞌi peoyë. Yeꞌye tëjinitaꞌa ti̱ꞌañe paꞌiji, i̱ohuaꞌire yeꞌyaquëje̱ paꞌiohuaꞌi.
41 ¿Me ja̱je paꞌito, mëꞌë yoꞌjei ñacoare neꞌcua paꞌicore se ñaquë casiꞌni? ¿Mëꞌë ñacoare so̱quë tiro jaꞌiore papi juꞌicore duꞌru ñamaꞌë paꞌini? 42 Mëꞌë ñacoare pare so̱quë tiropi juꞌiona ti ñamaꞌë paꞌiquëpi me mëꞌë yoꞌjeire casiꞌni: ‘Huau, mëꞌë ñacoare neꞌcua juꞌicore dutasiꞌi, nëocaijë̱ꞌë.’ Deꞌoquëre paꞌë coa caquë yoꞌoquë maca. Mëꞌëpi duꞌru macarepa mëꞌë ñacoare so̱quë tiro juꞌiconi duta je̱ojëꞌë. Jeteyoꞌje deꞌoye ñaquëpi mëꞌë yoꞌjeire neꞌcua juꞌicore dutacaiye paꞌiji.
Mëꞌë Yoꞌoyere Ñajë Asaja̱ꞌcohuaꞌi Aꞌë, Mëꞌëre
(Mt 7.17-20; 12.34-35)
43 Deꞌo so̱quë yëpi coꞌa ca̱ quë̱iñe peoji. Ja̱je cuiꞌne coꞌa so̱quë yëje̱ deꞌo ca̱ quë̱iñe peoji. 44 Ja̱je paꞌina, so̱quë ñëa ñape ñañe paꞌiji, i̱ti quë̱iñena. Miu so̱quë yë pani quë̱iñe pa̱ji, co̱sa ca̱re. Ja̱je cuiꞌne miu pi̱si pani quë̱iñe pa̱ji, cuiyaꞌi ca̱re. 45 Ja̱je paꞌina, deꞌo pa̱i pani caji, deꞌoyere, i̱ joyo deꞌoyepi paꞌiyere. Cuiꞌne coꞌaquë pani coꞌayere caji, i̱ joyo coꞌayepi paꞌiyere. Yëꞌopopi caji, joyo paꞌiyepi etaquëna.
Caya Huë̱ꞌña Ne Hue̱ꞌña
(Mt 7.24-27)
46 ¿Me yoꞌojë mësaru yëꞌëre Ëjaë, Ëjaë cajëtaꞌa yëꞌë cayeje̱ ne maꞌñeꞌni? 47 Quëasiꞌi, yëꞌëna dani asacohuaꞌipi cuiꞌne yëꞌë cayeje̱ yoꞌocohuaꞌi paꞌiyere. Iyeje̱ paꞌye paꞌiji. 48 Ja̱ohuaꞌi cato ë̱më cu̱tihuëna nëconi huëꞌe nesiquëje̱ paꞌi paꞌiji. Tsiayapi coꞌjenije ti̱ꞌamaꞌëna ta̱iñe pa̱jaꞌquë api. Deꞌo yejana nesi doꞌire. 49 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare asaquëtaꞌa yëꞌë caseꞌeje̱ yoꞌomaꞌquëpi mejahuëna nëconi huëꞌe nesiquëje̱ paꞌi paꞌiji. Tsiaya coꞌjeni ai tutu tsa̱ꞌina ta̱iñe paꞌiji.”