1 PEDRO
Joi akaibo janbisaboki peokin jato Pedron kirika bomaa
1
Jato saludana
Ea riki Pedro, Jesucriston raana, enra saludo bomai ja Diossen katotabo jatíbiain jaton mainmabi janbisax, ja Ponto main, Galaciain, Capadociain, Asiain, jainoax ja Bitiniain jakanabo.
Ja non Papa Diossen moabi mato jaskáati shinanna ixon katotabo. Jawen Shinan meranxonra jawenabo itiakin mato imaa iki; mato Jesucristoki yoitibo inon ixon, itan jawen jimin chokitabo maton ikanon ixon. Bikanwe jawen jakon shinan itan jawen xabá shinan.
Jaon manáxon Dios rabiti
Ja non Ibo Jesucriston Papa Dios rabinon akanwe, janra ani akinmisti shinanya ixon, Jesucristo mawámaxon jirimataanan noa bená jonibo imaa iki, jaskatira noa jaon manati jenéyamai.
Jainxonra jaskara meninoxon mato Diossen yoia jawékibo maton binoxiki, ja jawetianbi keyóyosma jawékibo, tishiosma, itan jawetianbi ramíosmabo.
Jaskáakin ja Dios ikonhaax jaki koshiabo mato ikenra, jaskatax kishpinmeekanon ixon, jawen atipana koshin mato jan koirannai; moa nete senenketian jaskáati jan shinanna keskáakin.
Neskara kopíra mato raroshaman ikanti jake; icha tanakaati jawékibo winotibi, basima winotaibores iketian.
Ja Dios ikonhaax mato jaki koshia riki oro keska; ja orora akanai jabiresshaman onannoxon chiikan tanakin. Jaskáribiira ja Dios ikonhaax jaki koshitaanan ja tanakaati jawékibo teneax, ja maton ikonhaa jawéki ja oro winoa jakon itiki. Jaskáakinra Dios ikonhaa ixon, ja tanakaati jawékibo winoa iken, Jesucristo joxon jakoinra mato iká iketian mato rabinoxiki, jainxon kikin joniboakinribi mato oinnoxiki.
Jaskarabo kopíra já oinnama ixonbi akonbireskin maton Jesucristo noike, jainxon oinnama ixonbi ikonhaabo ikaxa rama mato kikini raroi, jaskáshamani ja raroi yoyo iti joibobi yamake.
Jaskáakin ja ikonhaax jaki koshiabo mato ikenra, moa mato Diossen kishpinmai iitai.
10 Profetabaonra meskóakinbo tanaxon shinanman kikinhakin onanbokana iki ja kishpinmeeti joi, ja joira akana iki ja Diossen jawen jakon shinanman noa yoikin.
11 Moatianbira jawen Shinanmanbi ja *profetabo jato onanmabea iki, ja Cristo onitsapiti mawatax jiria pekáo, ani ratéti jawékibo winóti; jatianra jabo kikinbiresi onankaskana iki, tsoa jonishaman yoii itan jawetianshaman jaskati yoikinmein jato meran iká Diossen Shinanman jato akai ixon.
12 Ikaxbi Diossenra jato onanmaa iki, ja jabaon jato yoikatitai joibo, jabo jaskámati yoii ikáma, mato imanoxon yoii iká. Ja joiribi riki naikanmeax joxon, ja Diossen Shinanman atipana koshin jato amaaton, ja bena joi yoiaibaon mato onanmaa. Neskara jawékibora akanai ja ángelbaonribi kikinhakin onankaskin.
Yoiti bakebo iti
13 Jaskara iken maton ati jawékibo jaketian, akonkin shinankanwe. Jaskáaxon jakon jawékibores maton anon. Ja Jesucristo jakiribi joketian, Diossen jawen jakon shinanman mato meniti jawékinin manákanwe.
14 Jainoax jawen bakebo ixon jan yoiai joibo senenhaxonaibo ikaxkaya, ja Dios onanamatian jakonma jawékibores akíbiribi mato jaa ikátiai keskatibo jaai moa jenékanwe.
15 Jaskáyamaikaya jan mato katota Dios ochaoma iken, moa ochaoma keskati jakanabo ikanwe.
16 Wishá meranra ikai: “Eara ochaoma iki, jaskara iken matoribi ochaomabo ikanwe”, iki.* Lv. 11.45; 19.2
17 Ja non Papa akin maton akai Diossenra, senenbires jaton aká jawékibo jato yoixonai, jaskara kopí ja nato neten mato winotai keskábores jaai kaman, jan yoiai keskatibores mato ikanti jake.
18 Diossenra ja maton rekenbaon jakonma axébo chibani jakanabo mato ikanainbi, mato tsekaa iki; jaskákinra kikinhakin maton onanke ja mato kishpinmakin oro jawékinin, iamaxon koríkinin kopíaxon mato imaama, jabo iki keyotai jawékibores.
19 Jaskáyamakinra ja Jesucriston jakonhira jimin mato kopía iki; ja westíora waka bake jawen yoranko jawe jakonmabi yama retekanai keská imataanan. Ja Moiséssen esé meranra Diossen yoia iki; jaton ocha soakaati kopí, yoina retea jimi meniti.
20 Ja Cristo jaskámatira nete joniamatianbi Diossen shinanna iká iki; jaskatira moa nato nete senenaitian, mato akinti kopí joá iki.
21 Jaskáakinra ja Cristo kopíres maton Dios ikonhai, janbi jirimataanan jatíbibo xewina imaa iketian; jaskatira ja Dios ikonhaabo ikax, jaon manatabo mato ikanai.
22 Jainoax ramaribi ja ikon join yoiai keskatibo jaax, maton shinan meran moa jakonabo mato ikanai, jaskáaxon mato betan joi akaiboribi ikonkon maton noiti kopí, jaskara kopíra jakon shinanyanix, maton koshianixbi wetsabo betan mato noianankanti jake.
23 Jaskatira ja Diossen join imaa ikax, moa benati pikotabo mato ikanai, ja nekeabi maton anibo meranoax ikama, jabo iki joni ikax mawataiboribi, ja Diossen joi riki jato jamai ikax jawetianbi keyoyosma.
24 Wishá meranra ikai:
“jatíbi jonibo riki basi jayamaibo ikax xobi
keskábores,
jainxon jatíbi jaton metsábo iki, xobi joa keskábores,
ja xobi choshiketian ikai, jawen joaboribi moa maanni,
25 Ikaxbi ja non Ibon joira jawetianbi keyóyamai”, iki. Is. 40.6-8 Jatian ja nato bená joi riki, ja mato onanmakana.

*1:16 Lv. 11.45; 19.2

1:19 Ja Moiséssen esé meranra Diossen yoia iki; jaton ocha soakaati kopí, yoina retea jimi meniti.

1:25 Is. 40.6-8