19
Jesús Cuiꞌne Zaqueo
Ja̱ maca Jericó daripëna Jesús cacani tëto saina, cuiꞌne ja̱rote jaiye coꞌamaña paquë Zaqueo hueꞌequëje̱ pajiꞌi, curiquë paꞌi doꞌi se̱cohuaꞌi ëjaëpi. Ja̱ë cato Jesure ñañe yëquë pajiꞌi. Ja̱je yëquëtaꞌa me ñaquëꞌni pa̱i jaꞌi maña paꞌijëna, Zaqueo nëhuiquë pajiꞌi. Ja̱je paꞌipi duꞌru huëꞌhuëni so̱quë yëna mëjiꞌi, Jesús jaꞌye tëto saija̱ꞌtona ñani. Ja̱ maca Jesús ja̱roja̱ꞌa saiquëpi ñani Zaqueore capi:
“Esa cajejë̱ꞌë, yure mëꞌë huëꞌena sani pëaja̱ꞌquëpi saiyë.”
Ja̱ maca Zaqueo esa cajeni sihuaquë Jesure i̱ huëꞌena sai sapi. Ja̱ maca iyere yecohuaꞌi ñani siꞌahuaꞌi deꞌoye yoꞌomaꞌajiꞌi cahuë, Jesupi coꞌaye yoꞌoquë huëꞌena pëasiꞌi caquë, saquëna. Ja̱ maca Zaqueopi huëni nëcani capi, Ëjaëre:
“I̱na Ëjaë, yëꞌë paye jopore paja̱ꞌa i̱sisiꞌi coꞌamaña peocohuaꞌire, cuiꞌne yëꞌë coa cosoquë jerepa neseꞌe paꞌito coꞌyosiꞌi cuatro paꞌye jerepa yëꞌë se jiosiquëre.”
Ja̱je caquëna, Jesupi capi, i̱te:
“Iye muꞌse ti̱tapi iye huëꞌe huasoye cuiꞌne iye ë̱më cato Abraham tsëcapë aquë api. 10 Ja̱je paꞌina, Pa̱i Mamaquë dajiꞌi, ne huesësicohuaꞌire coꞌequë huasosiꞌi caquë.”
Curiquë Yoꞌoseꞌe Ayere Quëaye
11 Ja̱ yëꞌtaꞌa Jesús cayere pa̱i asajë cuasahuë, yure Maijaꞌquë cua̱ñe te̱ꞌte ti̱ꞌajaꞌcoa cajë. Ja̱je cuasahuë, Jesupi Jerusalén jaꞌyere paꞌi doꞌire ñajë. Ja̱je cuasajëna, i̱pi pa̱i yoꞌoyeje̱ paꞌye caquë quëa huëopi. 12 Ja̱ maca capi:
“Pajiꞌi, teꞌe pa̱i deꞌo tsëcapë aquë. Ja̱ëpi soꞌo yejana sajiꞌi, pa̱i ëjaëre nesi maca, pa̱i ëjaë deꞌoni cuiꞌnaëpi coꞌi co̱siꞌi caquë. 13 Ja̱ yëꞌtaꞌa saimaꞌnë, diez paꞌiohuaꞌire i̱ joꞌya acohuaꞌini soini, pa̱i ñapere i̱sipi jai doꞌi curiquë të̱ꞌñare teꞌe të̱ꞌñaseꞌe i̱siquë capi: ‘Iye curiquëpi se hueroni yeque jaiye nejëꞌë, yëꞌë coꞌi macaja̱ꞌa.’ 14 Ja̱je casiquëtaꞌare i̱ yeja paꞌi pa̱ipi i̱te coejë, i̱ saisi jeteyoꞌje jëjo saohuë, quëaja̱ꞌcohuaꞌipi: ‘Coeyë, mëꞌëre yëquë ëjaë deꞌoye’ cajë.
15 Ja̱je casicohuaꞌitaꞌare pa̱i ëjaë deꞌosiquëpi coꞌipi, i̱ yejana. Ti̱tani cua̱ñe saopi, i̱ curiquë i̱sisicohuaꞌire quërëja̱ijëꞌë caquë. Asasiꞌi, je jaꞌye pa̱i ñape ja̱ curiquëpi nereꞌni caquë. 16 Soina, duꞌru macarepa ti̱taquëpi capi: ‘Ëjaë, mëꞌë curiquëpi diez paꞌye jerepa se ne co̱huë.’ 17 Pa̱i ëjaëpi sehuopi: ‘Ai deꞌoji, mëꞌë deꞌo joꞌyaëꞌë. Mëꞌë aꞌri mañare deꞌoye ñacaisi doꞌire, mëꞌëre diez daripë̱a cua̱ñequëre neñë.’ 18 Yequëpi dani capi: ‘Ëjaë, mëꞌë curiquëpi cinco paꞌye jerepa nehuë.’ 19 Cuiꞌne iquëreje̱ sehuopi: ‘Mëꞌë cato cinco daripë̱a cua̱ñequë paꞌijë̱ꞌë.’ 20 Ja̱ maca yequëpi dani capi: ‘Ëjaë, iye paꞌiji, mëꞌë curiquë pañuelo ca̱ꞌtipëna deani deꞌhuaseꞌe. 21 Mëꞌëpi pa̱ire oimaꞌë yoꞌoquë mëꞌë i̱si maꞌñere tsiꞌsoni, cuiꞌne mëꞌë ta̱ maꞌñere coa tëaquë, yoꞌoquëni caꞌraquë pa̱huë.’
22 Caquëna, pa̱i ëjaëpi capi: ‘Coꞌa joꞌyaë, ja̱re mëꞌë caseꞌepi i̱ñoji, mëꞌë coꞌaquë paꞌiye. Ja̱je yëꞌë pa̱ire oimaꞌë yoꞌoquëpi yëꞌë ne maꞌñere tsiꞌsoquë cuiꞌne yëꞌë ta̱ maꞌñere coa tëaquë yoꞌoye asaquë sëte. 23 ¿Me yoꞌoquë curiquë i̱sirena, i̱tipi ne doꞌire coꞌye sa̱i hue̱ꞌñana tëomaꞌë paquëꞌni, yëꞌë dani i̱ti mañaque nejaꞌquëtaꞌare huëꞌe ti̱tasi maca?’ 24 Ja̱je cani i̱ti maca paꞌicohuaꞌire capi: ‘Jiojë̱ꞌë, curi tëꞌquire. Jioni i̱sijë̱ꞌë, diez të̱ꞌña paquëna.’ 25 Caquëna, ja̱ohuaꞌipi cahuë, i̱te: ‘¿Ëjaë, tsoe diez të̱ꞌña paquëre me ai jerepa i̱siyeꞌni?’ 26 Cajëna, pa̱i ëjaëpi sehuopi: ‘Nuñerepa cayë, paquëni ai jerepa se i̱siye paꞌiji. Ja̱je paꞌina, cuiꞌne peoquëni coa ai jerepa se jio co̱ñe paꞌiji, siꞌaye i̱ payeje̱ peo hue̱ꞌñarepa. 27 Cuiꞌne yecohuaꞌi yëꞌëre ëjaë deꞌoye coesicohuaꞌire quërëja̱ni i̱ñona dani yëꞌëque ñaquëna, huani je̱ajëꞌë,’ capi.”
Jesupi Jerusalén Cacaseꞌe
(Mt 21.1-11; Mr 11.1-11; Jn 12.12-19)
28 Ja̱je iye se ca tëjini Jesús Jerusalénna sajiꞌi. 29 Tsoe Betfagé cuiꞌne Betania daripë̱a cuiꞌne Olivos hueꞌyosi cu̱tihuë̱a ti̱ꞌañe jaꞌi maca paꞌi i̱ yeꞌyacohuaꞌire cayaohuaꞌire jëjo saopi. 30 Ñeje caquë:
“Ja̱ maca jaꞌye daripëna saijë̱ꞌë. Ti̱ꞌa maca ja̱rote paꞌija̱ꞌquë api, burro sëasiquëpi, pa̱ije ja̱ yëꞌtaꞌa tuimaꞌquëpi. Ti̱ꞌani joyeni dajë̱ꞌë. 31 Joyejëna, yecohuaꞌipi me nejaꞌquëni sayeꞌni se̱cohuaꞌi paꞌito, cajë̱ꞌë, Ëjaëpi yoꞌoye paꞌiji.”
32 Ja̱ maca i̱ yeꞌyacohuaꞌipi sani Jesús caseꞌeje̱ ti̱ꞌahuë. 33 Ti̱ꞌani burroni joyejëna i̱ti tse̱ acohuaꞌipi se̱iꞌë:
“¿Me neñuꞌju joyeyeꞌni?”
34 Cajëna, i̱ohuaꞌipi sehuohuë:
“Ëjaëpi yoꞌoye paꞌiji, caëna, yoꞌoyë.”
35 Ja̱je quëani joyeni Jesús quëꞌrona sahuë. Sani ca̱ñapi burro jetena jajeni Jesure mëo ñohuë. 36 Ja̱ maca ñuꞌi sajiꞌi. Saina, pa̱i ca̱ñare i̱ saija̱ꞌa maꞌana jajehuë. 37 Olivos cu̱tihuë perepë cajeye jaꞌi macare paꞌina, siꞌahuaꞌi i̱te asani tuicohuaꞌipi Maijaꞌquëre sihuajë cui huëohuë, pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere yoꞌoquëna, ñasicohuaꞌipi. 38 Ñeje cajë:
“Deꞌoquëre papi pa̱i Ëjaë daiji, Maijaꞌquë jëjo daoquëre papi, deꞌoye paꞌiyere papi co̱ni. Ja̱je paꞌito sihuañuꞌu, i̱te maꞌtëmo acohuaꞌije̱ sihuajëna.”
39 Ja̱ maca fariseohuaꞌi pa̱i jopore co̱ni paꞌicohuaꞌipi cahuë, i̱te:
“Yeꞌyaquë, mëꞌëre tuicohuaꞌire camaꞌpë cajë̱ꞌë.”
40 Ja̱je cajëna, Jesupi sehuopi:
“Nuñerepa cayë. Icohuaꞌipi cuiye je̱ocohuaꞌi paꞌito quë̱na pë̱api cuija̱ꞌcoa.”
41 Ja̱ maca Jesús Jerusalén quë̱no maca ti̱ꞌaquë i̱ti daripëre ñani ojiꞌi. 42 Ñeje caquë:
“¡Iye muꞌse mëꞌë deꞌhue asato yëꞌë i̱siye deꞌoraꞌpi. Mëꞌë deꞌoye paꞌiye ti̱ꞌaraꞌhuë, i̱siyere! Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yure cato yahueseꞌe paꞌiji. Ja̱je paꞌina, mëꞌë ña ti̱ꞌañe peoji. 43 Coꞌa muꞌse ti̱ꞌajaꞌcoa, mëꞌëre. Mëꞌëre sa̱ñope yoꞌocohuaꞌipi quë̱na tëhuopaje̱ paꞌiore tëꞌyaja̱icohuaꞌi aꞌë. Ja̱je yoꞌoni coa siꞌa te̱ꞌñapi etaye peoja̱jë cajë yoꞌocohuaꞌi aꞌë. 44 Ja̱je yoꞌojë yejana siꞌaye quë̱na pë̱a ne ta̱o o̱ajaꞌcohuaꞌi aꞌë, huani je̱ajaꞌcohuaꞌi aꞌë, mëꞌë mamajëre, huesë paꞌisi doꞌire Maijaꞌquë mëꞌëre doꞌi daisi maca.”
Jesupi Maijaꞌquë Huëꞌere Tsoa To̱seꞌe
(Mt 21.12-17; Mr 11.15-19; Jn 2.13-22)
45 Ja̱ maca Jesús Maijaꞌquëre huëꞌena cacani i̱ti huëꞌena coꞌamaña i̱sijë cuiꞌne huerojë yoꞌocohuaꞌire peo hue̱ꞌñarepa eto saopi, hueꞌsena. 46 Yoꞌoquë capi, ja̱ohuaꞌire:
“Toyaseꞌe caji, ñeje: ‘Yëꞌë huëꞌe cato Maijaꞌquëre se̱ huëꞌe aꞌë.’ Ja̱je paꞌiotaꞌare mësaru cato, coꞌamaña ñaohuaꞌi tuꞌaro neni yoꞌoyë.”
47 Siꞌa muꞌseña Jesús yeꞌyapi, Maijaꞌquëre se̱ huëꞌena. Ja̱je yeꞌyaquëna, Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaohuaꞌi cuiꞌne cua̱ñeseꞌe yeꞌyacohuaꞌi cuiꞌne pa̱i daripë ëjaohuaꞌije̱ me neni huani je̱ojaꞌcohuaꞌi aꞌni cuasajë coꞌehuë, i̱ti yoꞌo ja̱ꞌñere. 48 Ja̱je coꞌejëtaꞌa ti̱ꞌamaꞌpë paëꞌë, i̱te ne ja̱ꞌñere. Siꞌa pa̱i i̱seꞌere asajë cuiꞌne sehuojë yoꞌojëna, ñajë.