15
Cristora jiria iki
Nokon wetsabo, jan kishpinti jakon joi en mato yoiantanabo, jakiribi maton shinantininra ea keenai, ja joira maton ikonhaa iki, jaskatira mato jaki koshii jenéyamai.
Ja joiribi ikonhaax iki, mato moa kishpinmeetabo jaki koshii jenéyamaaxes, jaskáyamaira yanka ja joi ikonhaabo mato ikanti iki.
Ja kikin jakon riki en rekenhakin mato onanmaa, ja enpariribi ninkáxon Cristo non ochabo kopí mawata, ja wishá meran yoiai keskati.
Jatian mawáketian miinkanara, kimisha nete itin jiriaa iki, ja Wishábo meran yoiai keskati,
Rekenparira Pedroki pikota iki, japekaora ja chonka rabé jaonmea onanaibokiribi pikota iki.
Jainoaxa, ja pichika pacha xewina non wetsabokiribi pikota iki, jatíribibo moa mawákanabo ikenbira, jatíbitanishaman jan oinnibo ramakamanbi japarikanke.
Jainoax Santiagokiribi pikota iki, japekaora jatíbi jawen joi yoiti raanabokiribi pikota iki,
senentiainbira, ekiribi pikota iki, ja oxe senenma bake pikota keskáshoko ea ikenbi.
Ea riki Diossen raanabo namanbires, ja Diossen joi akaibo ramiaxon masábo jato tenemakatitai ikax, jaskara ikaxiki, ea Criston raana joni iti jisámabobi.
10 Ikaxbi jawen jakon shinanman Diossen ea imaa ikaxa, ea ja iki. Jatian jawen jakon shinanya ea jan imaara, yankabires iamaa iki. Jaskáyamaira ja wetsa joi yoiaibo bebonbiresa ea joi yoii teeta iki, nokon shinanmanbira en ayamaa iki, Diossenra jawen jakon shinanman ea akinna iki.
11 Ibanon, en iamaxon wetsabaon inonbi mato joi yoiai, jatíxonbira ja joibires non yoiai, jatian ja joiribi riki, maton ikonhaa.
Mawatabo jirikanti
12 Jatian ja Cristo mawataxbi jiria joi non mato yoiai ikenbiki, ¿Jawekopi mawatabora jiriamanoxiki, ixon jatíribi matobaon yoiai?
13 Mawatabo ikon jirikantima ikenra, Cristo mawatax jiriamakeana iki.
14 Jatian Cristo jiriamani iketianra, ja non mato yoiai joibo jawemabi ikeanke, jainoax yankabiresibi ja joi maton ikonhaabo ikeanke.
15 Jaskarakon ikenra, Diossenra Cristo jirimaa iki akin mato yoii, noaribi jansoi, Dioskiriti yoyo ika ikeanke, ja mawábo ikon jiriamakanai ikenbi,
16 ja mawábo jiritima ikenra, Cristoribi mawatax jiriamakeanke.
17 Jatian ja Cristo jiriamani iketianra, maton Cristo ikonhabo yankabires iki, itan ochankoniax mato xabakaatamaboribi iki.
18 Jatian ja Cristo ikonhaax mawataboribi, moa manótiain bokanabo iki.
19 Nato neten jati kopíres non Cristo manaabo ikaxa, wetsabo bebonbires onísakantishokobo noa ikanai.
20 Ikaxbi, ja Cristo mawataxbi jiriribiakaya iki ikon, já riki ja mawánibo xarameax rekeni jiria ikax, ja rekeni iká bimi tsekakana keská.
21 Westíora joni ochaaton, ja mawáti jawéki peokooni keskatiribira, ja westíora joni jirini kopíribi, ja mawataxbi jiriti jawéki joái.
22 Ja Adán ochaatonra, jatíbi jonibo mawataibobires banékana iki, jaskáribiira ja Cristo ikonhaabo, jatikaxbi jati neteya inoxikanai.
23 Ikaxbi westíorabora jaton ititianbobiribi jirinoxikanai. Cristora iká iki, ja rekeni jirii, japekáora já jakiribi joketian joi ikonhaa ikax, jawenabobiribi inoxikanai jirii.
24 Jatian moa nete senenoxiki, jatíbi nato nete iboa yoshinbo, jainoax jatíbi koshi shinanya jonibo, itan jatíbi koshi jawékibo, jaton koshi jatíbi jato bichinxon, jatoarestaanan Criston, ja Papa Diossen mekenman jatíbi jeneketian.
25 Jaskatira jatíbi jawen rawíbo, ja jan peniti jato imai kaman, Cristo Apo inóxiki.
26 Jatian ja senentiainbi janharesa jawen rawíra inóxiki mawá.
27 Ja wishá meran yoiai keskáakin, moa Diossen jatíbi jawékibo Cristo meniketian. Ikaxbi jatíbi jawékibo moa já menia iki ikaira, ja Diosribi jaskáa yoii ikaima iki, jankaya riki jatíbi jawékibo moa Cristoki jenea.* Sal. 8.6
28 Jatian jatíbi jawékibo moa jaki jenetaananra, Cristoribi jawen Bake ikax, Dioski menikaanoxiki, jan jatíbi jawékibo jaki jenea iketian, jaskatira Dios jatíbiain kikin joni inóxiki.
29 Jatian ja mawábaon janenko bautizanmeetaiboki ¿Jaweaki jaskákanti iki? Jatian ja mawábo jiriamaitianki ¿Jaweaki jaton janenkobo bautizanmeekanti iki?
30 ¿Jawekopiki jatíbitian noa onsá meran iki?
31 Nokon wetsabo, netetiibira ea mawáti onsá meran iki, neskara en mato yoiaira ikon iki. Ja non Ibo Cristo maton ikonhaa iketian ea raroai keskatiribira, neskara jawéki kopí ea raroai.
32 Jatian ja pimis yoina keská Efesoainoa jonibo betan join iananxonki ¿Jawe jakon jawéki en bia? Ikon ja mawatabo jiriamai iketian, jatíribibaon yoiai keskáakin: “Pinon akanwe xeanon akanwe, iitimabi noa mawáti iketian”.
33 Jato paranmayamakanwe. Neskarara yoikanai: “Ja jakonma akaibo betan raenanira, non jakon axébo moa noa shinanbenotai”, iki ixon.
34 Moa ochaibo jenétaanan jakiribi jakoni jatiakin shinankanwe, jatíribi matobaonra Dios onankanamaparibo ikanai, neskáakinbora en mato yoiai, mato rabínnon ixon.
Mawatax jiriabaon yora jaskara iti
35 Westíora joni iti iki yokakaati: “¿Jawekeskatiki ja mawatabo jirinoxiki? ¿Jawekeska yorayabomein inoxikanai?” iki.
36 ¡Jara iresabires yoká iki! Ja jawéki bero min banaara, jawen xaká payóti jake, jaskatax ja bero xoxoti kopí.
37 Ja non banaa beroma riki, ja xoxoa, ja xaká chichó iká bero riki, ja xoxoai, ibanon trigo iamax wetsa bero inonbires.
38 Chiníparikayara, Diossen já keenai keská yorayabiribi ja jiwi imai, jatian ja berobora jawen imakasai keská jiwibobiribi imai.
39 Jatíbi yorabora ja jisábiresma iki, wetsa riki jonin yora, wetsa riki yoinabaon yora, wetsa riki noyai yoinabaon yora, wetsa riki yapabaon yorabiribi.
40 Jaribarake nato mainmea yorayabobiribi, jainoax naikanmea iti yorabobiribi, ikaxbi ja nato mainmea metsá yorara, ja naikanmea metsá yorabo keskáma iki,
41 Barin penéra, ja oxe betan wishtinbaon pené keskama iki, jatian ja wishtínbobira meskotibo penetai, wetsana riki wetsaresibi pené jatian wetsana wetsaresibi.
42 Jaskararibira ja mawata jiriaibo betan winotai, ja mawá non miinnai riki keyotai, ikaxbi ja jiriai riki, jawetianbi keyóyosma.
43 Ja non mawá miinnai riki, jan keenti jisáma itan jawe koshiomabobi, ikaxbi ja jiriai riki, jakonshaman itan koshi.
44 Ja non miinnai mawá riki nekeabi yora, ikaxbi ja jiriai riki, Diossen meniai bená yoraya. Jatian ja nekeabi yora káyayabi jaketianra, ja Diossenbi menia bená yoraya kayaribi jake.
45 Wishá meranra ikai neskati: “Ja reken joni Adánra, jati yoraya iká iki, ikaxbi japekao iká Adán akin non akai Cristora iká iki, jan jato jamai Shinanbiribi”, iki. Gn. 2.7
46 Jaskara ikenra, shinanpari ayamakin, yorapari Diossen aká iki, japekaopari shinan aká iki.
47 Ja reken aká jonira, mai poto aká iká iki, jatian japekaokea joni riki naikanmea.
48 Jatíbi nato mainmea jonibora, ja Adán iní keska yorayaribi iki, jatian ja naikanmeabobiribira, ja naikanmeaton yoraya keskáboribi iki.
49 Ja mai akana joni iní keskati noa rama itina keskatiribi, ja naikanmea keskatiribi noa inóxiki.
50 Enra mato yoiai nokon wetsabo, non namiya xaora, Diossen nai netenko iti atipanyamake, jatian keyotai jawékira, jawetianbi keyóyosma ikain iti atipanyamake.
51 Ninkákanwe, ramara ja Diossen joné jawéki en mato onanmai, jatíbira noa mawáyamanoxikanai, ikaxbi jatíbira noa wetsaresibi yorayabo inoxikanai.
52 Ja noa beri ikai keskati ishtonbires, senentiainbi trompeta xoon ikaitian. Trompetara xoon inóxiki, jatianra ja máwatabo jirinoxikanai, moa jakiribi jawetianbi mawáyamanox, jatian noabora moa wetsaresibi yorabo inoxikanai.
53 Non nekeabi keyotai yorara, moa wetsaresibi keyóyosma yora inóxiki, jatian ja non mawatai yorara, moa mawáyosma yora inóxiki.
54 Jatian non nekeabi keyotai yora moa keyóyosma yoraya iketian, itan non mawatai yora moa mawáyosma yoraya iketianra, ja Wishá meran yoiai keská senennoxiki: “Ja mawáti jawékira moa keyota iki iki. Is. 25.8
55 Ja máwakanra moa noaaresyamai, ja mawára moa jan chachimisti tsispinhoma iki”.§ Os. 13.14
56 Non ochabo kopíra, ja mawáki, noa raketai jan chachimisti tsispinya keská iketian, jatian jan ocha koshi imai riki, ja moatian esé.
57 Ikaxbi nonra Dios iráke akai, non Ibo Jesucristo kopíres, moa jaskarabo nonharesa kopí.
58 Jaskara kopí nokon noi wetsabo, noixon Diossen tee akin jeneyamakanwe, matonra onanke, ja non Ibo betan ixon jawen tee non akaibo, yankama.

*15:27 Sal. 8.6

15:45 Gn. 2.7

15:54 Is. 25.8

§15:55 Os. 13.14