21
Peocopi Maijaꞌquëre I̱siye
(Mr 12.41-44)
Jesús ñapi, jaiye pacohuaꞌipi Maijaꞌquëre se̱ huëꞌena cacajë, mahuëana curiquë ayajë Maijaꞌquëre i̱sijëna. Cuiꞌne ñapi, teꞌo huaꞌjeo macapi caya aꞌri të̱ꞌña mahuëna ayacona. Ñani Jesupi capi:
“Nuñerepa cayë, mësarute. Ico huaꞌjeo ti peocopi siꞌahuaꞌi i̱siye jerepa i̱sio. Ja̱je paꞌina, ja̱ohuaꞌi siꞌahuaꞌi i̱sihuë, i̱ohuaꞌi huero jujajëna, nëañere. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare ja̱o ti peocopi i̱sio, siꞌaye i̱o paco paꞌi mañare.”
Maijaꞌquë Huëꞌe Nejosico Paꞌi Ja̱ꞌñe
(Mt 24.1-2; Mr 13.1-2)
Yecohuaꞌipi cocare cahuë, Maijaꞌquëre se̱ huëꞌe ayere, cuiꞌne i̱o deꞌo quë̱na pë̱api nesico paꞌiyere cuiꞌne Maijaꞌquëre coa i̱sisi coꞌamañapi nesico paꞌiyere. Ja̱je cajëna, Jesupi capi:
“Yequë muꞌse mësaru ñaseꞌe peo hue̱ꞌña nejo ja̱ꞌñe ti̱ꞌasipi, yequë quë̱na pë ë̱mëjeꞌe tuiyeje̱ peoyerepa.”
Ja̱ Yëꞌtaꞌa Yeja Caraja̱imaꞌñë I̱ño ja̱ꞌñe
(Mt 24.3-28; Mr 13.3-23)
Ja̱je caquëna, se̱iꞌë, i̱te:
“¿Yeꞌyaquë, je yëhua ja̱je mëꞌë caseꞌeje̱ yoꞌoja̱ꞌcoaꞌni? ¿Me yoꞌo i̱ñoñe paꞌija̱ꞌcoaꞌni, iye yoꞌoye ti̱ꞌañe jaꞌi maca paꞌito cahuë?”
Cajëna, Jesupi capi:
“Deꞌhua ñajëꞌë, mësarute cosojë. Ja̱je paꞌina, cayë. Jai pa̱i yëꞌë mamire cajë yoꞌoja̱ꞌcohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, ‘yëꞌë aꞌë, Cristo,’ cuiꞌne ‘yure aꞌë. Tsoe ti̱ꞌapi’ caja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je catoje̱, sehuomaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Yequë yejapi cuiꞌne yequë yejana uihuaye paꞌina, cuiꞌne sa̱ꞌñe i̱ti yeja acohuaꞌija̱ꞌa uihuaye paꞌina, asani, quëquëmaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Ja̱je iyepi duꞌru tëto saiye paꞌija̱ꞌcoa. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare ja̱ yëꞌtaꞌa caraja̱iñerepa ti̱ꞌañe pa̱jaꞌcoa.”
10 Ai jerepa yequeje̱ ñeje capi:
“Teꞌe jai yejapi cuiꞌne jai yejana se uihuaye pasipi. Cuiꞌne yequë pa̱ipi yequë pa̱i ja̱ꞌre uihuaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. 11 Pasipi, yeja ñuꞌcueyeje̱, a̱o ëa ju̱ꞌiñe. Cuiꞌne coa siꞌa hue̱ꞌña ju̱ꞌi dahuë pasipi. Cuiꞌne maꞌtëmopi huajëyaꞌye yoꞌoye paꞌina, ñajaꞌcohuaꞌi aꞌë. Cuiꞌne jaiye ti ña maꞌñere ñajaꞌcohuaꞌi aꞌë.
12 Ja̱ yëꞌtaꞌa iye siꞌaye yoꞌomaꞌnë, mësarute tse̱ajë cuiꞌne jo̱sa yoꞌoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je yoꞌojë coꞌacohuaꞌi aꞌë cajë saja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, pa̱i tsiꞌsi huë̱ꞌñana. Pa̱ire co hue̱ꞌñana coja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je yoꞌojë pa̱i ëjaohuaꞌi quëꞌrona, cuiꞌne cua̱ñecohuaꞌi quëꞌrona saja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, yëꞌë mami doꞌire. 13 Ja̱je yoꞌojëna, mësaru yëꞌë cocare quëacaija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. 14 Ja̱je paꞌina, tse̱arena, ca ja̱ꞌñere ne deꞌhuañuꞌu cajë ai cuasamaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. 15 Ja̱je paꞌina, yëꞌëpi ta̱ꞌñe coca caye i̱siquëna, mësarute sa̱ñope yoꞌocohuaꞌire sa̱ñope deꞌhue sehuoye peoyerepa cuiꞌne quëcoye peoyerepa caja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, mësaru. 16 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësaru jaꞌquëohuaꞌipi, yoꞌje tsi̱pi, doꞌijëpi cuiꞌne cajeohuaꞌipi, tse̱ani yecohuaꞌina i̱sija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, cuiꞌne yecohuaꞌini huani je̱ajaꞌcohuaꞌi aꞌë. 17 Cuiꞌne siꞌa pa̱i mësarute coeja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, yëꞌë doꞌire. 18 Ja̱je yoꞌojëtaꞌare mësaru si̱opë naña me macaje̱ teꞌoje̱ ne huesëye pa̱sipi. 19 Yoꞌo jujamaꞌpë nuñerepa paꞌisicohuaꞌi pani, ti paꞌiyere pana ti̱ꞌajaꞌcohuaꞌi aꞌë.
20 Jerusalén daripëre soldado pa̱ipi tëhuo tëꞌija̱isico paꞌiona, ñani ja̱ maca cuasajë̱ꞌë, yure maca nejosico paꞌija̱ꞌcoa cajë. 21 Ja̱ maca Judea paꞌicohuaꞌipi catiye paꞌiji, jai cu̱tihuëna. Jerusalén daripë paꞌicohuaꞌipi etani saiye paꞌiji, yequë hue̱ꞌñana. Cuiꞌne tsio paꞌicohuaꞌipi coꞌiye peoji, cuiꞌna daripëna. 22 Ja̱ muꞌseña cato i̱ohuaꞌi yoꞌosi doꞌire sa̱i muꞌseña pasipi. Ja̱je yoꞌo muꞌseña siꞌaye toyaseꞌe ti̱ꞌasipi. 23 Coꞌayerepa ja̱ muꞌseña tsi̱ ë̱ta pë̱a maña cuiꞌne tsi̱ tu̱ꞌña pacohuaꞌi maña ai yoꞌoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, Maijaꞌquë pë̱i ai yoꞌoye nesi maca. 24 Ja̱je paꞌina, huajore huaijë yecohuaꞌi huahuoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, yecohuaꞌini coa tse̱sejë coa siꞌa hue̱ꞌñana saja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Cuiꞌne judío pa̱i peocohuaꞌipi Jerusalén daripë tsaꞌcu huesoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, Maijaꞌquë ña nëosi tëcahuë, caraja̱i macaja̱ꞌa.
Pa̱i Mamaquë Dani Co̱ñe
(Mt 24.29-35, 42-44; Mr 13.24-37)
25 Ja̱ maca ë̱së yoꞌoye, cuiꞌne ñañë yoꞌoye cuiꞌne maꞌñocohuaꞌi yoꞌoyere ñajë iye yeja paꞌicohuaꞌipi cuasa co̱ꞌme huesësicohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, jai tsiayapi coꞌpoco ai pi̱siquëna, asajë quëquësicohuaꞌi paꞌijë. 26 Pa̱i coa quëquë huesëjë ju̱ꞌiseꞌeje̱ paꞌiohuaꞌi dahuëra etaja̱ijëna, yoꞌoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, iye yeja caraja̱i yoꞌo maca, maꞌtëmo tuture paque tsasija̱ꞌcoa. 27 Ja̱ maca ñajaꞌcohuaꞌi aꞌë, Pa̱i Mamaquë sirija̱ꞌa tutu quëꞌire papi cuiꞌne i̱ deꞌoye paꞌiyepi daina. 28 Ja̱je paꞌina, iyepi siꞌaye yoꞌo huëoquëna, ñani sihuajë̱ꞌë, cuiꞌne si̱opë̱a maña mëani ñajëꞌë, tsoe deꞌoye paꞌiye mësarute i̱sija̱ꞌquëpi daija̱ꞌquë api cajë.”
29 Ja̱ maca quëapi, pa̱i ñajëna, so̱quë yë yoꞌoyeje̱ paꞌye ñani quëaquë capi:
“Higuera so̱quë yë yoꞌoyeje̱ paꞌye yoꞌoja̱ꞌcoa. Tsoe mësarupi ta̱ꞌñe asacohuaꞌi aꞌë, i̱o yoꞌoye. 30 Ja̱je paꞌina, jaꞌopi mëa huëoquëna, ñani o̱metëcahuë ti̱ꞌañe jaꞌyere paꞌiji, cacohuaꞌi aꞌë. 31 Ja̱je cuiꞌne yëꞌë caseꞌepi ti̱ꞌaquë yoꞌo huëoquëna, ñani tsoe ti̱ꞌaji. Jaꞌyere paꞌiji, Maijaꞌquë cua̱ñe te̱ꞌte.
32 Nuñerepa cayë. Siꞌaye iye ja̱je yoꞌo saoja̱ꞌcoa. Ja̱ yëꞌtaꞌa yure iye yoꞌo huëo ñasicohuaꞌi paꞌicohuaꞌi ju̱ju samaꞌnë. 33 Ja̱je paꞌina, maꞌtëmo, yeja pani tëjini caraja̱ijaꞌcoa, yëꞌë cocataꞌa ti pani huesëja̱ꞌcoa.
34 Deꞌhua ñare pajë paꞌijë̱ꞌë, më joñoare jëa joyo neñere, coꞌaye yëyere, co̱no cuepeyere cuiꞌne iye yeja paꞌijë deꞌoye pañuꞌu cayere, ja̱ muꞌse ti̱ꞌaquëna, cuasamaꞌpë yoꞌoyepi. 35 Trampana si̱oñeje yoꞌoja̱ꞌcoa, ja̱ muꞌse siꞌa hue̱ꞌña yeja paꞌicohuaꞌire. 36 Ne deꞌhuasicohuaꞌipi paꞌijë̱ꞌë, Maijaꞌquëre siꞌanë se̱jë, iye tëto saitoje̱ jëasicohuaꞌi paꞌicohuaꞌipi Pa̱i Mamaquë daina, deꞌoyepi i̱ñojaꞌcohuaꞌi.”
37 Ja̱ muꞌseña cato Jesús yeꞌyapi, Maijaꞌquëre se̱ huëꞌe Jerusalén paꞌicona. Cuiꞌne ñamire Olivos hueꞌyosi cu̱tihuëna sani pëapi. 38 Ja̱je paꞌina, siꞌa nea hue̱ꞌña pa̱ipi daëꞌë, Maijaꞌquëre se̱ huëꞌena i̱ quëaquëna, asañuꞌu cajë.