20
Jesús Cua̱ñeñerepa Paꞌiye
(Mt 21.23-27; Mr 11.27-33)
Teꞌe muꞌse Jesús Maijaꞌquëre se̱ huëꞌere pa̱ire yeꞌyaquë cuiꞌne huaso cocare quëaquë paꞌina, ti̱tahuë, Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaohuaꞌi, cua̱ñeseꞌe yeꞌyacohuaꞌi cuiꞌne aiohuaꞌi co̱ni. Ja̱ohuaꞌipi ti̱tani cahuë:
“¿Quëajë̱ꞌë, i̱que tutupi cua̱ñequërepa paꞌi yoꞌoquëꞌni, iye? ¿I̱queipi iye cua̱ñe tutu i̱sina, yoꞌoquëꞌni?”
Cajëna, ja̱ maca Jesupi ja̱ohuaꞌire capi:
“Yëꞌëre cuiꞌne se̱siꞌi, mësarute. Sehuojë̱ꞌë, yëꞌë cato: ¿Nepi cua̱ñereꞌni, Juan oco doquë paꞌi ja̱ꞌñe? ¿Maijaꞌquë pa̱nitaꞌa pa̱i?”
Caquëna, sehuoye pa̱jë coa sa̱ꞌñe i̱ohuaꞌija̱ꞌa cahuë, ñeje:
“¿Me caja̱ꞌcohuaꞌi aꞌni? Maipi Maijaꞌquëpi jëjo daopi cacohuaꞌi paꞌito i̱pi sehuoja̱ꞌquë paꞌini: ‘¿Ja̱je paꞌitaꞌare me yoꞌojë sehuoye pa̱reꞌni?’ Cuiꞌne maipi pa̱ipi cua̱ñesiquë pajiꞌi catoje̱, siꞌa pa̱i huëni maire quë̱na pë̱api je̱ajë huani je̱ajaꞌcohuaꞌi paꞌini, siꞌaohuaꞌi Juanre Maijaꞌquë coca quëaquërepa pajiꞌi cuasajë cahuë.”
Ja̱je cuasani cahuë: “Huesëyë. Ne saꞌapi Juanre oco doquë paꞌi ja̱ꞌñe cua̱ñehuë.” Cajëna, Jesuje̱ capi, ja̱ohuaꞌire:
“Yëꞌëje̱ mësaru se̱seꞌe quëaye pa̱ñë.”
Coꞌacohuaꞌi Yoꞌoye Ayere Quëaye
(Mt 21.33-44; Mr 12.1-11)
Ja̱ jeteyoꞌje Jesús pa̱ire coca ca huëopi. Pa̱i yoꞌoyeje̱ paꞌye neni quëapi, ñeje:
“Pajiꞌi, teꞌi tsio paquëpi cuiyaꞌi ta̱ni i̱ coꞌamaña necaicohuaꞌina i̱si nëoni sani huesëquë. 10 Tëaye ti̱ꞌasi maca saisiquëpi i̱ joꞌyaëre jëjo daopi, coꞌamaña necaicohuaꞌire se̱ni tëani dajë̱ꞌë, yëꞌëre nëocaiseꞌere caquë. Ja̱je cani jëjo daosiquëni ja̱ohuaꞌipi coa tarapi tëꞌcani jëjo saohuë, peoquëre. 11 Ja̱ maca i̱ti tse̱ aquëpi yequë joꞌyaëre jëjo dao co̱pi. Cuiꞌne ja̱ëteje̱ tarapi tëꞌcani jëjo saohuë, ti i̱simaꞌpë. 12 I̱ti tse̱ aquëpi ti̱jupë yequë joꞌyaëre jëjo daoruje̱ coꞌamaña necaicohuaꞌipi ñani ja̱ëteje̱ tëꞌcani hueꞌsena quërë eto saohuë, pë̱ijë. 13 Ja̱ maca ña jujani i̱ti yeja tse̱ aquë capi: ‘¿Me neñe ja̱je paꞌito? cani i̱ oi mamaquëre pani jëjo saopi. Ja̱ëni ñanitaꞌa caꞌrajë deꞌoye sehuoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë.’ 14 Jëjo saouna, i̱pi ti̱ꞌaquëna, tsio ñacaicohuaꞌipi ñani sa̱ꞌñe cahuë: ‘Iquëpi iye tsio tse̱ aquë deꞌoja̱ꞌquë api, huani je̱oñuꞌu. Ja̱je yoꞌoni ti ñese maipi i̱ti tse̱ acohuaꞌi deꞌoñuꞌu cahuë.’ 15 Ja̱je cani tsio peo hue̱ꞌñana etoni i̱te huani je̱ohuë.”
Ja̱je quëani Jesupi se̱jiꞌi:
“¿Ja̱je yoꞌosi doꞌi me yoꞌoja̱ꞌquë aꞌni, i̱ti tsio aquë ja̱ohuaꞌire?”
16 Cani capi, i̱pi:
“Dani coꞌamaña necohuaꞌire huani je̱ani yecohuaꞌina i̱sija̱ꞌquë api, i̱ yeja.”
Ja̱je caquëna, iyere asani cahuë:
“¡Ja̱je yoꞌoto Maijaꞌquëje̱ coeni!”
17 Ja̱je cajëna, Jesús i̱ohuaꞌire ñani capi:
“Ja̱je mësaru cuasato, ¿i̱quere caquëꞌni, toya pëpë, paꞌiye ñañuꞌu? Ñeje caji:
Huëꞌe necaicohuaꞌi ne jujani nejosi quë̱na pëpi
Ja̱opi yure quë̱na pë i̱orepa paꞌiji.
18 Ja̱o quë̱na pë ë̱mëjeꞌna pa̱ipi to̱mecohuaꞌi pani, to̱me jëꞌyeye paꞌiji. Cuiꞌne quë̱na pëpi pa̱i ë̱mëjeꞌna to̱meco pani peo së̱pë̱arepa neñe paꞌiji.”
Paꞌi Doꞌire Sa̱iñe Ayere Yeꞌyeseꞌe
(Mt 21.45-46; 22.15-22; Mr 12.12-17)
19 Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaohuaꞌi cuiꞌne cua̱ñeseꞌe yeꞌyacohuaꞌi Jesure i̱ti macapi tse̱ani coñuꞌu maini caquë ja̱je quëaji. Cuasajëtaꞌa pa̱ini caꞌrajë yoꞌoye pa̱huë. 20 Ja̱ maca yahue deꞌo pa̱irepa cayeje̱ cajë coa cosoja̱ꞌcohuaꞌire jëjo saohuë. Ja̱ohuaꞌipi se̱jëna, i̱pi tayo caëna, ja̱ doꞌire pa̱i ëjaëna tse̱ani i̱siñuꞌu cajë. 21 I̱te se̱ni ñañuꞌu cajë saisicohuaꞌipi cahuë:
“Yeꞌyaquë, mëꞌë pa̱ire nuñerepa caquë yeꞌyaquëpi cuiꞌne pa̱ireje̱ siꞌahuaꞌire siꞌa yëꞌquë maca caquëpi coa ai jerepa nuñere pare Maijaꞌquë cocare yeꞌyaquëna, asayë, yëquë. 22 Ja̱je paꞌina, se̱ñë. Quëajë̱ꞌë: ¿Deꞌoquë paꞌi doꞌire pa̱i ëjaë Césarna sa̱iñe, pa̱nitaꞌa coꞌaquë?”
23 Cajë se̱jëna, tsoe Jesús asapi, i̱ohuaꞌi coꞌaye cuasajë se̱ñe. Ja̱je ñani capi:
“¿Me yoꞌojë yëꞌëre ja̱je neñañuꞌu cajë yoꞌoyeꞌni? 24 I̱ñojëꞌë, curiquë tëꞌquire. ¿Ne tsiare hueꞌecoꞌni? ¿Cuiꞌne ne mamire toyaseꞌeje̱ hueꞌecoꞌni?” Caquëna, i̱ohuaꞌipi sehuohuë:
“Romano pa̱i ëjaë mamire toyasicoa.”
25 Cajëna, ja̱ maca i̱pi capi:
“Ja̱je paꞌito i̱sijë̱ꞌë, romano pa̱i ëjaëna i̱ tse̱co paꞌito. Cuiꞌne Maijaꞌquë tse̱ paꞌito Maijaꞌquëna i̱sijë̱ꞌë.”
26 Ja̱je pa̱i ña hue̱ꞌñana siꞌaye i̱ohuaꞌi cosojë neñuꞌu cajë yoꞌoseꞌere sehuoquëna, ñani ai ta̱ꞌñe asaji cuasajë caꞌrajë jerepa camaꞌpë paëꞌë.
Ju̱ꞌisicohuaꞌi Huëiye Paꞌiquë Cajë Se̱ñe
(Mt 22.23-33; Mr 12.18-27)
27 Jeteyoꞌje Saduceohuaꞌipi Jesure sani ñahuë. Ja̱ohuaꞌi Saduceohuaꞌi cato ju̱ꞌisicohuaꞌi huëiye peoji cacohuaꞌi paëꞌë. Ja̱je paꞌiohuaꞌipi cahuë, Jesure:
28 “Yeꞌyaquë, Moisés toyani yëquëre je̱ocajiꞌi, ñeje: Teꞌi ë̱mëpi mamajëre pamaꞌë nëjore je̱oni ju̱ꞌisiquë paꞌito i̱ yoꞌjeipi huaꞌjeore huejani mamajëre pacaiye paꞌiji, majaꞌyë doꞌire, toyapi careña. 29 Ja̱je paꞌina, teꞌe tsëcapëre siete ë̱mëohuaꞌipi ñeje yoꞌohuë: Majaꞌyëpi huejapi. Huejani mamajëre peoquë ju̱jiꞌi. 30 Ju̱quëna, jeteyoꞌje aquëpi huaꞌjeore huejani cuiꞌne ja̱ëje ju̱jiꞌi, mamajëre peoquë. 31 Ja̱ maca toaso̱ñe aquëpi huejapi i̱ote ja̱ëje cuiꞌne yoꞌopi. Ja̱re ja̱jeseꞌe siete paꞌiohuaꞌi huejajë mamajëre peocohuaꞌi ju̱ju sahuë. 32 Ai jeteyoꞌjerepa nomio ju̱coꞌë. 33 Ja̱je paꞌito ju̱ꞌisicohuaꞌi huëi maca ¿nepi ja̱ote nëjore paja̱ꞌcohuaꞌi aꞌni, siꞌahuaꞌi siete paꞌiohuaꞌi huejasicore?”
34 Cajëna, ja̱ maca Jesupi sehuopi, ja̱ohuaꞌire:
“Iye yeja cato ë̱mëohuaꞌi cuiꞌne nomiohuaꞌi huejajë. Cuiꞌne nomiohuaꞌire huejojë yoꞌoyë. 35 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare sehuosicohuaꞌipi ju̱ꞌisicohuaꞌipi huëisicohuaꞌipi maꞌtëmo ti̱ꞌani huejaye peoji, cuiꞌne mamajëre pajë huejoye peoji. 36 Ja̱ro cato hui̱ñaohuaꞌije̱ paꞌiohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë ju̱ꞌisicohuaꞌipi huëisi doꞌire Maijaꞌquë mamajërepa paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, ju̱ꞌimaꞌcohuaꞌi. 37 Ja̱je paꞌina, so̱quë yëpi tsë̱ꞌisi maca, Moisés ñaquë paꞌiseꞌere toyaseꞌe acopi caji, ñeje: ‘Ëjaëpi caꞌa̱jiꞌi. Yëꞌë cato Abraham, Isaac, Jacobo, Diusu aꞌë. Ja̱ doꞌire asayë, ju̱ꞌisicohuaꞌipi huajëcohuaꞌi huëiye.’ 38 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë ju̱ꞌisicohuaꞌi Diusu peoji, coa ai jerepa huajëcohuaꞌi Diusupi. Ja̱je paꞌina, i̱te cato siꞌahuaꞌi huajëcohuaꞌiseꞌe paꞌiyë. Peoji, ju̱ꞌisiquë i̱pi ñato.”
39 Ja̱ maca cua̱ñeseꞌe yeꞌyacohuaꞌi acohuaꞌipi cahuë:
“Yeꞌyaquë, deꞌoyerepa cahuë, mëꞌë.”
40 Ja̱je cani ai jerepa jaiye se̱ñe pa̱huë, caꞌrajë.
Ne Mamaquë Aꞌni, Cristo
(Mt 22.41-46; Mr 12.35-37)
41 Jesupi capi, ja̱ohuaꞌire:
“¿Me yoꞌojë Cristore David tsëcapë api cayeꞌni? 42 Ja̱je i̱pi David ñeje casiquëtaꞌare Salmos toya pëpëna:
Ëjaëpi capi, yëꞌë Ëjaëre:
Jaꞌrujë̱ꞌë, yëꞌë ëja te̱ꞌtena.
43 Mëꞌëre sa̱ñope yoꞌocohuaꞌire yëꞌëpi mëꞌë quë̱o tëꞌya me macaja̱ꞌa.
44 ¿Ja̱je paꞌito me yoꞌoquë Cristo David tsëcapë aquë paꞌiquëꞌni, tsoe ja̱re i̱pi Davidpi Yëꞌë Ëjaë cato?”
Ju̱ꞌisicohuaꞌi Huëiye Ayere Se̱ñe
(Mt 23.1-36; Mr 12.38-40; Lc 11.37-54)
45 Siꞌa pa̱i asahuë, Jesús i̱ yeꞌyacohuaꞌire ja̱je cajëna:
46 “Cua̱ñeseꞌe yeꞌyacohuaꞌi cato tsoa ca̱ña su̱ñani cuiꞌne deꞌoyerepa jai pa̱i paꞌi hue̱ꞌñapi pëpajëna, cuꞌiyere yëcohuaꞌi aꞌë, cuiꞌne pa̱i tsiꞌsi huë̱ꞌñaje ai deꞌo ñuꞌi saina coꞌejë jaꞌruyere yëcohuaꞌi aꞌë, jerepa paꞌiohuaꞌi aꞌë cajë. Ja̱je yoꞌoye mësarutaꞌa deꞌhua ñajëꞌë. Cuiꞌneje yoꞌomaꞌpë pañuꞌu cajë. 47 Cuiꞌne huaꞌjeohuaꞌireje̱ i̱ohuaꞌi huë̱ꞌña jiojë yoꞌocohuaꞌi aꞌë, cuiꞌne pa̱ipi deꞌocohuaꞌi aꞌë caja̱jë cajë, tsoerepa se̱cohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌina, ja̱ohuaꞌi aꞌë, i̱ti coꞌayerepa sa̱i cua̱ñojaꞌcohuaꞌi.”