2
Jaskara kopíra jatíbi meskó jakonma shinanbo moa maton jeneti jake: jatíbi paranmisti shinanbo; beparanmisti shinanbo, notsiresti shinanbo jainoax ja meskó joibo ninkatax keshati shinanboribi.
Ja pikó benashoko bake kikini jawen titan xoma akasai keskatikaya, kikinhakin ja Diossen jakon joi onanti shinanyabo ikanwe, jaskáakin ja joi onanax, shinan meran beboni koshitaanan mato kishpinmeekanon.
Ja non Ibora jakon shinanya iki ixon moa onanax.
Cristonra bená jonibo jato imai
Jaskara iken jaki koshikanwe, Cristo riki ja jonibaon rotokana jiria makan keska, ikaxbi Diossenbi ja kikin chorish makan iken, janbi katota keská.
Neskáxonra Diossen maton shinan meran, jakon chorish makan xoboa keskábo mato imati iki, jawen *sacerdotebobiribi, jainoax ja Jesucristo kopíres, Dios keenai keskatishaman menikaataiboribi mato imati iki.
Wishá meranra ikai já yoii neskati:
“Enra ja *Sión jeman westíora koshi makan akai, jara en katota iki, jara kikin kopí iki,
jaki koshiabora, paranmeetabo ikantima iki”, iki.* Is. 28.16
Jaskara ikenra ja ikonhabo ixon maton onanke, ja wetsabo xewina kikin jakonhira shanka keska, ikaxbi ja ikonhayamaibaon shinannai yoiira ikai Wishá meran neskati:
“Ja xoboaibaon rotokana makanra,
jan xobo koshiaka makan banéke”, iki. Sal. 118.22
Jainoax iribai:
“Westíora jaki tatí iti makan, jainoax westíora jan jato pakémai makan keska”, iki. Is. 8.14
Jabora jaki tatí ikanai, jawen joiki yoitimati; jaskátibiribi imaabo ikax.
Ikaxbi mato riki, Diossenbi katota rarebobo, ja Apon tee axonai *sacerdotebo, Dioski menikaata jonibo, jawen jonibo itiakin Diossenbi biabo. Neskarabora mato imaa iki, ja jakonhira tee Diossen akábo maton jato yoinon ixon. Janra ja ocha akí yamé keska meran mato iikanainbi, ja jakonhira joé keska meran ikanon ixon mato kenaa iki.
10 Moatianra Diossen katota jonimabobi mato ikana iki, ikaxbi ramara mato Diossen jonibo iki, moatianra Diossen mato onísayamabobia iki, ikaxbi ramara mato Diossen kikinhakin noibai.§ Os. 1.6, 9; 2.23
Diossen tee axoni jati
11 Nokon noi wetsabo nato neten basi iamai ikax, winotai jonibo keskábores ikenra, en mato yoikin jeneyamai; ja maton jakonma shinanbo jenekanwe, jaskara shinanbaonra maton jati jakonmaakai.
12 Ja Dios ikonhayamaibo xarameax mato ikainkobo jakonires ikanwe. Jatianra jabaon, jakonma jawéki akai joniboakin mato rama yoia ixonbi, jakon jawékibo maton aká oinxon, jabaonribi Dios rabikanti iki já joketian.
Joni koshibaon ati yoiaibo senenhati
13 Ja non Ibo ikonhabo ixon jatíbi joni koshibaon yoiai joibo senenhaxonkanwe, jainxon ja icha mai iboaa apon yoiai joiboribi maton senenhaxonti iki, jara jatíbibaon koshi iki.
14 Jainxon ja jakonma akaibo jato castiganon ixon itan jakon akaiboribi jato jakonhakanon ixon, ja apon jato koshi imaabo iken.
15 Ikaxbi Diosra keenai maton jakon jawékibores atin, jaskatax ja onanmabo, itan shinan maxkata jonibo matoki jakonmaibo yoyo ikantima kopí.
16 Moa xabakaata jonibo keskatikaya ikanwe. Jatian moa jaskati xabakaatabo ixonra, jakonma jawékibo non ati jawemabi iki ixon shinanyamakanwe. Jaskáyamaikaya Diossen yonoti jonibo keskatires ikanwe.
17 Jatíbibo jato jakonhakin akanwe, non wetsabo jato noikanwe, kikin aniakin Dios shinankanwe, ja icha mai iboaa apo jakonhakanwe.
Yonokaataibaon ati jawékibo
18 Iboakanabo ikax, jan mato iboabaon yoikanai keskatires ikanwe, jakonshaman shinanyanix; ja mato jakonhakin akaibo, itan maton yoiai joibo mato ninkáxonaibaon yoiai keskatibichoresma, ja jakonmaboribi jaton yoiai joibo jato senenhaxonkanwe.
19 Jakon jawéki riki, ja Dios keenai keskáakin jawéki senenhakin, westíora jonin jakonma jawéki akáma ixonbi, masá tenemakanaitian, jawe iamakin teneti.
20 Ikaxbi ¿Jawekeskaxonmein jakonma aketian mato ramiakana tenexon, maton jakon jawéki biti iki? Ikaxbi jakon jawékibo akín maton masá teneaira, Dios bebon kikin jakon iki.
21 Neskarabo winóti kopíra mato Diossen katota iki, Cristora mato kopi onitsapita iki, já iní keskatiribi mato ikanon ikax.
22 Jára jawetianbi ochayamaa iki, itan jawen yoyo ikainkoboribi tsoabi jato paranyamaa iki.* Is. 53.9
23 Ichabokanabira jawetianbi jan jato kopikin icháyamaa iki, masábo tenemakanabira, ramara en mato ashokoai akinbo jato ayamakin, Dioskires jato jenea iki, jan jaton akábo atibi keskáakin ponté jato yoixonai iketian.
24 Jara jawen yoranbi non ochabo bibaini korosen akana mawata iki, jaskatax kikinhakin ja ochabo akin moa jeneax, jakon jawékibores akí noa jakanon ixon. Ja rishkikin xateyonkana kopíra mato benxoa iki.
25 Moatianra mato ikana iki ja oveja manota keskábo, ikaxbi ramara moa Cristo ikonhabo iken, jan oveja koirannai jakon *pastor keska ixon, koiraanan mato jan akinnai.

*2:6 Is. 28.16

2:7 Sal. 118.22

2:8 Is. 8.14

§2:10 Os. 1.6, 9; 2.23

*2:22 Is. 53.9