4
Jaskara kopíra nato tee jenetibo non shinanyamai, Diossen jawen jakon shinanman ati noa yoia iketian.
Ja jonéshoko itan jan noa rabinmati jawékibora moa non ayamai; nonra jato jansoayamai itan jaskati iká keskámaakinbo, ja Diossen joi non jato yoiamai. Jaskáyamakinra ikon joibores non yoiai, jaskarainxonra Dios bebonxon jonibaon, jaton shinan meran onankanke, ikonra non yoiai ixon.
Ja manotiain boaibaon ninkata riki, ja non jakon joi yoiaibo ninkátikoma.
Jatian jaskáakin jabaon ikonhayamaitianra, jan nato nete iboa yoshinman, jaton shinanbo onantimaanana iki, ja Cristo Dios ikenbi jakiriti iká koshi join jato jishtiaxonabi onanyamakanon ixon.
Ja non yoiai joibo maton noa senenhaxonon ixonra non mato yoiamai; ja non Ibo Jesucristonin yoiaibo maton senenhaxonon ixonra non mato yoiai. Noabo riki mato akinni teetaibo Jesús noia kopíres.
Ja yamé ikenbi joekan tenamani Diossenribira, joekan non shinan tenai keskáakin jawen joi noa onanmaa iki. Nonribi wetsabo Diossen atipana koshi ja Jesucriston bemanain penetai keská jato onanmanon ixon.
Jaki koshiaxes jati
Ikaxbi neskara jakon joibora non shinan meran noa jayáke, ja non shinanbo mapó akana chomo keskabores ikenbi. Jaskatax noibakeax iamai ja ani atipana koshi Diossibakeax joái onanti iti kopí.
Icha atikoma jawékibo jakenbira non namaankinbo shinanyamai; meskóakinbo shinankinbira moara non atipanyamake ixonbo non shinanyamai,
masá memaxonbo onitsapimakanabira, noabichoma iki, rishkixon pakekanabira noa mawáyamai.
10 Jaweranobo noa kainko inonbira ja Jesús iní keskatiribi noa onitsapikanai, jaskatax ja Cristo jaa keskatiribi noa jaa onanti iti kopí.
11 Japarikanabo ikaxa ja Cristo kopi retekantiresbo noa ikanai, jaskatax noa mawatai yora meran Cristo jaa jishtiti kopí.
12 Jatian neskáakin noa retekaskinbo akanaira, mato jati kopi iki.
13 Wishá meranra ikai neskati: “Ikonhaxa ea yoyo ika iki”, iki. Jaskáakin nonribi ikonha ixonra, non joi yoiai.* Sal. 116.10
14 Nonra onanke Diossen ja non Ibo Jesús jirimani, keskáakinribi já betanbiribira noa jan jirimanoxiki ixon, jainxonra mato betanbiribi ja ikainko noa bonóxiki.
15 Jatíbi neskarabora noa winóke mato jakon ikanti kopí, jaskaxon Diossen jakonhamisti shinan bitaanan, ichaxonribi Dios iráke ayananbi rabikanti kopí.
16 Jaskara kopíra non namaankin shinanyamai, moa nekebi yosipakeibira shinan meran netetiibi noa bená benaresai.
17 Nato netemeax noa onitsapitaibora basima winotaibores iki, ikaxbi jaskarabaonra jawetianbi keyoyosma bená jatiabo noa imai.
18 Ja non oinnai jawékiorabora non shinanyamai, non shinannai riki ja non oinyamai jawékiboakinres, ja non oinnai jawékibora keyotaibores iki, ikaxbi ja non oinyamai jawékibora jawetianbi keyóyosma iki.

*4:13 Sal. 116.10