2
Jatíbi joniboki oranti
Japari maton ati en yoiai riki, ja maton shinanabo oracion meran Dios yoiananbi maton yokákin jeneyamanon ixon, itan jatíbi jonibo kopíribi maton Dios iráke anon ixon.
Matonra oranti jake apoboki, jainoax jatíbi joni koshibokiribi, jaskatax jakonshaman itan xabáshaman noa jakanti kopí, jainoax noibamisti shinanyabo, itan jaon ratékanai jonibo noa ikanti kopí.
Neskáakin non orantikayara jakon iki, itan ja noa kishpinmai Diossen keenshaman iki.
Jara keenai, jatíbi jonibo kishpinmeetaanan ja ikon joiribi onankantin.
Jarake westíora Diosbicho, jainoax jan jato Dios betan jonibo jakon imai westíora jonibichoribi, ja iki Jesucristo.
Jara jatíbi jonibo kishpinmanox mawata iki, jaskara joira jato onanmati nete nokóketianbiribi, jato onanmaa iki.
Jakopira Criston jawen joi yoiai iti ea janea iki. Jaskáaxon ja judíomaboribi, ja ikon joi onanax, Dioski koshikanon ixon jato onanmati, eara jansoyamai ikonra en mato yoiai.
Jaskara iken ea keenai riki, jatíbiainoa joi akai jonibaon jaton siná shinan, itan jaton join ianananti shinanbo jenetaanan, jakonma shinanhomaxon meken chankaanan orankantin.
Jainoax ea keenribiai riki, ja joi akai ainbobo jakonshamanires benxokaati, senenshamanres shinanmeeti, shinan meran kikini koiranmeetanan raokaakanti, jainxon bebonhiraribi meskóakinbo jaton boobo akantima iki, jainoax ja oro akana jawékibaonribi, ja perla akanabaon, iamax kopí chopairabo saweti shinanyaresboribi ikantima iki.
10 Jaskáyamakinkaya jakon jawékibo atires shinankanwe, ja Dioski menikaata ainbobo ixon.
11 Jato joi yoikanaitianra, ja joi ninkáxonkin netéshamanxonres jato ainbobaon ninkáxonti jake.
12 Ja Dios rabii tsinkítiainxon ainbaon jato joi yoitininra ea keenyamai, jainxon ainbaonra jawen keena keskáakinbores netémataanan benbo ati yamake, jara netéresti jake.
13 Diossenra rekenpari Adán jonia iki, jainxonparira Eva aká iki.
14 Jatian Adánra ayamaa iki *Satanássen parankin, ja ainbora aká iki parankin, jatian jaskáakin paranara ainbo ochaa iki.
15 Ikaxbi ainbora kishpinmenoxiki tita ixon jakonhakin jawen bakebo aniax, Cristoki koshii jenéyamaax jakoni jataanan, wetsaboribi jato noitaanan, jainoax jakonma jawékibo akin jenetaanan, jakon jawékibores akí jataananribi.