3
Bená senenhabekonti joi yoii iká
Neskáakinbo non mato yoiaitianki ¿Noa jakiribi nonbixbi rabikaatai keskábo maton shinannai? Noara ja wetsabaon akai keskáakin ja íkonman yoinkin, noa wishaxonkana kirika mato oinmati itan matonribi noa jaskáakin kirika wishaxontibo, moa maxkáyamake.
Matobikaya riki, ja jakonman yoinkin noa jayá iti kirika wishaxonkana keskábo, jara non shinan meran boai, ikaxbi jatíxonbi onankana, moa oinna ixon.
Onantibiresiki matobo, ja Cristonbi nookiriti jakoni yoyo ika kirika wishaa keskábo. Jara non jato oinmai, ja kirikara tintan wishaama iki, ja riki, ja jiria Diossen Shinanman aká, itan ja makan panchaakaki akamaribi, ja riki jonin jointiain wishaa.
Jaskara kopíra, Cristo kopíres Dioski, koshitaanan, non yoiaibora ikon iki ixon non shinannai.
Non shinanmanbira neskarabo, inoxon non onanama iki, jatíbi non onanna jawékibo riki, Diossenbi noa onanmaaton noa akábores.
Janbira noa onanmaa iki, ja senenhabekonti bená joi jato yoii teetaibo inon ixon. Jara ja esé meran wishakaata joiboma iki, ja riki Diossen Shinan. Ja eséra, ja senenhayamax mawáti iki, ikaxbi ja Diossen Shinanmanra noa jati meniai.
Ja makan panchaakaki wishakaata eséra iká iki, kikinshaman pené. Jaskara ikenra, ja *israelitabaon Moiséssen bemananbobi ointi atipanyamakana iki, ioraa pené iketian, jaskara iwanaxbira jainmashaman ja pené keyópaketa iki. Jatian jan jato mawátiain boai ikaxbira iká iki, jato onanmaa esé kikin jakonhira.
Jaskara ikaxa, bebonbires jakonhira iti jake, ja Diossen jawen Shinanman aká, senenhabekonti bená joi yoikaatai.
Jatian jato mawátiain boai ikaxbi, ja esé jakonhira iní ikenra, bebonbires jakonhira iti jake, ja itibi keskáakin noa Diossen imati joi non jato yoiai.
10 Ja moatian jakonhira iká esé xewina kikin koshi riki ja rama non yoiai joi.
11 Jakaya keyoti kaai ikaxbi ja esé jakonhira iká ikenra, ja keyóyamai kaai joikaya bebon jakonhira iti jake.
12 Neskara jawékibo moa onanna ixonra rakétanma non yoiai.
13 Noara ja israelitabaon jawen bemanan pené toxkópaketai oinyamakanon ikax Moisés chopan bepanameta iní keskatibo iamai,
14 Ikaxbi jabora ikana iki jaton jointi chorishabo, jaskara kopíra ramakamanbi ja moatian esébo yoyo axonbi onanyamareskanai. Ja jan bepóti chopa keskaraton jaton shinanbo bepoa keskábopari ixon. Jara Cristo ikonhaketianpari jato keyoxonti iki.
15 Ramakamanbira ja Moiséssen esébo yoyo akinbi onanyamareskanai jaton shinanbo chopan bepoa keskábo ixon.
16 Ikaxbi jawetianki westíora jonin non Ibo ikonhai, jatianparira jan jawen shinan bepoa keskábo moa keyotai.
17 Ja Diossen Shinan riki Diossen Shinan, jatian jaweratobo meranki ja Diossen Shinan iki, jabo riki moa xabakaatabo.
18 Jaskara ikaxa noa jan bepoa keskábo moa yama ixon, westíora espejo keská ixon Diossen koshi shinan non jato oinmai. Diossenra jainmashamanbo noa wetsaresibiakin imaboai, já keskaribi noa inon ixon. Jaskáakin noa akára, jawen ani shinan non jishtiaboai; jaskáakinra non Ibon akai jawen Shinanman.