7
Jesupi Romano Joꞌyaëre Jujuye
(Mt 8.5-13)
Jesús coca ca tëjini sajiꞌi, Capernaum yejana. Ja̱rote romano soldado pa̱i capitán i̱ joꞌyaë i̱ oiquëre papi ju̱ni huesë tëjiquëre paquëpi pajiꞌi. Ja̱je paꞌina, capitánpi Jesure asani jëjo saopi, judío aiohuaꞌi acohuaꞌini, dani i̱ joꞌyaëre jujucaija̱ꞌquëre se̱ni daja̱ꞌcohuaꞌire caquë. Ja̱ohuaꞌi Jesure tsioja̱ni ai se̱ huëohuë, ñeje cajë:
“Iye capitán deꞌoquë api, mëꞌëpi i̱te co̱catiꞌñe paꞌi aꞌë. Cuiꞌne judío pa̱ire oiquë api. Ja̱je yoꞌoquëpi pa̱i tsiꞌsi huëꞌe sa̱icaina, mai se̱core nehuë.”
Ja̱je cajëna, Jesús asani i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni sajiꞌi. Saijë i̱ huëꞌe ti̱ꞌañe jaꞌi macare paꞌijëna, capitánpi jëjo daopi i̱ cajeohuaꞌire Jesure ñeje quëaja̱ꞌcohuaꞌire:
“Ëjaë, ai yoꞌomaꞌë paꞌijë̱ꞌë. Ja̱je paꞌina, cayë yëꞌë coꞌaquë huëꞌena daimaꞌë paꞌijë̱ꞌë. 7-8 Yëꞌë ëjaohuaꞌi cua̱ñeñere yoꞌoquë paꞌiquëpi yëꞌë soldado pa̱ire meñe cua̱ñequëna, sehuocohuaꞌire payë. Ja̱je paquëpi yëꞌëpi cayë, ja̱ohuaꞌi aquëni: ‘Saijë̱ꞌë,’ caëna, saiji. Cuiꞌne yequëni ‘daijë̱ꞌë’ caru, daiji. Cuiꞌne yëꞌë joꞌyaëni: ‘ja̱re nejëꞌë’ cua̱ñeru neji. Ja̱je mëꞌëpi coꞌyajë̱ꞌë cua̱ñeru, yëꞌë joꞌyaëpi coꞌyasipi asayë, yëꞌë. Ja̱je paꞌina, daimaꞌë cua̱ñejëꞌë, yëꞌë joꞌyaë coꞌyaja̱quë.”
Ja̱je caseꞌere asani Jesús ai sihuapi, ta̱ꞌñe caquëre papi paꞌiquëꞌni caquë. Ja̱je cuasani i̱te tuicohuaꞌire capi:
“Ti ñamaꞌë paëꞌë, Israel pa̱ipi ja̱je yëꞌëre necaija̱ꞌquë api cuasacohuaꞌire iquë yoꞌoseꞌeje̱ care paye.”
10 Ja̱ maca i̱ jëjo daosicohuaꞌi huëꞌena coꞌini capitán joꞌyaë tsoe coꞌyasiquëni ti̱ꞌahuë.
Po̱së Ju̱ꞌisiquëre Huëoye
11 Iye yoꞌosi jeteyoꞌje Jesús sajiꞌi, Naín hueꞌe daripëna. Saina, cuiꞌne i̱ yeꞌyacohuaꞌi cuiꞌne jai pa̱i co̱ni saëꞌë. 12 Pa̱i daripë eta saꞌrona jaꞌye ti̱ꞌasi maca ju̱ꞌisiquëni ta̱ñuꞌu cajë sacohuaꞌire ñapi. Jai pa̱i co̱ni saëꞌë, i̱ti daripë acohuaꞌije̱. Pëca jaꞌquë ju̱quëna, huaꞌjeopi teꞌire nëcoquëpi ju̱ꞌisiquë pajiꞌi. 13 Ja̱je saijëna, Ëjaëpi ja̱ote teaye ñani oi capi:
“Oimaꞌo.”
14 Ja̱ maca Jesús tsioja̱ni mahuëna patopi. Patoquëna, i̱ti sacohuaꞌi nëcaja̱ëꞌë. Ja̱ maca Jesús ju̱ꞌisiquëni capi:
“Po̱së, yëꞌëpi cayë mëꞌëre, huëijë̱ꞌë.”
15 Caquëna, i̱ti ju̱ꞌisiquëpi huëni jaꞌruni coca ca huëopi. Pëca jaꞌcona huëoni i̱sipi, Jesús. 16 Ja̱ maca iyere ñani siꞌahuaꞌi quëquëni Maijaꞌquëre deꞌoquëre paꞌni sihuajë ca huëohuë ñeje:
“Mai aquëpi Maijaꞌquë quëacaiquë paꞌiji, jerepa paꞌipi.”
Cuiꞌne cahuë:
“Maijaꞌquëpi i̱ pa̱ire co̱casiꞌi caquë dajiꞌi.”
17 Ja̱je Jesús yoꞌoseꞌere Judea paꞌicohuaꞌi cuiꞌne Judea yeja niamoa paꞌicohuaꞌije̱ asahuë.
Juan Ti Doquë Jëjo Saocohuaꞌi Jesuna
(Mt 11.2-19)
18-19 Juanpi siꞌaye iye yoꞌoseꞌere asapi, i̱te yeꞌyecohuaꞌipi quëajëna. Ja̱je asani daija̱ꞌquë api ca nëosiquë ¿Cristorepa paꞌimaꞌquë, panitaꞌa ja̱ yëꞌtaꞌa yequëre uteye paꞌiquë? cuasaquë i̱ yeꞌyacohuaꞌire cayahuaꞌire soini Jesús quëꞌrona jëjo saopi, se̱ni asaja̱ꞌcohuaꞌire. 20 Jëjo saosicohuaꞌipi Jesús quëꞌrona ti̱ꞌani cahuë:
“¿Cristo i̱ti daija̱ꞌquë api ca nëosiquë paꞌimaꞌquë mëꞌë? Pa̱nitaꞌa ja̱ yëꞌtaꞌa ¿yequëre uteye paꞌiquë? caquë Juan oco doquëpi yëquëre jëjo daopi.”
21 Sa ti̱ꞌajëna, Jesupi jai pa̱ire ju̱ꞌicohuaꞌire cuiꞌne ai yoꞌocohuaꞌire huati quëꞌiohuaꞌire eto saoquë, cuiꞌne ñamaꞌcohuaꞌire jujuquë yoꞌopi. 22 Yoꞌoquëni se̱jëna, Jesupi sehuopi, ja̱ohuaꞌire:
“Sani Juanre cajë̱ꞌë: Mësaru ñajë cuiꞌne asaseꞌere quëajë̱ꞌë, ñamaꞌcohuaꞌi paꞌisicohuaꞌi ñañere, cuꞌimaꞌcohuaꞌi paꞌisicohuaꞌipi cuꞌiyere, ja̱ꞌju dahuë hueꞌecohuaꞌipi peocohuaꞌi to̱meñere, asamaꞌcohuaꞌipi asayere, ju̱ꞌisicohuaꞌipi huëiyere, cuiꞌne teaye ai yoꞌocohuaꞌini huaso coca quëayere. 23 Coa asani yëꞌëre i̱re papi caquë jëa coeye pa̱quëpi sihuaquë deꞌoye pasipi.”
24 Juan jëjo daosicohuaꞌipi coꞌisi maca Jesupi pa̱ire ca huëopi, Juan ayere ñeje:
“¿I̱quere sani ñareꞌni, cue̱ne yeja saisicohuaꞌi? ¿Tutupi ca̱tëna juꞌaquëna, huahuëyere ñare? Pa̱ni. 25 Ja̱je paꞌina, ¿i̱quere sani ñareꞌni? ¿Ëja deꞌoni jai doꞌi ca̱ñare juꞌiquëni ñare? Pa̱ni. Ja̱je paꞌina, mësarupi ñacohuaꞌi aꞌë, pa̱i ëjaohuaꞌi huë̱ꞌña paꞌicohuaꞌipi jai doꞌi ca̱ñare juꞌijë paꞌicohuaꞌire. 26 Ti̱jupë cayë, ja̱je paꞌito: ¿I̱queini sani ñareꞌni, Maijaꞌquë jëjo daoquë? Ja̱je paꞌijë̱ꞌë. Nuñerepa cayë, Maijaꞌquë quëacaiquë jerepa paꞌi api. 27 Toyaseꞌe cato caji:
Jëjo saosiꞌi, yëꞌëre quëacaiquëre mëꞌë sai hue̱ꞌñana
Mëꞌëre maꞌa ne deꞌhuacaija̱ꞌquëre.
28 Ja̱je paꞌina, cayë, mësarute. Pa̱i paꞌi hue̱ꞌñana iquë Juan oco doquëje̱ paꞌi ti peopi, Maijaꞌquë quëacaiquë jerepa paꞌi. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare ai aꞌriquë macapi Maijaꞌquë paꞌi te̱ꞌte jerepa paꞌi paꞌija̱ꞌquë api.”
29 Ja̱je caquëna, asani siꞌaohuaꞌi Juanre oco do cua̱ñosicohuaꞌi coꞌa pa̱i cuiꞌne paꞌi doꞌi curi se̱cohuaꞌi Maijaꞌquë deꞌoyerepa yoꞌoseꞌere sihuajë nuñerepa paꞌi api, Maijaꞌquë. 30 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Juan oco do cua̱ñomaꞌcohuaꞌipi fariseo pa̱ipi cuiꞌne cua̱ñeseꞌe yeꞌyacohuaꞌipi Maijaꞌquë i̱ohuaꞌire caquë yoꞌoyere asacaiye coereña, coꞌaye aꞌë cajë. 31 Ëjaëpi yequeje̱ capi:
“¿I̱quena co̱ni iyeꞌnë pa̱ire ja̱ yoꞌoyeje̱ paꞌiohuaꞌi aꞌë caquë quëaraꞌye? ¿I̱que yoꞌoyeje̱ paꞌiohuaꞌi ña cua̱ñoñeꞌni? 32 Deꞌoji, ja̱je paꞌito tsi̱pi jai pa̱i paꞌi hue̱ꞌñana ca̱ꞌa yoꞌoñuꞌu cajë jaꞌrusicohuaꞌipi caje tsi̱ni pi̱ꞌcohuëre jucacaitoje̱ bailaye pa̱huë. Cuiꞌne oiyeje̱ paꞌiohuaꞌitaꞌa jë̱jëñere jë̱jëcaitoje̱ oire paye pa̱huë. Yure paꞌicohuaꞌi cuiꞌneje paꞌiyë. 33 Juan oco doquëpi ai a̱imaꞌquëpi cuiꞌne oꞌsa u̱cumaꞌquëpi paꞌina, mësarupi i̱te huati quëꞌi api cayë. 34 Ja̱ jeteyoꞌje Pa̱i Mamaquë dajiꞌi, a̱o a̱iquëpi cuiꞌne oꞌsa u̱cuquëpi. Ja̱je paꞌina, mësarupi jaiye a̱iquë api cuiꞌne jaiye oꞌsa u̱cuquë api, coꞌaye yoꞌocohuaꞌi cajeipi cuiꞌne paꞌi doꞌire curi se̱cohuaꞌi cajeipi cayë. 35 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Maijaꞌquë mamajëpi i̱ i̱ñoñere cayahuaꞌi yoꞌoye deꞌoji, asayë.”
Fariseohuaꞌi Aquë Simón Huëꞌere Paꞌiye
36 Fariseo aquëpi Jesure soipi, i̱ huëꞌena sani a̱o a̱ijëꞌë caquë. Soina, Jesús sani a̱o a̱i saihuëna jaꞌrupi. 37 Jaꞌruni ñuꞌina, i̱ti daripë, teꞌo nomio coꞌaye paꞌisicopi asani i̱ paꞌi hue̱ꞌña dacoꞌë, ai huëo së̱ maꞌña daꞌcare quë̱na huëna daco. 38 Dani i̱opi Jesús quë̱no macana doꞌre jaꞌruni oio i̱o oi copi i̱ quë̱o tsoani jeteyoꞌje i̱o nañapi të̱no cue̱nani tsu̱ꞌsuco sihuaco huëo së̱ maꞌñapi i̱ quë̱oje doco. 39 Ja̱je yoꞌocona, fariseo Jesure soisiquëpi ñani cuasapi: “Iquë Maijaꞌquë coca quëacaiquërepa pani i̱te coꞌa nomiopi papico yoꞌoye asaraꞌpi, coꞌa nomiopi yoꞌoco caquë.” 40 Cuasaquëna, Jesupi fariseore capi:
“Simón, mëꞌëre yeque maña caye payë.”
Caquëna, fariseopi sehuopi:
“Cajë̱ꞌë, yeꞌyaquë.”
41 Jesupi capi:
“Curiquë prestaquëni caya ë̱mëohuaꞌi curire coꞌyoye pa̱huë. Quinientos denario teꞌipi doꞌi pa̱pi, yequëpi cincuenta denario doꞌi pa̱pi. 42 Ja̱je doꞌi pacohuaꞌipi sa̱i ti̱ꞌañe pa̱jëna, ñani curiquë prestasiquëpi ja̱ohuaꞌire oi i̱pi sa̱i deꞌhuapi. Ja̱je paꞌito yure quëajë̱ꞌë. ¿Nepi ja̱ohuaꞌi aquë ai jerepa oiyeꞌni, i̱te?”
43 Caquëna, Simónpi sehuopi:
“I̱ti ai jaiye doꞌi pasiquëpi i̱te sa̱i deꞌhuacaisiquëre ai ojiꞌi, cuasayë.”
Ja̱je caquëna, Jesupi sehuopi:
“Nuñerepa cayë, mëꞌë.”
44 Ja̱ maca Jesús nomiore ñani capi, Simónre:
“¿Ñaquë i̱o yoꞌoye? Mëꞌë huëꞌena yëꞌë caca maca mëꞌëpi oco dacaimaꞌë paëꞌë, yëꞌë nëcañoa tsoa ja̱ꞌñere. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare icopi i̱o oisi ocopi tsoacacoꞌë, nëcañoare cuiꞌne nañapi të̱no cue̱nao. 45 Mëꞌëpi sihuaquë pëpamaꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare i̱o cato caca macapi sihuao deꞌoyerepa pëpao, ja̱ yëꞌtaꞌa yoꞌoco. 46 Mëꞌëpi yëꞌëre si̱opë huiꞌyape pe̱ꞌnamaꞌë paëꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare i̱o cato yëꞌëre huëo së̱ maꞌñapi nëcañoana doo. 47 Ja̱je paꞌina, mëꞌëre cayë, i̱o ai oio yoꞌoyepi i̱o jaiye coꞌaye yoꞌoseꞌere sa̱i deꞌhua cua̱ñosico paꞌio, i̱ñoco. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare aꞌri mañare sa̱i deꞌhua cua̱ñoquëpi aꞌri maña oiyere i̱ñoji.”
48 Ja̱je se cani capi, i̱ote:
“Mëꞌë coꞌaye yoꞌoco paꞌiseꞌe sa̱i deꞌhuacaëꞌë.”
49 Ja̱je caquëna, soisicohuaꞌi ñuꞌicohuaꞌipi sa̱ꞌñe i̱ohuaꞌija̱ꞌa ca huëohuë:
“¿I̱queiꞌni, iquë ja̱je coꞌaye yoꞌoseꞌere sa̱i deꞌhuacaiquë?”
50 Ja̱je cajëtaꞌare Jesupi capi, i̱ote:
“Maijaꞌquëpi huasoja̱ꞌquë api cuasani yoꞌo doꞌire huasosico paꞌiyë, mëꞌë. Se̱ñaco deꞌoye saijë̱ꞌë.”