14
Wetsaresibi join yoyo iti
Ja noimisti shinanya iti, jainoax jawen onanti shinanya, Diossen mato imatiakinkaya shinankanwe, ja jan shinannaibo yoiti onanti shinanyakaya, mato imanon ixon.
Ja wetsaresibi join yoyo ikaira, Dios betanbiribi yoyo ikai, jonibo betanma, jaskakinra tsonbi, ja joi ninkáyamai, jameran onantikoma joibo, joaitian yoyo ikai kopí itan tsonbiribi onanyamai.
Ikaxbi, ja Diossen shinannai jato yoiaibaonra, jato shinan meran Dioski koshimaxon, jato bebonhakin shinan raromai.
Ja wetsaresibi join yoyo ikaira, jabichobiribi shinan meran Dioski beboni koshiai, ikaxbi ja Diossenbi shinannai jato yoiaibaonra jabé joi akaiboribi Dioski shinan meran bebonhakin koshimai.
Eara keenai, jatikaxbi wetsaresibi join yoyo ikaibo mato ikantinin, ikaxbi bebon jakon riki, ja Diossen shinannaibo jato yoiaibobires itikaya, jan onantiakin ninkámatibo yamaketian. Jatianparira ja joi akaibaon jatíxonbi onankanti iki.
Nokon wetsabo, neskarabo kopíra jawemabi iti iki, ja matoiba kaxon wetsaresibi joibaon en mato yoia, ja maton ninkáti joibaonkaya, ja Diossen noa onanmaibo mato yoititianbi, ja onan shinanbaon mato yoititianbi, jainoax ja Diossenbi shinannaibo mato yoititianbi, jainxon jan mato akinti wetsa jawékiboribi mato yoititianbi.
Ja bewá ati jawéki senenbires ten ikaitianki ¿Jawekeskaxon, jaweratoki flauta xoon ikai, itan jaweratoki arpa, ten ikai ixon non onanti iki?
Jatian ja reteananti iketian, jakonishaman trompeta xoon iamaitianra, ja reteanani kati kopí, tsoabi benxokaatima iki.
Jaskararibira mato winotai, ja ninkáxon onankati joibaon mato yoyo iamaitianki, ¿Jawekeskaxon mato yoyo ikaibo onankanti iki? Ja mato yoyo ikaibo niwe boai keskábores iketian.
10 Ikon riki, nato neten icha meskó join yoyo itibo jaa, jatian ja yoyo ikanaibo riki ikon ninkátibobires,
11 ikaxbi jaweraki ikarin ixon, ja joibo en onanyamaitianra, ea yoyo akai jonin, wetsankoniax joá joni riki ixon, ea onanti iki, jatian jabiribira en jaskararibi shinanti iki.
12 Jaskara ikenra, ja Diossen onan shinanyabo itiakin shinannaibo ixon, jaskáaxon ja joi akaibo bebonhakin, jato koshikinti onan shinanyabo itiakin maton shinanti jake.
13 Neskara kopíra, ja wetsaresibi join yoyo ikaitonin, já yoyo ikai joi janbi onanxon, onantiakin jato yoiti kopí, oracion meran Dios yokáti jake.
14 Jatian ja wetsaresibi join orankinra, en nokon shinan meranres oranai, ikaxbi ja ea yoyo ikaibora en jawebi ninkáyamai.
15 ¿Jatianki en jawe ati iki? Enra oranti jake nokon shinanyaxonbi, jatian ja en oranairibira en onanna iti jake. Nokon shinanyabiribira ea bewati jake jatian ja ea bewairibi en onanti jake.
16 Ikaxbi ja ninkátima joi min shinan meran itinaton min Dios rabiaitianra, ja mibé ikábaon onanyamakanai, jatianra, ja Dios iráke akin min rabiaitian, janribi miibetan ati atipanyamake.
17 Min Dios iráke akaira kikin jakonhira iti atipanke, ikaxbi janra wetsabo bebonhakin Dioski koshitiakin akinyamai.
18 Jatíbi matobo xewinbainbires wetsaresibi joibaon ea yoyo ikai kopíra en Dios iráke akai.
19 Ikaxbi ja joi akaibo betan yoyo ikinra, kikinhakin ninkákanti pichika joires en jato yoiti atipanke, ja wetsaresibi join yoyo ikin chonka waranka joi jato yoititianbi, jaskáaxon jabaonribi wetsabo onanmati kopí,
20 Nokon wetsabó, bakebaon shinan keskashoko iamakanwe, ja jakonma atinkokaya, bakebo keská ikanwe. Ikaxbi, ja yosibaon akai keskáakinkaya shinankanwe.
21 Wishá meranra yoiai:
“Wetsa join, itan wetsankonia jonibo
meranxonra nato jonibo en jato yoyo anoxiki,
en jato jaskáakabira, nokon joi ea ninkáxonyamanoxikanai, ikira ikai non Ibo”.* Is. 28.11, 12
22 Jaskara ikenra, ja wetsaresibi join yoyo ikanaibo, joi akaibaonama iki, jara Diossen joi ayamaibo ja oinnax, jan ratétibiribi iki. Ikaxbi ja Diossen shinannai joibo maton yoiaira, joi akaibaonabiribi iki, jara ja joi ayamaibaonama iki.
23 Itiki ja joi akaibobires mato tsinkitax, jatikaxbi wetsaresibi joibaon yoyo iki, jatian mato jaskataitianra, ja ramakaya Dios onankasai joni itan joi ayosma jonin jikixon shinanti iki, beyosabo ikaxa ikanai, ixon.
24 Ikaxbi jatikaxbi ja Diossen shinannai joibo yoii mato ikaitianra, ja ramakaya Dios onankasai joni, itan ja joi ayamai jonin, jikixon mato jaskati yoyo ikaibo ninkátaanan, eara ochaya iki ikax, janbix shinanmeeti iki.
25 Jaskataxa jawen shinan meran shinannai jawékibo jishtiataanan, chirankooxon, janribi Dios rabiti iki, jainxon Diosribi ikonkon mato betan itina, jan onanti iki.
Itikeskatibi Dios rabitiainoax iti
26 Ramara ja en mato yoiibea jawékibo ichama join en mato yoiai, nokon wetsabo, ja Dios rabii tsinkitax jatíribibo salmosbo bewakanwe, wetsabaon jato joi onanmakanwe, wetsabaon Diossen mato onanmaabo yoikanwe, wetsaresibi joibaon yoyo ikanwe, jatíribibaon ja yoyo ikanai joibo onantiakin jato yoikanwe, ikaxbi, jara iti jake jatikaxbi noa shinan meran koshikanti.
27 Jatian ja wetsaresibi joibaon yoyo ikira rabé iamax kimishabo mato ikanti iki, jainoax westíora westíorabokayara, mato yoyo ipaketi jake, jainoax westíora joni jan onantiakin ja joibo jato yoiairibi jati jake.
28 Ikaxbi ja joi akaibo xaran jaskara joibo onantiakin jato yoiti tsoabi yamaketianra, mato yoyo itima iki, matobichora Dios betanbiribi yoyo ikanti iki.
29 Jaskaribiira, ja Diossen shinannai joibo yoii, rabé iamax kimishabo mato ikanti iki, jatianra wetsabaon, ikonrin iki ixon, onankanti jake.
30 Ikaxbi ja nínkati yakata wetsa joi akai joni, Diossen wetsa jawékibo jishtiaxonketianra, ja reken yoyo iitai joni yoyo iki jenéti jake.
31 Neskataxa jatikaxbi ja Diossen shinannai joi jato yoiaibo jaton ititianbobiribi, yoyo ikanti jake, jaskáaxon jatíxonbi onanax, shinan meran beboni koshikanti kopí.
32 Ja Diossen shinannai joi jato yoiai jonira, kikini koiranmeeti jake, jawetianki yoyo itiki, itan jawetianki itima iki, ikax.
33 Ja Dios iki jatíbi jakon itin keenai Dios, jara wetsaorikantibo keenyamai. Ja wetsankonia joi akaibo ikai keskatiribira,
34 ja ainbobo Dios rabii tsinkítiainoax yoyo ikanti yamake, yoyo itima yoikanaibo iken, jabaonra jaton benen yoiaibo ninkáxonresti jake, ja esekan yoiai keskáakin.
35 Jawéki onannoxon, yokákaskin maton xobonkoxonbiribi, maton benebo yokákanwe, jakonma riki, ja ainbobo jaskara tsinkítiainoaxbi yoyo iti.
36 Matonra onanti jake, ja Diossen joira matoibakeax peokootama iki ixon, itan matobichomaribi iki, ja joi onanabo.
37 Jaweratoki ja Diossen shinannai joibo yoiai iki, itan ja Diossen Shinanman yoyo ikaiton shinanmeetairibi iki, janra onanti jake, nato en mato wishaxoni iitaibo riki, ja non Ibon senenhati yoiaibo, ixon.
38 Jatian jan jaskáakin onankashamaitianra, jaribi non Ibon onanyamake.
39 Jaskara iketian, nokon wetsabo, ja Diossen shinannai joi yoiaibo itikaya shinankanwe, jainxon ja wetsaresibi join yoyo ikantimabo jato yoiamakanwe.
40 Ikaxbi jaskarabo akin, jakonshamanhakin akanwe.

*14:21 Is. 28.11, 12