16
Jesús Ju̱ꞌisiquëpi Huëiseꞌe
(Mt 28.1-10; Lc 24.1-12; Jn 20.1-10)
Huajë muꞌse tëto sai maca María Magdalena cuiꞌne Jacobo, Salomé pëca jaꞌcopi María co̱ni huëo së̱ maꞌñare hueroni sateña, Jesús ca̱përe huëo së̱ñepi neñuꞌu cajë. Semana huëo muꞌserepa ai nea hue̱ꞌñarepa tsoe ë̱së paꞌina, sani ti̱ꞌareña, ta̱si daripë quëꞌro. I̱ohuaꞌija̱ꞌa sa̱ꞌñe careña:
“¿Nepi jai quë̱na pë huiꞌyoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌni?”
Ja̱je cajë ñajëna, ta̱si daripëpi tsoe huiꞌyosico pacoña. Paꞌiona, ñani ta̱si daripëna cacareña: Cacajë ñajëna, ëja te̱ꞌtere pojaꞌi juꞌi ca̱re po̱sëpi juꞌi ñuquëña. Ja̱ëni ñani ai quëquëreña. Quëquëjëna, i̱pi caëña:
“Quëquëmaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Mësaru cato Jesús Nazaret aquëni coꞌeyë, que̱ sarahuana que̱siquëni. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare i̱ cato tsoe huëjiꞌi. Peoji, i̱ño. Ñajëꞌë. I̱te o̱a sitore peoji. Mësarupi sani i̱ yeꞌyacohuaꞌire cuiꞌne Pedrore quëajë̱ꞌë. Galileana duꞌru saija̱ꞌquë api. Ja̱rona i̱te ñajaꞌcohuaꞌi aꞌë, i̱ ja̱ꞌrë mësarute quëaseꞌeje̱.”
Ja̱ maca nomiohuaꞌipi quëquë huesëni tsasijë etani ta̱si daripëpi sateña. Coꞌini yecohuaꞌire quëaye pa̱reña, quëquë huesësicohuaꞌi paꞌijë.
María Magdalenapi Huëisiquëre Duꞌru Ñaseꞌe
(Jn 20.11-18)
Semana huëo muꞌse huëisiquëpi duꞌru macarepa María Magdalenana ñaiña. Ja̱o cato siete huatiohuaꞌire eto sao cua̱ñosico pacoꞌë. 10 Ja̱opi yuretaꞌa ñani sani quëaoña, i̱ ja̱ꞌre cuꞌijë paꞌisicohuaꞌire oijë coꞌa ju̱ꞌijë paꞌicohuaꞌire. 11 Ja̱ohuaꞌipi quëacona, asani care paco cuasaye pa̱reña, i̱o caseꞌe.
I̱te Yeꞌyecohuaꞌipi Cayahuaꞌi Ñaseꞌe
(Lc 24.13-35)
12 Ja̱ jeteyoꞌje Jesús ñaiña, cayaohuaꞌi tsiona maꞌajaꞌa saicohuaꞌina. 13 Ja̱ohuaꞌipi sani yecohuaꞌire quëareña. Quëajëna, ja̱ohuaꞌije̱ coa cayë cuasajë asaye pa̱reña.
I̱ Once Soisicohuaꞌipi I̱te Ñaseꞌe
(Mt 28.16-20; Lc 24.36-49; Jn 20.19-23)
14 Ai tsoe maca yuretaꞌa once i̱ yeꞌyacohuaꞌina ñaiña, mesare ñuꞌijëna. Ñaini ja̱ohuaꞌire yëhuo nuꞌñeiña, ju̱ꞌisiquëpi huëisiquëre ñani quëacohuaꞌire asacaiye pa̱si doꞌire, i̱ohuaꞌi jëa joñoa hueꞌe doꞌire. 15 Yëhuoquë caëña:
“Siꞌa hue̱ꞌña sani cuꞌijë iye huaso cocare quëajë̱ꞌë, siꞌa pa̱ire. 16 Quëajëna, asani quëare payë caquë asaquëni oco dosiquëpi huasosiquë pasipi. Ja̱je quëajëna, coa cayë caquë asamaꞌquë cato nejosiquë api. 17 Iye tuture paja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë yëꞌëre asacohuaꞌi cato: Yëꞌë mamipi cajë huatire eto saoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Huajë cocapi caja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. 18 A̲ñare tse̱ajaꞌcohuaꞌi aꞌë. Tsi̱mare u̱cusicohuaꞌi panije ai yoꞌoye pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë. Cuiꞌne yequeje̱, ju̱ꞌicohuaꞌire patojëna, coꞌyaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, ju̱ꞌicohuaꞌipi.”
Jesupi Maꞌtëmo Saiseꞌe
(Lc 24.50-53)
19 Ja̱je ca tëjini Ëjaë Jesús maꞌtëmona sa cua̱ñopi. Ja̱rona Diusu ëja te̱ꞌte ñuꞌi saihuëna jaꞌruña. 20 Ja̱ maca ja̱ohuaꞌipi siꞌa hue̱ꞌña cuꞌijë quëareña, huaso cocare. Ja̱re Ëjaëpi co̱cai cuiꞌne i̱pi pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñere yoꞌo i̱ñoquëna, quëareña, huaso coca. I̱ cocare paꞌë caquë yoꞌoquëna, ja̱ yoꞌoyepi i̱ñojë huaso cocare quëareña. Ca tëjihuë.