2
Ai Deꞌoye Paꞌiyere Yeꞌyaye
Mëꞌë yeꞌyayeje̱ siꞌanë Maijaꞌquë coca cayeje̱ paꞌye paꞌija̱quë. Aiohuaꞌije̱ sa tëto saipe yoꞌomaꞌcohuaꞌi paꞌija̱jë, yecohuaꞌipi ëjaohuaꞌire ñajëna, paꞌija̱jë deꞌoye, cuiꞌne coꞌaye ta̱ꞌñe asacohuaꞌipi, Maijaꞌquë paꞌiji cuasacohuaꞌipi, pa̱ire oicohuaꞌipi, cuiꞌne yoꞌo jujamaꞌcohuaꞌipi paꞌija̱jë quëajë̱ꞌë. Ja̱je cuiꞌne ai nomiohuaꞌije̱ yecohuaꞌipi ëjaohuaꞌire ñajëna, paꞌija̱jë, coꞌa cocare asani yecohuaꞌina se quëamaꞌcohuaꞌipi, co̱no cuepemaꞌcohuaꞌipi, coa ai jerepa deꞌoye yeꞌyacohuaꞌi paꞌija̱jë yëhuojë̱ꞌë. Nomi tsi̱ huejasicohuaꞌire ë̱jëre oiye cuiꞌne mamajëre deꞌoye ñajë paye yeꞌyaja̱jë. Ja̱je pani i̱ñojëna, nomi tsi̱pi yeꞌyejë coꞌaye cuiꞌne deꞌoye ta̱ꞌñe asajë nuñe paꞌicohuaꞌipi, huëꞌe coꞌamaña deꞌoye pacohuaꞌipi, pa̱ire oicohuaꞌipi, ë̱jë cua̱ñeñe deꞌoye sehuocohuaꞌipi paꞌija̱jë. Ja̱je paꞌijëna, yecohuaꞌije̱ Maijaꞌquë cocare cueꞌcueye pa̱jaꞌcohuaꞌire caquë yëhuojë̱ꞌë.
Ja̱je cuiꞌne po̱sëohuaꞌireje̱ yëhuojë̱ꞌë, siꞌanëpi i̱ohuaꞌi yëyere meñe quëco ti̱ꞌacohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌire. Ja̱je paꞌina, mëꞌëpi siꞌaye deꞌoye pani i̱ñojëꞌë, ja̱ohuaꞌire. Yeꞌyaquë pani nuñerepa caquë deꞌoyere papi yeꞌyajë̱ꞌë, sa̱ñope caye peoyere papi. Ja̱je nuñere pare caquëna, sa̱ñope caye pa̱cohuaꞌipi asajë quëquëni maire sa̱ñope coꞌaye caye pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë.
Coꞌamaña necaicohuaꞌire yëhuojë̱ꞌë, sa̱ñope tutu sehuocohuaꞌi paꞌimaꞌpë paꞌija̱jë i̱ohuaꞌi ëjaohuaꞌire, coa ai jerepa oijë deꞌoye sehuojë necaicohuaꞌi paꞌija̱jë caquë. 10 Cuiꞌne maire huasoquë Diusu coca yeꞌyayere siꞌaohuaꞌi deꞌoyere paꞌni cajë ñajaꞌcohuaꞌire, yahue coꞌamaña i̱mamaꞌpë paꞌija̱jë, mai paꞌiyere ñani, nuiñerepa yoꞌocohuaꞌi aꞌë cuasaja̱ꞌcohuaꞌire.
11 Maire oiye Diusu i̱ñoseꞌepi, ja̱pi siꞌa pa̱ire huasoye paꞌiji. 12 Ja̱je paꞌina, ja̱pi maire yeꞌyaji, coꞌayere yoꞌomaꞌpë nuñeseꞌe yoꞌojë Maijaꞌquëre necaiyere. Cuiꞌne iye yeja paꞌi maca ti je̱ocoyere yeꞌyaji, coꞌaye mai yëyere. 13 Cuiꞌne ja̱pi yeꞌyaji, mai Diusu, maire huasoquë Jesucristo dai muꞌsere i̱ ca nëoseꞌere utejë paꞌiyere. 14 Ja̱je paꞌina, mai doꞌire ju̱cacajiꞌi, coꞌayere paꞌicohuaꞌini huasosiꞌi caquë, coꞌayere paꞌisicohuaꞌini tsoa to̱ni i̱ pa̱ire pare pasiꞌi, deꞌo coꞌamañaseꞌe yëcohuaꞌire caquë, yoꞌopi.
15 Ja̱je paꞌina, siꞌaye iyere mëꞌë yeꞌyaye paꞌiji, quëa sëtoquë, cuiꞌne yëhuo ñuꞌñequë, Ëjaërepa cua̱ñequë tutupi, yecohuaꞌipi mëꞌëre cueꞌcueye pa̱jaꞌcohuaꞌire.