TITO
1
Pablopi, Titona Toyaseꞌe
Yëꞌë Pablo, Maijaꞌquëre quëacaiquë aꞌë, Jesucristo jëjo daoquëpi. Maijaꞌquë i̱ tse̱cohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌire ña nëosicohuaꞌire quëaquëna, asani Maijaꞌquë paꞌiji cajë mai sehuoyere nuñere pare sehuoni ti pani huesëyere utejë paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë caquë jëjo daopi, yëꞌëre. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë ti cosomaꞌquëpi ja̱ paꞌi ja̱ꞌñere ca nëoaꞌjiꞌi, yeja ja̱ paꞌi huëomaꞌnë. Maijaꞌquë maire huasoquëpi, yëꞌëpi deꞌhue quëacaija̱ꞌquë api caquë nesiquëpi yëꞌë quëaquëna, i̱ cocare yure i̱ñopi, maire i̱ cuasa nëosi maca ti̱ꞌaëna. Yëꞌë cuiꞌne mëꞌë teꞌe Maijaꞌquëre paꞌiji cuasa doꞌire yëꞌë mamaquëre paꞌë, Tito mëꞌë. Ja̱ doꞌire iye toya jaꞌhuana toyaquë cayë. Diusu Maijaꞌquëpi cuiꞌne Jesucristo mamire huasoquëpi deꞌoye necaijëna, ai yoꞌoye peoye joꞌcua paꞌijë̱ꞌë.
Tito Neñe
Creta saodohuëna mëꞌëre je̱o dai maca je̱o daëꞌë, ne jujaseꞌere mëꞌëpi ne deꞌhua saoja̱ꞌquë cuiꞌne pa̱i daripë̱a ñape sehuosicohuaꞌi ëjaohuaꞌire nejaꞌquë caquë, yëꞌë cua̱ñeseꞌeje̱ paꞌye. Tayo yoꞌoquëna, ca quëcoye peoquërepa paꞌiye paꞌiji, sehuosicohuaꞌi ëjaë. Nëjore teꞌore paquëpi cuiꞌne mamajëre sehuosicohuaꞌire paquëpi, cuiꞌne coꞌaye yoꞌomaꞌcohuaꞌire deꞌoye sehuocohuaꞌire paquëpi paꞌiye paꞌiji. Sehuosicohuaꞌi ëjaë cato Maijaꞌquë coꞌamañare deꞌoyerepa ñacaija̱ꞌquëpi paꞌiji. Ja̱je paꞌi doꞌire nuñerepa deꞌoye paꞌiye paꞌiji. Ai jerepa paꞌi aꞌë cuasamaꞌquëpi, jëaquë teni yoꞌomaꞌquëpi, co̱no cuepemaꞌquëpi, huajo yëmaꞌquëpi, cuiꞌne curiquë ai yë coa cosoquë nemaꞌquëpi paꞌiye paꞌiji. Coa ai jerepa deꞌoye yoꞌoquë paꞌiye paꞌiji, i̱ huëꞌena daicohuaꞌi paꞌito siꞌanë deꞌoye pëpaquëpi, deꞌoye yoꞌoye yëquëpi, deꞌoye cuiꞌne coꞌaye paꞌito ta̱ꞌñe asaquë yoꞌoquëpi, nuiñerepa yoꞌoquëpi, Maijaꞌquëna i̱ paꞌiye i̱sisiquëpi, cuiꞌne i̱ paꞌiyere coꞌye ñaquëpi paꞌiye paꞌiji. Cuiꞌne nuñerepa coca yeꞌyaseꞌena tsioja̱isiquëpi yecohuaꞌi yoꞌo jujahuë cuasacohuaꞌire jerepa yëjë yoꞌo ja̱ꞌñena co̱caiye paꞌiji, deꞌo cocapi yeꞌyajë, cuiꞌne sa̱ñope cacohuaꞌireje̱ quëa ti̱ꞌañe paꞌiji, asaja̱ꞌcohuaꞌire mai paꞌiye.
10 Jai pa̱i paꞌiyë, hua saisicohuaꞌipi maire sa̱ñope cacohuaꞌi, ca̱ꞌni tëaye paꞌiji cajë cua̱ñecohuaꞌi. Ja̱ohuaꞌipi doꞌi peo cocapi cajë pa̱ire cosoyë. 11 Ja̱je cosocohuaꞌire ai ë̱seye paꞌiji, yeꞌyamaꞌpë paꞌija̱ꞌcohuaꞌire, coa curiquëre neñuꞌu cajë i̱ohuaꞌi tayo yeꞌyayepi jai tsëcapë̱a paꞌicohuaꞌire siꞌaohuaꞌire ti̱ñe yoꞌoyena yeꞌyacohuaꞌire. 12 Ja̱re i̱ti saodohuë Creta aquëpi, yequë muꞌseña paꞌi ja̱ꞌñe quëaquëpi, i̱ cajeohuaꞌire capi: “Creta pa̱i cato siꞌanë coa cosocohuaꞌi aꞌë, airo pa̱i aꞌë, jai a̱ohuaꞌi aꞌë cuiꞌne jo̱saohuaꞌi aꞌë.” 13 Ja̱je cani nuñerepa capi. Ja̱je paꞌi doꞌire mëꞌëpi ja̱ohuaꞌire tuturepa yëhuoquë quëajë̱ꞌë, nuñe paꞌiohuaꞌipi Maijaꞌquëre paꞌiji cuasajë paꞌija̱ꞌcohuaꞌire. 14 Ja̱je paꞌijë judío pa̱i coa huëoni ca cocare asamaꞌpë cuiꞌne nuñerepa cocare coejë je̱osicohuaꞌi cua̱ñeñere sehuomaꞌpë paꞌija̱ꞌcohuaꞌire.
15 Deꞌoye cuasajë paꞌicohuaꞌire cato siꞌa coꞌamaña deꞌoyeseꞌe paꞌiji. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare ëa joyo hueꞌecohuaꞌire, cuiꞌne deꞌoye cuasamaꞌcohuaꞌire cato ti peoji deꞌoye cuasaye, siꞌa i̱ohuaꞌi cuasaye cuiꞌne i̱ohuaꞌire neñe quëa joyoje̱ siꞌsiseꞌe paꞌi doꞌire. 16 Ja̱je paꞌiohuaꞌipi Maijaꞌquëre sehuoyë cayë. Cajëtaꞌare i̱ohuaꞌi yoꞌoyepi nuñerepa yoꞌoye peoji. Ja̱je paꞌina, yecohuaꞌire coejë ñacohuaꞌi paꞌiyë. Hua saisicohuaꞌi paꞌiyë, cuiꞌne teꞌo macareje̱ deꞌoye yoꞌo ti̱ꞌamaꞌcohuaꞌi paꞌiyë.