8
Jesure Co̱caicohuaꞌi Nomiohuaꞌipi
Ja̱ jeteyoꞌje Jesús jai daripë̱ana cuiꞌne aꞌri daripë̱ana siꞌa hue̱ꞌña cuꞌi quëaroja̱i, cuiꞌne Maijaꞌquë cua̱ñe te̱ꞌtena cacani deꞌoye paꞌiyere quëapi. I̱te co̱huë, doce i̱ yeꞌyacohuaꞌipi. Cuiꞌne nomiohuaꞌipi huati quëꞌiohuaꞌi paꞌisicohuaꞌi cuiꞌne i̱pi ju̱ꞌi dahuëje̱ jujucaisicohuaꞌipi i̱te co̱ni cuahuë. Ja̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni María Magdalena hueꞌecoje̱ sacoꞌë, i̱ti siete huatiohuaꞌire eto cua̱ñosicopi. Cuiꞌne Herodes yëyere i̱seꞌe cuasaquë huëꞌe deꞌoye necaiquë Chuza i̱ nëjo Juana cuiꞌne Susana, cuiꞌne jai pa̱i yequë nomiohuaꞌije̱ i̱ohuaꞌi coꞌamañapi co̱caëꞌë, i̱te.
Ta̱quëpi Paꞌiye
(Mt 13.1-9; Mr 4.1-9)
Pa̱i daripë̱a ñape etani daëꞌë, Jesure ñañuꞌu cajë. Ja̱je jai pa̱i datena, ñani quëapi, i̱ohuaꞌi ñañe ayena. Caquë i̱ñoquë ñeje capi:
“Ta̱quëpi ta̱siꞌi caquë tsiona sani i̱ti ca̱re je̱aquëna, maꞌana to̱mepi. To̱meina, cuꞌicohuaꞌipi tsacu huesohuë, cuiꞌne yequë ca̱re pi̱ꞌapi o̱cue huesohuë. Yequë ca̱pi to̱mepi, quë̱na yejana. To̱meni ai deꞌoquëtaꞌa ocopi peoquëna, cue̱ne ju̱jiꞌi. Yequë ca̱pi to̱mepi miu pi̱si quëꞌrona. To̱meni ai deꞌoquëna, pi̱sije̱ teꞌe ai deꞌoni hue̱ hue̱api. Cuiꞌne yequë ca̱pi to̱mepi deꞌo yejana. To̱meni ai deꞌoni cien ca̱ jaiye i̱ti ñëa ñape quë̱jiꞌi.”
Ja̱je iyere Jesús ca tëjiquë ai tutu capi:
“Mësarupi ca̱joro quëꞌiohuaꞌi pani asajë̱ꞌë.”
Me Ne Ja̱ꞌñere Pa̱i Ñañena Co̱ni Quëaëꞌni
(Mt 13.10-17; Mr 4.10-12)
Ja̱ maca i̱ yeꞌyacohuaꞌipi se̱iꞌë: ¿I̱quere ja̱ mëꞌë ja̱je quëaëꞌni, i̱ohuaꞌi ñañena co̱ni? 10 Cajëna, i̱pi ja̱ohuaꞌire sehuopi:
“Maijaꞌquë i̱ te̱ꞌte ayere pa̱ije asa ti̱ꞌa maꞌñere i̱ñoquëna, deꞌhue asayë, mësaru. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yecohuaꞌini cayë iye yoꞌoyeje̱ paꞌye aꞌë caquë i̱ohuaꞌi ñañe ayepi i̱ti ñajëtaꞌa ña maꞌñeje paꞌiohuaꞌi paꞌiyere caquë. Cuiꞌne i̱tire asajë coa noni asa huesojë ti asa ti̱ꞌañe pa̱jajë caquë.
Ta̱quë Quëaseꞌe Ayere
(Mt 13.18-23; Mr 4.13-20)
11 Iye aꞌë. Iye quëaseꞌe caye: I̱ti ca̱ cato Maijaꞌquë cocaje̱ paꞌye. 12 Maꞌa cato quëaji, Maijaꞌquë coca asacohuaꞌini. Ja̱je asacohuaꞌini huatipi dani i̱ohuaꞌi joñoana deꞌhuaseꞌere peo hue̱ꞌña jioni asamaꞌcohuaꞌire neni ne huesoyere quëaji. 13 Quë̱na yejana i̱ti ca̱ to̱meseꞌe cato Maijaꞌquë cocare duꞌru macarepa sihuajë asasicohuaꞌipi paꞌijëna, jeteyoꞌje ai yoꞌoyepi ti̱ꞌasi maca yoꞌo jujani je̱ocohuaꞌini quëaji. 14 Miu pi̱si quëꞌrona i̱ti ca̱ to̱meseꞌe cato quëaji. Asajëtaꞌa ja̱ yëꞌtaꞌa i̱ohuaꞌi ai cuasayere yoꞌojë paꞌicohuaꞌini ja̱je yoꞌojë coꞌamaña jaiye payena cuasajë cuiꞌne yeja sihuayere yëjë coꞌa ju̱ꞌijëna, pi̱si meapi hue̱ hue̱añeje paꞌye yoꞌoquëna, i̱ti ca̱ quë̱imaꞌpë paꞌiyere. 15 Cuiꞌne yequë ca̱ deꞌo yejana to̱meseꞌe cato quëaji, deꞌo joyopi ja̱je yoꞌoñuꞌu cajë asacohuaꞌini cuiꞌne yëhuoseꞌere asani cuiꞌne yoꞌocohuaꞌipi cuiꞌne yoꞌo jujamaꞌcohuaꞌipi nuñerepa i̱tire paꞌijë i̱ti ca̱ quë̱icohuaꞌije̱ paꞌicohuaꞌi paꞌiyere.
Miacaiye Ayere Quëaye
(Mr 4.21-25)
16 Toa tsë̱omaꞌcohuaꞌi aꞌë, tsë̱oni jeteyoꞌje yequë coꞌamañapi si̱ojaꞌconi panitaꞌa ca̱i saihuë huëꞌehuëna nëcoja̱ꞌconi. Ja̱je yoꞌoye pa̱jë coa ai jerepa ë̱mëjeꞌna nëcojë yecohuaꞌi cacajëna, miacaija̱ꞌcore. 17 Yahueseꞌepi ti yahue huesoseꞌe pani huesoye peoji. Cuiꞌne pa̱i asa maꞌñepi ti asamaꞌpëna, paꞌiye peoji. Siꞌaye asa ja̱ꞌñe aꞌë, ti̱ñarepa.
18 Ja̱je paꞌito deꞌoye asajë̱ꞌë. Ja̱je paꞌina, paquëna ai jerepa se i̱si co̱ñe paꞌiji. Ja̱je paꞌiquëtaꞌa peoquëni ai jerepa se si̱o co̱ñe paꞌiji, i̱ payë, cuasaseꞌe mañaque siꞌaye.”
Jesús Pëca Jaꞌco Cuiꞌne I̱ Yoꞌjeohuaꞌi
(Mt 12.46-50; Mr 3.31-35)
19 Ja̱ maca Jesús pëca jaꞌco cuiꞌne i̱ yoꞌje tsi̱ co̱ni ti̱tahuë, i̱ paꞌi hue̱ꞌñana. Ti̱tasicohuaꞌitaꞌa jai pa̱i paꞌi doꞌire i̱ paꞌi hue̱ꞌña ti̱ꞌañe pa̱huë. 20 Ja̱je paꞌina, yecohuaꞌipi Jesure quëahuë:
“Më jaꞌco cuiꞌne mëꞌë yoꞌje tsi̱ co̱ni hueꞌsere paꞌiyë, mëꞌëni ñañuꞌu cajë dani.”
21 Cajëna, i̱pi capi:
“Maijaꞌquë coca asani cuiꞌne i̱ti cayeje̱ yoꞌocohuaꞌipi yëꞌë jaꞌco cuiꞌne yëꞌë yoꞌje tsi̱ paꞌiyë.”
Jesupi Tuture Cuiꞌne To̱ꞌañere Cua̱ñeñe
(Mt 8.23-27; Mr 4.35-41)
22 Teꞌe muꞌse Jesús jai yohuëna i̱ yeꞌyacohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni tu̱mëni capi:
“Jaira je te̱ꞌtena je̱ñuꞌu.”
23 Caëna, ja̱ je̱ꞌejëna, Jesús ca̱jiꞌi. Ca̱ina, ai tutu dapi. Jairare paꞌijëna, tutu dani coꞌpoyepi yohuëna oco ti̱më huëopi, ea duꞌiye jaꞌi macarepa. 24 Ña quëquëni ca̱iquëre sëtoni cahuë:
“Yeꞌyaquë, Yeꞌyaquë, ea duꞌiyë, mai.”
Cajëna, Jesús huëni nëcani tuture cuiꞌne coꞌpoyere yoꞌomaꞌo capi. Ca macarepa tsi̱ña deꞌhuaje̱ paꞌiorepa deꞌopi, ti coꞌpomaꞌco. 25 Coꞌpomaꞌco deꞌona, i̱ yeꞌyacohuaꞌire capi:
“¿Je jaꞌye tsoe Maijaꞌquëpi necaija̱ꞌquë api cuasaye je̱ore?”
Ja̱je caquëna, ja̱ohuaꞌi cato quëquë huesësicohuaꞌipi ai ñahuë. Ñajë i̱ohuaꞌija̱ꞌa sa̱ꞌñe cahuë:
“¿I̱queire pani, iquë, tutu cuiꞌne oco asani sehuocaiquërepa?”
Huatiohuaꞌi Paꞌiseꞌe Gadara Yeja Aquëre
(Mt 8.28-34; Mr 5.1-20)
26 Ai yoꞌosi jeteyoꞌjere papi Gadara yejana ti̱ꞌahuë, Galilea je̱ꞌñerepa paꞌicona. 27 Ti̱ꞌajëna, Jesús tu̱maquëna, teꞌi ë̱më i̱ti daripë aquëpi tsio dajiꞌi. Ai tsoe iquë huatire hueꞌequëpi, juꞌi ca̱ñaje juꞌimaꞌquëpi cuiꞌne huëꞌeje̱ paꞌimaꞌquë pajiꞌi. Ja̱je paꞌipi coa pa̱i ju̱ꞌisicohuaꞌire ta̱ hue̱ꞌñare pare iquë pajiꞌi. 28 Ja̱je paꞌipi Jesure ñani ta̱ni doꞌre jaꞌruni ai cuipi:
“¿Me yoꞌoquë Jesús yëꞌëre jo̱sa yoꞌosiꞌquë daiquëꞌni, Maijaꞌquërepa mamaquëpi? Se̱ñë, mëꞌëre. Yëꞌëre jo̱sa yoꞌomaꞌë paꞌijë̱ꞌë.”
29 Iye cato Jesupi huatire etani saijë̱ꞌë, cua̱ñequëna, ja̱ doꞌire ja̱je capi. Iquë cato huatipi i̱te joꞌya nesiquëre papi ai tsoe. Ja̱je paꞌina, pa̱ipi i̱te quë̱na meapi sëahuë, saimaꞌë paꞌija̱ꞌquë cajë. Ja̱je yoꞌojëtaꞌare huatipi tutu i̱siquëna, ne tëte saoquë saiquëpi pa̱i peo yejana huatipi saquëna. 30 Jesupi capi, i̱te:
“¿I̱que mami aꞌni, mëꞌë?”
Se̱ina, i̱pi sehuopi:
“Yëꞌë Legión hueꞌequë aꞌë.”
Ja̱je cani capi, huatiohuaꞌipi i̱na jai pa̱i cacani paꞌi doꞌire. 31 Ja̱je paꞌijë huatiohuaꞌipi Jesure se̱iꞌë. Jëjo saomaꞌë paꞌijë̱ꞌë, nejo hue̱ꞌñare pana cajë. 32 Coa se̱se quëꞌrona jëjo saojë̱ꞌë, yëquëre cahuë, ai cu̱tihuëre jai pa̱i se̱se nëijë a̱icohuaꞌina. Cajëna, Jesupi deꞌoji, sehuouna. 33 Pa̱ite paꞌisicohuaꞌipi etani se̱sena cacahuë. Cacajëna, se̱se jai huaꞌque të̱ꞌtëpapi to̱mejë jairana dutu ju̱juhuë.
34 Ja̱ maca i̱ti se̱sere ñacaicohuaꞌipi ña quëquëjë huëꞌhuëni pa̱i darina cuiꞌne yequë hue̱ꞌñana i̱ti yoꞌoseꞌere quëahuë. 35 Quëarena, pa̱ipi ñañuꞌu cajë saëꞌë. Saijë Jesús paꞌi hue̱ꞌñana ti̱ꞌajë ñajëna, huati quëꞌi paꞌisiquëpi i̱ quë̱no macare juꞌi ca̱ su̱ñasiquëpi dahuëre paꞌipi yoꞌomaꞌquëpi ñujiꞌi. Ñuꞌina, ñani ai caꞌrahuë. 36 Ja̱ maca i̱ti ñasicohuaꞌipi daripëpi daisicohuaꞌire quëahuë, huati quëꞌi paꞌisiquëni Jesupi jujuseꞌere, nuiñere cuasaquëre. 37 Ja̱re asani Gadara yeja pa̱ipi siꞌahuaꞌi i̱ni ai caꞌra doꞌire se̱iꞌë. Saijë̱ꞌë. I̱ño paꞌimaꞌë paꞌijë̱ꞌë cajë. Ja̱je cajëna, asani Jesupi jai yohuëna aya mëni sajiꞌi. 38 Saina, i̱ti huatire eto sao cua̱ñosiquëpi sajë̱ꞌë yëꞌëreje̱ caquë se̱jiꞌi. Se̱ina, Jesupi i̱te pëajë̱ꞌë, cani capi:
39 “Coꞌijë̱ꞌë, mëꞌë huëꞌena. Coꞌini siꞌaye mëꞌëre Maijaꞌquë ne deꞌhuaseꞌere quëajë̱ꞌë.”
Ja̱je caëna, sani siꞌa daripë cuꞌi quëapi, Jesús i̱te ne deꞌhuaseꞌere.
Jairo Mamaco Cuiꞌne Jesús Ca̱ñare Patoco
(Mt 9.18-26; Mr 5.21-43)
40 Ja̱je Jesús jaira je te̱ꞌtepi coꞌina, siꞌahuaꞌi i̱te utejë paꞌisicohuaꞌipi sihuajë pëpahuë. 41 Pëpa maca Jairo hueꞌequëpi pa̱i tsiꞌsi huëꞌere ñacaicohuaꞌi ëjaëpi ti̱tapi. Ti̱tani Jesús quë̱o yëꞌquë maca doꞌre jaꞌruni yëꞌë huëꞌena daijë̱ꞌë, caquë se̱jiꞌi. 42 Teꞌo macare mamacore paquëni, doce o̱metëca pacopi, ju̱ni huesë tëjicona. Se̱quëna, jujucaija̱ꞌquë Jesupi ja̱rona sajiꞌi. Saina, jai pa̱i co̱ni quiꞌiyerepa saëꞌë. 43 Saquëna, saru dahuë ju̱ꞌicopi ai yoꞌoco pacoꞌë, tsieje̱ tëcamaꞌona doce o̱metëca. Ja̱je paꞌiopi jujucohuaꞌini juju cua̱ñosiꞌi caco siꞌaye i̱o curi sa̱io sao. Ja̱je yoꞌotoje̱ jujuye peopi. 44 Ja̱je ai yoꞌocopi Jesure tsioja̱ni tuni i̱ juꞌi ca̱na patocona, ja̱re i̱ti macapi tsie tëcapi.
45 Ja̱je patocona, Jesupi se̱jiꞌi:
“¿Nepi yëꞌëre patoreꞌni?”
Caquëna, siꞌahuaꞌi cahuë:
“Pa̱huë, patoye.”
Cajëna, Pedro cuiꞌne i̱ cajeohuaꞌi co̱ni cahuë:
“Yeꞌyaquë, jai pa̱i siꞌa te̱ꞌñapi jëꞌjejëna, ñaquëtaꞌa se̱quëꞌni, ¿nepi yëꞌëre patoreꞌni?”
46 Cajëna, Jesupi capi:
“Asayë, yëꞌë tutupi yëꞌëre patosicore jujuseꞌere.”
47 Ja̱ maca tsoe coꞌyasico paꞌio yahue yoꞌoseꞌe peoquëna, tsoe asapi caco caꞌraco tsaꞌsico dani doꞌre jaꞌruni Jesús quë̱o yëꞌquë macapi quëao, siꞌahuaꞌi ñajëna, i̱o cuasani yoꞌoseꞌere cuiꞌne i̱o pato macapi esa coꞌyaseꞌere. 48 Quëa maca Jesupi capi:
“Huau, mëꞌëpi jujuja̱ꞌquë api cuasani yoꞌosi doꞌipi jujusico paꞌiyë, mëꞌë. Se̱ñaco deꞌoye saijë̱ꞌë.”
49 Ja̱ yëꞌtaꞌa Jesús cocare caquëna, Jairo huëꞌepi dani ti̱taquë Jairore capi:
“Mëꞌë mamaco tsoe ju̱coꞌë. Yeꞌyaquëre ai jerepa jo̱sa yoꞌomaꞌë.”
50 Caquëna, Jesupi asani capi, Jairore:
“Quëquëmaꞌë paꞌijë̱ꞌë. Yëꞌëpi jujuja̱ꞌquë api caquë utejë̱ꞌë. Ja̱je cuasaquë utequëna, mëꞌë mamaco coꞌyasico pasio.”
51 Huëꞌena ti̱ꞌasi maca teꞌireje̱ co̱ñe pa̱pi, i̱ caca hue̱ꞌña. Coa Pedro, Jacobo, Juan cuiꞌne tsihuaꞌo pëca jaꞌquë cuiꞌne pëca jaꞌco ja̱ohuaꞌiseꞌe cacahuë, i̱ ja̱ꞌre co̱ni. 52 Siꞌahuaꞌi oëꞌë, coꞌa ju̱ëꞌë, i̱oni cuasajë. Ja̱je oijëna, Jesupi capi, ja̱ohuaꞌire:
“Oimaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Tsihuaꞌo ju̱ꞌimaꞌo pacoꞌë. Coa ca̱ico.”
53 Caquëna, tsoe ju̱ꞌisiconi caji cajë i̱ cayere cueꞌcuejë sohuë. 54 Ja̱ maca Jesupi ju̱ꞌisico jë̱tëna tse̱ani capi:
“Tsihuaꞌo huëijë̱ꞌë.”
55 Ja̱je caquëna, i̱ti macapi paꞌi huëo cuiꞌnaopi, nëcaco. Nëcacona, ja̱ maca Jesús a̱ore a̱ojëꞌë cua̱ñepi. 56 Pëca jaꞌquëohuaꞌipi ai cuasahuë, i̱ti yoꞌoseꞌere. Ja̱ maca Jesupi cua̱ñepi, iye yoꞌoseꞌe yecohuaꞌire ti quëamaꞌpë paꞌijë̱ꞌë, caquë.