2
Jakopira jakiribi mato oinni kaxon, mato onísmatima en shinanna iki.
Jatian jaskáakin en mato onísmaketianki, ¿Chiníbiribi tson ea raromatiki? Tsonma, matonbiribi.
Jaskáakinra, moa aká keskabiakin, en mato wishaxona iki, kaax ja raroaibo betan rarotitianbi onískashamakin. Enra moa shinanxon onanna iki, ea kaketianra jatikaxbi mato ebébi, rarokanti iki ixon.
Jatian jaskáakin ja kirika mato wishaxonira, jaakinres shinanni, ea ikonbiresi tsokasa iki, jaskatira ea winibobia iki, ikaxbira maton masá shinannon ixon en ayamaa iki, ja kirika wishakin, ja en mato akonkin noia maton onannon ixonra en wishaa iki.
Pablon jaton ochabo moa shinanxonyamaa
Jatian jaweratonki ea masá shinanmaa, janra eabicho amayamake, jatíbi matoribira masá shinanmake kikinhakin amairakinmabi, bebonhira yoikashamakinra, en jaskáakinres yoiai.
Ja jakonma aká joni moa jatíxonbi maton notsina ikaxa, jan senenres moa jakon iki.
Jatian rama maton ati riki, jan jakonma aká jawékibo moa shinanxonyamataanan, moa jakontiakinres akinkin, jaskáyamaabi ayorakin masá shinanni, shinan tsokasnaketian.
Jaskara kopíra en mato yoiai, jakiribikaya ja joni oinmakanwe, matonra akonkin noike iki ixon.
Nato jawékibo yoikinra, moabi en mato wishaxona iki, jara iká iki, jaskáakin ati en yoia keskáakinmein maton senenhai iki ixon onannoxon en mato tanaa.
10 Jaskara iken, jan jakonma aká joni moa jaweayamakin maton jakiriakin shinanxonyamaitianra, enribi moa jakiriakin shinanxontima iki. Enra jaskáakin ja jawékibo moa benxoa iki, mato noixon Cristo bebonxon.
11 Non jaskáakin aketianra, Satanássen noarestima iki, nonra ayorakin onanke jawen jakonmamisti shinanbo.
Troas jemameax, Pablo raroshaman iamaa
12 Ja Troas jeman, Criston jakon joi yoii ea nokoketianra, non Ibonbi ea atikonhaxona iki, jawen tee anon ixon.
13 Ikaxbira, nokon shinan raroshaman iamaa iki, ja nokon wetsa Tito jain nokoyamaax, jakopíra ea jatoibakeax, moa Macedoniain kaa iki.
Pablon Dios iráke aka
14 Jaskara ixonbira, en Dios iráke akai, ja Cristo meranxon jatíbi jawékibo nonharesti noa imaa kopí, jatian noo meranxonribi jawen joi jatíbiain jato ninkámai, ja joira jakonhira inin poatai keskati, jatíbiain nokotai.
15 Jatian noa riki, jakonhira ininti Criston Dios bexona keskábo, jara ja kishpinmeetabaon itan ja manotiain boaibaonribi ninkatai.
16 Jatian ja manótiain boaibaon, ja joi non yoiaitian ninkata riki, ja xeteax mawáti jeté keska, ikaxbi ja kishpinmeetabaon ninkata riki, ja joi ja xeteax jakonti ininti keskáshaman. ¿Jatian tsoaboki, neskara teeribi anoxon moa onanna iki?
17 Noara ichaxon wetsabaon akai keskáakin, Diossen joi yoixon, jato kopí yokataiboma iki, noara jaskáyamai, ikonira noa Dios bebon yoyo ikai, jan raanabo ikax, Cristo betanbi itaanan.