3
Joi akai ikinaibo, jaskara ikanti
Neskara jawéki riki kikin ikon, jaweratoki ja joi akaibo ikinai koshi iti shinanya iki, jara ikonkon jakon tee ati shinanya iki.
Jaskara kopíra ja jato ikinai koshi jikia joni iti jake, tsonbi jawe jakonmaninbi yointi yamaa, westíora awinyabicho, jainoax jatíbi jawékiain shinan meran koiranmeetai, kikinhakin shinanxon jawéki akai, jatíbi jawen ikainkobo jakoni jaa, jaiba nokotaibo jato jakonhaxon biai, jakonhakin jato Diossen joi axeati onan joni,
moa paeni jeneta, ishtonbires sináxon jato jakonmaakai jonima, siná joniribi iti yamake, koríkiakinres shinannairibi itima iki, noimis itan jakon shinanya jonikaya iti jake.
Jainoax jawen xobon ikábo, jakonhaxon jato ikinti onanribi iti jake, jatian jawen bakeboribi iti jake, jato jakonhakin esea ikax, jakoni jaax yoitibo,
jaskáakin jawen xobomeabopari jakonhakin jato akinti atipanyamaxonra, jawekeskaxonbi ja joi akaiboribi jato akinti atipanyamake.
Jatian jato ikinai koshiribira, Cristo ikonhaa benáshokoira itima iki, jaskaranix rabítaanan, ja *Satanás iní keskatiribi ramitax jakonmain katires inaketian.
Jainoax ja joi ayamai jonibaonribi, jakonhakin oinkanai joni iti jake, jaskati jato bebon rabintibo winotax, *Satanássen jakonma axonainko pakénaketian.
Diáconobo jaskara iti
Jaskaribiira ja *diáconobo ikanti jake, jakonhakin oinkanai jonibo, moa paeni jenetaboribi, jawéki ati yoixon, paranyamakin jato senenhaxonaibo, jakonmanin koríki biti shinannaimaboribi,
jainoax ja Diossenbi noa onanmaa, non ikonhaa ikon joikiribi kikini koshia iti jake, itan jakonma aká jaton shinan meran yamaribi jakanti jake.
10 *Diáconobo janeamatianbira rekenpari maton jato tanapariti jake, jainxonparira jabaon jakonma akaibo yamaketian maton jato imati atipanke.
11 Jaskáribiira ja *diáconobaon awinbo ikanti jake, jakon ninkakaataibo, joi keshamabo, jaton shinan meran kikini koiranmeetaiboribi, jainoax jatíbi jawéki atinkobo senenhakaiboribi.
12 Westíora *diáconora iti jake, westíora awinyabicho, jainoax jawen awin betanbi jawen bakebo kikinhakin jato akinti onanribi.
13 Ja jakonhakin tee akai *diáconobora, atixonbi jakonhakanai iti jake. Jatiankayara ja Cristo ikonhaa ikax jaton shinan meran xabáshamanbo ikanti iki.
Ja ikon joi non onanna
14 Ishtontani mia oinni katira en shinannai, ikaxbira nato kirika wishaxon en mia bomai,
15 Ea ishton kayamai basiaitian, jawekeskatiki Diossen jonibo xaran ikax mia iti iki ixon min onanti kopí, ja iki ja jiria Diossen joi akaibo. Ja joi akaibo riki, ja ikon joi onanax ja koirani jaon paranan ikaibo.
16 Ikon riki ja non onanyamaa iká ikon joi ikonhaxon non chibanai, kikin ani jawéki.
Cristora nato neten joni keska joá iki.
Diossen Shinanmanra noa onanmaa iki.
Ángelbaonra oinkana iki.
Jatíbiainra jawen joi ninkakaata iki.
Ja joi ninkáxonra jonibaon ikonhakana iki,
itan Diossenra naikanxon jakonhakin bia iki.