16
Joi akaibo akinnoxon koríki tsinkikana
Ja joi akaibo akinnoxon, koríki tsinkikin, ja Galacia main iká joi akaibo, jaskáakin ati en jato onanmaa keskáakinribi akanwe.
Domingo netetiibi westíorabaon maton kanana koríki, jawetiishoko tsinkixon benxoakanwe, jaskáaxon ea kaketian, maton moa tsinkitima kopí.
Jatian moa matoiba nokóxonra, ja Jerusalénhain raanoxon, maton katota jonibo ja kirika wisháyabo en jato raani kaai, ja jainoa joi akaibo jato bomanoxon, maton tsinkia koríkibo jato boxontankanon ixon.
Earibi jato betan kati jakon iketianra, ebetan jabo bokanti iki.
Wetsankobo kanoxon Pablon shinanna
Kakinra ja Macedonia main iká jeman joi akaibo en oinbainti jake, jatian Macedoniainoaxa ea matoiba nokóti jake,
jawekeska ikaxa, eabira matoiba basiti iki, iamax jatíbi jenetia winotai kamanra ea jain itiki, jatianra ea jainoax wetsanko tekitaitian maton ea akinti iki.
Winókinshokores mato oinnara ea ikáshamai, basicha jain mato betan itira en shinannai, non Ibon jaskara shinanna iketian.
Ikaxbi Efesoainra ea baneti jake, ja *pentecostés nete nokotai kaman.
Jainra non Ibon joi yoikin tee ati nokona jakon iki, jaskáxon icha jonibo non Ibon joi en jato ikonhamati kopí, icha joniboribi eki jakonmaakanainbi.
10 Timoteo matoiba nokotax, jakonaxes ibanon, jaribira en akai keskáakin non Ibon tee akai iki.
11 Ja matoiba iketian, kikínmashokoakin shinanyamakanwe, jaskayamakinkaya jakiribi joaitian, jakonhaxonres akinkanwe. Jaskatax ea oinni jonon, non wetsabo betanra non manake.
12 Ja non wetsa Apolosra ichaakin en yoike, ja non wetsabo betan mato oinni kanon ixon, ikaxbi ramara kakashamake, kati jakon iketian, wetsatian kanoxon.
Senentiainbi jato saludana
13 Oxaa keskábo iamai, Cristoki koshii jeneyamakanwe, kikinhakin shinan koshiax bebonhakin shinanni rakéyamakanwe.
14 Jainxon jatíbi ja maton akai jawékibo, noimisti shinanyaxonshaman akanwe.
15 Nokon wetsabo, matonra onanke, ja Estéfanas betan jawen rarebobora ikana iki reken ja Acaya mainxon ja ikon joi ikonhaabo. Jabaonra ja joi ikonhaa non wetsaboribi akinnai.
16 Jaskara jonibaon yoiai, itan ja wetsa joi akaibo jato akini teetai jonibaon yoiaibokaya, jato senenhaxonkanwe.
17 Ja Estéfanas, Fortunato jainoax Acaicora moa neno bekanke, mato yamaa toan jabo neno bekanketianra ea ikonbiresi raroai,
18 jabo joxonra ea koshi shinan bimakanke, matobo imakana keskáakinribi, jaskara jonibokaya maton jakonhakin ikíntininra, ea keenai.
19 Ja Asia mainmea jemabaon ikana joi akaibaonra, mato saludo bomakanai, ja Aquilanin, Priscilanin, jainxon jawen xobon bewai tsinkitaibaonribira, non Ibon janenko icha saludo mato bomakanai,
20 jainxon jatíbi nobé joi akaibaon saludoribi bikanwe, jainoax ja joi akaibo ikax jakonshaman shinanyanix mato betsó iananantininra ea keenai.
21 Jatian ea Pablonra, nato saludo enbi mato wishaxonai.
22 Jaweratonki non Ibo Jesucristo noiamai, abánon Diossenbi masábires tenemakin ¡Jowé non Ibó!
23 Ja non Ibo Jesucriston jawen icha jakon shinan mato menibanon,
24 ja Cristo Jesussen janenkora, en mato noia shinan, jatíbitian mato meran iki.