10
Pablon jawen tee akai, onantiakin yoia
Ea riki Pablo, ja Cristonbi atinra, noixon jakon shinantaanan, en mato yoiai, jatíribiboki ikanai ea yoii, ja mato xaran ikaxki ikai ea raketi, jatian ochó ixonreski akai, koshi joibaon en mato notsinkin ikibo.
En mato yoiai riki, mato oinni ea kaketian, ja mato betan ikábo jato notsinyamapainra ea iki kaai ixon. Ja nonronki, ja nekeabi jonibaon shinannai keskáres, akai ixon noa yoiaibokayara en akasai jaskáakin notsinkin.
Ikon riki, noa jonibo reteananai, ikaxbira ja nato netemea jonibo reteananai keskati noa iamai.
Noa jayakax jan reteananai jawékibora, nato netemeax jan reteanankanai keskáma iki; ja riki Diossen atipana koshi, jan jatíbi jaki koshikana jawékibo ras ati atipana,
Jaskaratonra ja jaki chipókanai shinanbo, itan Dios onankanti ikenbi, jato tsokásai rabí shinanbo non keyoai; jatíbi jonibaon bená shinan bitaanan, ja Criston yoiai keskábores senenhakanon ixon.
Nonra jatíbi ja yoitimakanaibo jato castigo meniti jake, jatikaxbi mato yoitibo ikanai kaman.* Castigo yoii iká riki; jaskarainoax shinanmeekantiakin jato akinti.
Matonra akai nekebi, jaton ikábores oinkin, jaweratoboki eara Criston yonoti iki ikai, jabaonra onanti jake, noaribira jawen yonoti iki ixon.
Eara non Ibon mato yoiti koshi menia iki, jan mato akinnon ixon, jan mato jakonmaanon ixonma. Jakopira ea rabintima iki, jaskati yoyo ikaxbi.
Mato ratenoxon, ja kirika meran en wishaabo shinanyamakanwe.
10 Jatíribiboki ikanai ea yoii, jawen kirika wishaxon noa bemaara ikai, kikin koshi joinyora akábo, ikaxbi jawen ikátoninra tsoabi, jato rateyamai itan jakonibobi yoyo iamai ikibo.
11 Ikaxbi ja jaskati yoyo ikaibaonra onanti jake, ja ochóxonbi non mato kirika wishaxon, bemakin koshi joinbo non mato aká keskatiribira matoiba kaax, noa iki kati jake ixon.
12 Eara jatonamanbires iwanax ja jatonbinix rabikaataibo betan senenribi ikasi ea iiamakeanke; jaskara jonibora ikanai jatonbi jaskara senenhatibo akáx, tsonki senenhai iki, ikaxbo jatonbinix oinhanani, jaskataibo riki shinanhomabo.
13 Enra jainkamanbo akai, iki ikaxbora ea rabíresti atipanyamake, Diosbicho riki jaweraton senenreski jawen tee akí, noa nokótiki ixon noa yoiai, janra matoiba Corintoain kamanbi noa nokómaa iki.
14 Jaskara kopíra, jain noa iti yoiamainkobires noa iiamai, jawekeskabira nato jawéki ikeanke, moabi noa matoiba nokotama iketian. Noaparira iká iki, ja Cristo kiriti iká bená joi mato yoii bokanabo.
15 Noara ja wetsabaon tee akátonin rabíamai non akáma ikax. Non shinan riki, bebonbires Dioski koshikarestiakin mato akinti, jatianra ja mato betan non akai teeboribi bebonkarestiki, ja jainkaman non ati senenres.
16 Jainxonribi non shinannai riki, nato kishpinti joi, ja mato joi yoii kaa winobain wetsankoboribi pextinhakin jato yoiti, ikaxbira ja wetsabaon tee akainko, noa jikiamai, ja wetsabaon tee akatonin noa rabínaketian.
17 Jaweratoki jawéki akátonin rabíkasai, rabíbanon ja non Ibon aká jawékininres. Jer. 9.24
18 Ja janbix rabikaatai jonima riki, non ikonhati, ja non Ibonbi rabiai jonikaya riki non ikonhati.

*10:6 Castigo yoii iká riki; jaskarainoax shinanmeekantiakin jato akinti.

10:17 Jer. 9.24