9
Jesús Jëjo Saoye I̱ Yeꞌyacohuaꞌire
(Mt 10.5-15; Mr 6.7-13)
Jesupi i̱ doce yeꞌyacohuaꞌire tsiꞌsoni i̱sipi, i̱ tuture cua̱ñecohuaꞌi paꞌija̱jë coa siꞌaye ti̱ñe paꞌi coꞌa joñoare eto saojë cuiꞌne ju̱ꞌicohuaꞌire jujujë yoꞌo ja̱ꞌñere. Maijaꞌquë cua̱ñe te̱ꞌtena cacani paꞌiyere quëaja̱ꞌcohuaꞌini cuiꞌne siꞌa ju̱ꞌiñere jujucaija̱ꞌcohuaꞌini jëjo saopi. Ja̱je jëjo saoquë capi:
“Tupë, turupë a̱o, curiquë samaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Maꞌa sajë teꞌe juꞌi ca̱ sajë̱ꞌë, cayaye samaꞌpë, peojë saijë̱ꞌë. Teꞌe daripë yoꞌoye paꞌina, teꞌe huëꞌena pëajë̱ꞌë, mësarute sihuacohuaꞌi paꞌito. Yeque mësaruni coecohuaꞌi paꞌito etani saijë yaꞌo siꞌsi paꞌiyere ti̱ꞌto to̱jëꞌë. Ja̱je yoꞌojë ja̱pi i̱ñoñe paꞌiji, i̱ohuaꞌire sa̱ñope Maijaꞌquë yoꞌo ja̱ꞌñere.”
Ja̱je caëna, etani sateña, siꞌa hue̱ꞌña pa̱i paꞌi hue̱ꞌñana, huaso cocare quëajë cuiꞌne ju̱ꞌicohuaꞌini jujujë.
Juan Ti Doquëre Huaiye
(Mt 14.1-12; Mr 6.14-29)
7-8 Ja̱je Jesús yoꞌoquëna, yecohuaꞌipi Juan huëisiquëpi huëni yoꞌoji, cajëna, cuiꞌne yecohuaꞌipi Maijaꞌquë jëjo daoquë Elíaspi ñaipi cahuë. Cajëna, yecohuaꞌipi ai tsoe Maijaꞌquë jëjo daoquë paꞌisiquëpi huëni yoꞌoji, cahuë. Ja̱je cajëna, Galilea ëjaë Herodespi asaquë cuiꞌna jaꞌyeseꞌe cuasa huesëpi. Ja̱je paꞌiquëtaꞌa Herodespi capi:
“Yëꞌëpi Juan si̱opëre yëto tëajë̱ꞌë caquë cua̱ñehuë. Ja̱je paꞌito ¿i̱queipi jaiye coꞌamaña yoꞌoquërepa paꞌina, cajëna, asayeꞌni?”
Ja̱je paꞌina, Jerodespi i̱te ñasiꞌi caquë yoꞌopi.
Cinco Mil Ë̲mëohuaꞌire A̲oñe
(Mt 14.13-21; Mr 6.30-44; Jn 6.1-14)
10 I̱ jëjo saosicohuaꞌipi coꞌini Jesure quëahuë, i̱ohuaꞌi yoꞌoroja̱iseꞌere. Quëa tëjijëna, ja̱ jeteyoꞌje sai sapi, ja̱ohuaꞌire, pa̱i peo hue̱ꞌñana, Betsaida daripë quëꞌrona. 11 Ja̱je saicohuaꞌitaꞌare pa̱ipi asani tuëꞌë. Tuijëna, Jesús sihuaquë pëpani Maijaꞌquë te̱ꞌte ayere quëani cuiꞌne ju̱ꞌicohuaꞌire jujupi.
12 Neato deꞌo huëoquëna, i̱ doce yeꞌyacohuaꞌipi tsio dani Jesure cahuë:
“Jaꞌye huë̱ꞌña paꞌi hue̱ꞌña i̱ño ti peoji. Pa̱ire quëajë̱ꞌë, saija̱jë, sani huajëja̱jë, cuiꞌne pa̱i daripëna sani a̱o hueroni a̱ijajë.”
13 Ja̱je cajëna, Jesupi capi:
“Mësarupi a̱ojëꞌë, ja̱ohuaꞌire.”
Caquëna, i̱ohuaꞌipi sehuohuë:
“Coa cinco pan pë̱a cuiꞌne caya tsiaya huaꞌire pare payë. Ja̱je paꞌina, siꞌahuaꞌire a̱oñe cani sani hueroyeseꞌe paꞌiji.”
14 Cinco mil ë̱mëohuaꞌi paëꞌë. Ja̱je paꞌijëtaꞌare Jesupi i̱ yeꞌyacohuaꞌire capi:
“Cincuenta pa̱iseꞌere teꞌe macana ñoꞌe saojë̱ꞌë. Ja̱re ja̱ so̱cohuaꞌiseꞌere siꞌahuaꞌire huahuejë̱ꞌë.”
15 I̱ caseꞌeje̱ yoꞌojëna, siꞌahuaꞌi jaꞌru sahuë. 16 Ja̱ maca Jesús cinco pan cuiꞌne caya tsiaya huaꞌire i̱mani maꞌtëmona ñaquë deꞌoji iye mëꞌë i̱siseꞌe payë caquë Maijaꞌquëre pëpapi. Pëpani jëꞌyeni i̱ yeꞌyacohuaꞌina i̱sipi, pa̱ire a̱ojëꞌë caquë. Ja̱ maca ja̱ohuaꞌipi pa̱ire a̱ohuë. 17 Siꞌahuaꞌi i̱ohuaꞌi yëseꞌere ti̱ꞌasicohuaꞌi paëꞌë. A̲ni tëjisi jeteyoꞌje i̱ti nëaseꞌere doce doꞌrohuë̱a aya ti̱mëhuë.
Pedropi Jesús Ayere Caye
(Mt 16.13-19; Mr 8.27-29)
18 Yequë muꞌse Jesús teꞌipi Maijaꞌquëre se̱jiꞌi, pa̱i peo hue̱ꞌñana. Se̱ina, i̱ yeꞌyacohuaꞌi datena, se̱jiꞌi, ja̱ohuaꞌire:
“¿I̱queipi cayeꞌni, pa̱i yëꞌëre?”
19 Caquëna, i̱ohuaꞌipi sehuohuë:
“Yecohuaꞌipi cayë, mëꞌëre Juan oco doquë api. Yecohuaꞌipi Elíaspi cayë. Yecohuaꞌipi mëꞌëre cayë, ai tsoe Maijaꞌquë jëjo daoquë paꞌisiquëpi huëjiꞌi.”
20 Ja̱je cajëna, se̱jiꞌi, i̱ohuaꞌini:
“¿Cuiꞌne mësarutaꞌa yëꞌëre i̱queipi cayeꞌni?”
Caquëna, Pedropi capi:
“Mëꞌë cato Cristo, maire huasoquë, Maijaꞌquë tse̱quëre paꞌë.”
Jesupi Capi, Ju̱ꞌijaꞌquë Aꞌë
(Mt 16.20-28; Mr 8.30–9.1)
21 Ja̱je asajëna, Jesupi ja̱ohuaꞌire ai cua̱ñepi: Quëamaꞌpë paꞌijë̱ꞌë, yecohuaꞌire caquë, 22 cani capi, ja̱ohuaꞌire:
“Pa̱i Mamaquë ai yoꞌoja̱ꞌquë api, aiohuaꞌi, Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaohuaꞌije̱, cua̱ñeseꞌe yeꞌyacohuaꞌije̱ yëꞌëre coejë huani je̱ojaꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je yoꞌosiquëtaꞌa toaso̱ muꞌseña paꞌi maca huëija̱ꞌquë api.”
23 Ja̱ jeteyoꞌje siꞌahuaꞌire capi:
“Pa̱ipi yëꞌëre tuiye yëni je̱oñe paꞌiji, i̱ohuaꞌi yëꞌë tse̱ aꞌë cuasaseꞌere, yëꞌëseꞌe cuasaseꞌere. Je̱oni yëꞌëre tuiye paꞌiji, siꞌa muꞌseña ai yoꞌoye paꞌitoje̱. 24 Ja̱je paꞌina, i̱ paꞌiyere deꞌoye pasiꞌi cuasaquë pani, coa ne huesoye paꞌiji. Ja̱je paꞌina, yëꞌë doꞌire i̱ paꞌiye ne huesosiquëpi ja̱ëpi huasosiquë pasipi. 25 ¿Teꞌipi yoꞌoni siꞌaye iye yeja coꞌamañare hueroni paquëpi ja̱ yëꞌtaꞌa i̱ joyo i̱seꞌe ne huesëquëna, paꞌito deꞌoquë? 26 Ja̱je paꞌina, yëꞌë mamire cuiꞌne yëꞌë cocare asaquëtaꞌa pa̱ini caꞌraquë yëꞌë yoꞌoye ayere quëamaꞌë paꞌisiquëre cuiꞌne i̱teje̱ yëꞌë Pa̱i Mamaquëpi ëjaë deꞌoni, jaꞌquë paꞌiyepi cuiꞌne hui̱ñaohuaꞌi co̱ni dai maca caꞌraja̱ꞌquë aꞌë, jaꞌquëna quëayere. 27 Ja̱je nuñerepa cayë. Iye maca paꞌicohuaꞌipi Maijaꞌquë te̱ꞌte ayere ñamaꞌpë pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë. Maijaꞌquë te̱ꞌte ayepi daina, ñajëna, jeteyoꞌje ju̱ꞌiñe paꞌiji.”
Jesús Ti̱ñe Paꞌi Po̱nëseꞌe
(Mt 17.1-8; Mr 9.2-8)
28 Iye caseꞌe paꞌi maca ocho muꞌse jeteyoꞌje Jesupi sajiꞌi, ai cu̱tihuëna Maijaꞌquëre se̱siꞌi caquë. Saina, co̱ni saëꞌë, Pedro, Jacobo cuiꞌne Juan. 29 Ja̱ maca sani Jesupi Maijaꞌquëre ja̱ se̱i ti̱ñe paꞌi tsiarepa po̱nëpi, cuiꞌne i̱ juꞌi ca̱je ai miacore papi ña ti̱ꞌañe peocorepa po̱nëpi. 30 Po̱në maca Jesuje̱ paꞌiohuaꞌipi ñaini caya huaꞌi soꞌoja̱ꞌa miañerepa nëcajë Jesús ja̱ꞌre cocare cahuë. Ja̱ohuaꞌi cato Moisés cuiꞌne Elías paëꞌë. 31 Jesús Jerusalénna sani ai yoꞌoquë ju̱ꞌi ja̱ꞌñere cahuë. 32 Ja̱ maca ai huëo ca̱ꞌañe Pedrore cuiꞌne i̱ cajeohuaꞌire nëiseꞌepi peo hue̱ꞌñarepa to̱meina, sëtasicohuaꞌipi ñahuë, Jesús i̱repa paꞌiyere, cuiꞌne cayahuaꞌi i̱ ja̱ꞌre nëcajëna. 33 Ja̱ maca Jesús quë̱no maca paꞌisicohuaꞌi je̱o saijëna, Pedropi capi:
“Yeꞌyaquë, i̱ño pëato deꞌoji. Toaso̱ huë̱ꞌña neꞌñe paꞌio; mëꞌë huëꞌe, Moisés huëꞌe, cuiꞌne Elías huëꞌe.”
Ja̱je caquëtaꞌa Pedro coa huesë capi, cuasamaꞌë. 34 Ja̱je ja̱ yëꞌtaꞌa caquëna, siriopi nëca meni si̱o huesopi. Si̱o huesoquëna, ai quëquëhuë, sirio sa̱ꞌnahuëre paꞌijë. 35 Ja̱je paꞌijëna, siriopi yëꞌoseꞌe caye asahuë:
“Iquë yëꞌë mamaquë yëꞌë oiquëre papi i̱ cayere asajë̱ꞌë.”
36 Ja̱je casi jeteyoꞌje ñajëna, teꞌi Jesuseꞌe pajiꞌi. Paꞌina, ñani ja̱ohuaꞌi ti camaꞌcohuaꞌi joꞌcua paëꞌë. Cuiꞌne yecohuaꞌireje̱ i̱ohuaꞌi ñaseꞌe ti quëamaꞌpë paëꞌë.
Jesupi Huatire Eto Saoye
(Mt 17.14-21; Mr 9.14-29)
37 Se ñatasi muꞌse ai cu̱tihuëpi cajejëna, jai pa̱i Jesure sa̱ñope ti̱ꞌahuë. 38 Ja̱ maca pa̱i jopo aquëpi teꞌi tutu capi:
“Yeꞌyaquë, ñacaijë̱ꞌë, care payë yëꞌë mamaquë teꞌi macapi. 39 Huatire hueꞌequëna, ja̱ëpi jo̱sa yoꞌoquëna, cuiꞌne cuiquë yoꞌoji, cuiꞌne hueꞌhue nequëna, yëꞌopoja̱ꞌa siri etoquë yoꞌoji, coꞌaye yoꞌoquë ti je̱oñe coeji, i̱te. 40 Tsoe mëꞌë yeꞌyacohuaꞌire se̱iꞌë, huatire eto saojë̱ꞌë caquë. Ja̱je caëna, coa yoꞌo jujahuë.”
41 Caquëna, Jesupi asani i̱ yeꞌyacohuaꞌire capi:
“Maijaꞌquë necaiquë api cuasamaꞌcohuaꞌipi ti̱ñere cuasacohuaꞌi. ¿Je yëhuarepa tsoe mësaru ja̱ꞌre co̱ni paꞌi yoꞌoquëna, ñani Maijaꞌquëpi nequë api cuasaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌni, mësaru? Ja̱je cani dajë̱ꞌë, mëꞌë mamaquëre i̱ñona.”
42 Ja̱je caëna, tsihuaꞌëpi i̱ quëꞌrona jaꞌye tsioja̱ina, huatipi yeque hueꞌhue ne co̱quëna, ta̱jiꞌi, yejana. Ja̱je yoꞌoquëna, Jesupi huatire yoꞌomaꞌë cani eto saoni tsihuaꞌëre jujuni pëca jaꞌquëna i̱sipi. 43 Ja̱ maca siꞌa pa̱i ai cuasahuë, Maijaꞌquë jaiye yoꞌoyere ñani.
Ti̱jupë Jesús Capi, I̱ Ju̱ꞌiñe Ayere
(Mt 17.22-23; Mr 9.30-32)
Cuiꞌne siꞌahuaꞌi Jesús yoꞌoseꞌere ñani ai cuasajëna, Jesupi i̱ yeꞌyacohuaꞌire capi:
44 “Deꞌoye asajë̱ꞌë, iyere. Hua̱nëyemaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Yëꞌëre Pa̱i Mamaquëre pa̱i jë̱ñana i̱siye paꞌiji. Ja̱je paꞌina, i̱ohuaꞌi yëyeje̱ yoꞌoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, yëꞌëre.”
45 Ja̱je caquëna, i̱ yeꞌyacohuaꞌi ti asa ti̱ꞌañe pa̱huë, i̱ caye. Ja̱re ja̱je asaye paja̱jë i̱pi cuasaye sëte. Ja̱je paꞌina, i̱ohuaꞌi caꞌracohuaꞌipi se̱ni asaye pa̱huë, i̱ caseꞌere.
Nepi Jerepa Doꞌi Paꞌiquë
(Mt 18.1-5; Mr 9.33-37)
46 Ja̱ maca i̱ yeꞌyacohuaꞌi sa̱ꞌñe cahuë, i̱ohuaꞌija̱ꞌa nepi airepa paꞌiohuaꞌi paꞌiohuaꞌi aꞌni, cajë. 47 Ja̱je cuasajëna, Jesupi i̱ohuaꞌi cuasaye asani ja̱ maca tsihuaꞌëre i̱ quëꞌrona dani nëcopi. 48 Dani ja̱ohuaꞌire capi:
“Iquë tsihuaꞌëre yëꞌë mamipi cuasajë ñacaini yëꞌëni ñacaiyë. Cuiꞌne yëꞌëre ñacaicohuaꞌi pani yëꞌëre jëjo daosiquëreje̱ cuiꞌne ñacaiyë. Ja̱je paꞌina, i̱ti mësaru aquëpi yecohuaꞌire ai jerepa ñacaiquë pani ai jerepa paꞌi paꞌija̱ꞌquë api.”
Sa̱ñope Yoꞌomaꞌquë Caye Ayere
(Mr 9.38-40)
49 Caquëna, Juan capi, i̱te:
“Yeꞌyaquë, yëquë teꞌi ë̱më mëꞌë mamipi caquë huatire eto saoquëre yoꞌomaꞌë paꞌijë̱ꞌë cajë ë̱sehuë, yëquë ja̱ꞌre co̱ni cuꞌimaꞌ doꞌire.”
50 Caquëna, Jesupi capi:
“¿Me neñuꞌju ë̱sereꞌni? Maire sa̱ñope camaꞌquë pani mai yoꞌoye yoꞌo co̱cohuaꞌi aꞌë.”
Que Joyo Paꞌiquë
51 Jesús maꞌtëmo mëiñe ti̱ꞌañe jaꞌi maca paꞌina, Jerusalénna sai huëoni sajiꞌi, i̱ cuasa nëoseꞌere yoꞌosiꞌi caquë. 52 Saija̱ꞌquëpi jëjo saopi, i̱ duꞌru sani i̱ pëaja̱to coꞌeja̱ꞌcohuaꞌire, Samaria pa̱i quëꞌrona. 53 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Jerusalénna saiye nëina, Samaria pa̱i coehuë, pëa hue̱ꞌña i̱siye. 54 Ja̱ maca ja̱je ë̱sejëna, asani i̱ yeꞌyacohuaꞌi Juan cuiꞌne Jacobo cahuë:
“Ëjaë, yëquë mëꞌë ja̱ohuaꞌire toapi cua̱ñerena, maꞌtëmopi to̱meni peo hue̱ꞌñarepa ëo huesoye. Tsoe Maijaꞌquë jëjo daoquë Elías yoꞌoquë paꞌiseꞌeje̱ yoꞌoñuꞌu.”
55 Ja̱je cajëna, Jesús ñani ja̱ohuaꞌi caseꞌere coequë sa̱ñope capi:
“¿I̱que joyore hueꞌeyeꞌni, mësaru? 56 Yëꞌë Pa̱i Mamaquë cato daimaꞌë pajiꞌi, pa̱i joñoare nejosiꞌi caquë. Coa ai jerepa pa̱ini huasosiꞌi caquë daëꞌë.”
Ja̱je cani je̱oni yequë pa̱i paꞌi hue̱ꞌñana saëꞌë.
Jesús Peꞌteye Yëcohuaꞌi Ayere Quëaye
(Mt 8.19-22)
57 Maꞌajaꞌa ja̱ohuaꞌi saijëna, teꞌi ë̱më Jesure capi:
“Ëjaë, mëꞌë ja̱ꞌre co̱ni saiye yëyë. Coa siꞌa hue̱ꞌña mëꞌë saitoje̱.”
58 Jesupi sehuopi:
“Airo joꞌya mañaje co̱ña pacohuaꞌi aꞌë cuiꞌne pi̱ꞌa mañaje tsiaro pacohuaꞌi aꞌë. Pa̱i Mamaquë cato ti peoquë api, i̱ si̱opë tëo paquë u̱i mañaque.”
59 Jesupi yequëre capi:
“Yëꞌëre tuijë̱ꞌë.”
Ja̱je caquëna, i̱pi capi:
“Ëjaë, utejë̱ꞌë. Yëꞌëtaꞌa duꞌru jaꞌquëre ta̱jasiꞌi.”
60 Jesupi sehuopi:
“Yëꞌëre cuasamaꞌcohuaꞌi ju̱ꞌisicohuaꞌije̱ paꞌiohuaꞌi paꞌiyë. Ja̱ohuaꞌipi cuiꞌneje ju̱ꞌisicohuaꞌini ta̱jajë. Mëꞌë cato daijë̱ꞌë, Maijaꞌquë paꞌiyere yecohuaꞌire quëaja̱ꞌquëpi.”
61 Ja̱ maca yequëpi capi:
“Ëjaë, tuiye yëyë. Utejë̱ꞌë. Duꞌru macarepa yëꞌëtaꞌa huëꞌe paꞌicohuaꞌire pëpa tëjisiꞌi.”
62 Jesupi i̱te capi:
“Yëꞌë coꞌamañare ne huëosiquëpi, jaiye yeque yoꞌoyere cuasaquë yoꞌoquë pani yëꞌë coꞌamaña ne ti̱ꞌañe peoji.”