11
Pablo itan ja ikonma joi yoiaibo
Maton ninkata ea yoyo ikaibo, iresbiresa keská ikenbipari, tenexon ea ninkáxonkanwe.
Diossen akai keskáakinribira, en mato akonbireskin shinannai. Enra mato Cristonabo imaa iki, jaskáakinra jawen jakonmaomabi en mato imakasai, ja westíora yorantinin tanatama ainbo keskábo ikantiakin.
Ikaxbi ea raketai riki, ja paranmisti onan ixon, Eva ronon paranxon Dioski yoitimamani keskáakinribi, paranxon wetsakeskaakinbo shinanmaxon, pontéakin itan jakonhakin Cristoki shinannaibo ikenbi, mato jenemakanaketian.
Matonra akai, non mato yoia keskámaakin, Jesús kiriakin joi yoiaibo bekanketian, keenshamanxon ikonhakin; ja non yoiai jakon joi keskámaakin yoikanai joiboribi maton ikonhai, jainxon ja Diossen Shinan moa maton bia keskáma shinanboribi maton biai.
Ja raanabo xewina kikin riki noa iki ikaibora, enamanbires iki.
Eara jakonishamanbo yoyo iamai, ikaxbira ea onan shinanyanix yoyo ikai, neskáakinra ichabiresakin jatíbiainxon, itan non akainkobo, non mato oinmabea iki.
¿Jakonma jawékimein en aká iki, mato akinti shinanni enbixshoko tee ayananbi, jawen kopíbi yokáyamakin, Diossen jakon joi mato yoixon?
Ja wetsa joi akaibaon ea kopiákana koríkibora en bia iki, mato akinboresti kopí.
Jatian mato betan ikaxa, ea jawékininbo maxkata iki, ikaxbira tsoabi en jato yokákin tsokasayamaa iki. Ja Macedoniainoax bekana non wetsabaonra joxon, ea maxkata jawékibo ea menikana iki, maton akinnon ikaxa, ea matokibichoira manáyamaa iki, jatíbitianra ea jaskara iti jake.
10 Ja Criston ikon shinan emeran ikátoninra, en mato ikon yoiai. Jaskara ikenra tsoa ja Acaya main ikábaonbi ea jenemati atipanyamake, jaskati ea rabitaitian.
11 ¿Maton shinannaki, mato noiama ikax ea jaskati yoyo ikai? ¡Enra mato noike, jara Diossen onanke!
12 Ikaxbira ea iikirana keskati ea teeti jenéyamai, jaskaxon ja paranax rabíresi noa keskatiribi ikasaibo non jato netémati kopí.
13 Jaskara jonibo riki, jabo raanama ikaxbi, jato parani Criston raana joni keskatishaman ikaibo.
14 Neskara jawékibora non onanyamaa jawékima iki, *Satanásbira ikai ja joebiresshaman ángel keskatiribi yoinmeeti.
15 Jaskara ikenra, jan ratéti jawékima iki, jawen tee akai joniboribira jakonhakin jato tee akinnai keskatibo ikanai, ikaxbi jaskara jonibaonra, jaton akai jawékibo kopíbi masábo tenenoxikanai.
Pablo onitsapitabo
16 Jakiribira en mato yoiai, tsonbi ea iresbiresi yoyo ikaibo shinanyamakanon ixon, ikaxbi maton jaskara shinanna ixon, eapari ninkáxonkanwe, ibanon, ea jaskati yoyo iki, jaskatax earibi jaskarabo ikai keskati shokores rabíti kopí.
17 Ja neskati ea rabitai jawéki riki, onanma ikax ea ikai keskáres, jaskatibo ea yoyo ikaitian ninkátininra, Ibo keenyamai.
18 Jaskáakin tee akí jatonbinix rabikaataibo jaketianra, earibi ishokoti, iki jaskati rabikaati.
19 Matonra akai onanbo ixonbi, tenetaanan keenshamanxon ja shinanhoma keskábo yoyo ikaitian, ninkáxonkin.
20 Jainxon ja mato akonbireskin yonoaibo, ja mato koríki bichinaibo, mato paranaibo, mato omisaibo, iamaxon mato tantash akai joniboribi, akai maton jaweayamakin.
21 Jaskáakinbo mato yoiti rabintibires ikenbira, en mato keshanai; mato xaran ikax, jaskátininra noa kikinni raketa iki. Ikaxbi wetsabaon rabíti shinannaitianra, enribi ishokoti shinanti atipanke, jaskátibo iresbiresa ikenbi.
22 “Noaboriki *hebreo jonibo”, iki rabíkanaitian, earibi ja joni iki, “noaboriki *Israel jonibo”, iki rabíkanaitianra, earibi ja joni iki, “jatian noaboriki Abrahamman chiní rarebobo”, iki rabíkanaitianra, earibi ja joni iki.
23 “Noaboriki Criston yonotibo”, iki rabíkanaitianra. Eakaya jato bebonbires jawen yonoti iki, neskatibo yoyo iki, onanma joni ikai keskati ikíbi. Enra jaton aká bebonbires jakonhakin jawen tee aká iki, jainxonra ichabiresakinribi ea cárcel meranbo akana iki, jainxon jato akana bebonbires ea rishkikana iki, jainoax ichabiresiribi mawáti onsá meranbo ea iká, iki.
24 Pichikaakin yatanxonra, judíobaon kimisha chonka iskonhakin ea rishkikana iki.
25 Kimishaakin yatanxonra, ea jiwin rishkikana iki, westíoraakinra ea makanman tsakayonkana iki, kimishaira jan ea kaai wapóro jikia iki, jaskataxa westíora yamé, itan westíora neteribi aniparo napon ea toxbata iki.
26 Ichabiresira ea ochóbo kaa iki, paro onsábo ikenbira, ea shitata iki, yometsobo onsábo ikenbira, ea wínota iki. Jainxon nokon kaibo judíobaon, itan wetsa jonibaon ea ramiakanti onsáboribi iká iki, jainoax wetsa jemankoxon ea retekanti onsábo ikainbi, ea winota iki, wetsankonbo kakin, itan aniparonbo kakinra, onsábo en tenea iki, jainoax ja jansoi, noara Diossen joi akaiboribi iki ikaibaon, noa ramiakanti onsáboribi iká iki.
27 Ikonbiresira ea teeta iki, atikoma jawékiboribira en wínoa iki, ichabiresakinra en oxábo tenea iki, ja xeatioma ikax, itan ja pitioma ikaxa, ea jawékiakasa iki, ja saweti chopaoma ikax, matsin akábo ea onitsapita iki.
28 Jainoax neskara jawékibo, itan wetsa jawékibo winókinbira, jatíbi joi akaibo akonbireskin en netetiibi shinannai.
29 Westíora joni isinaitianra, earibi isinai keská ikai, westíora joi akai joni ochamakanketianra, ea sinatai.
30 En oinna, jawekeskaratonbo rabíti iketianra, ja enbichoxon jawebi atipanyamaatonin itiki ea rabíti.
31 Ja non Ibo Jesucriston Papa Dios riki, jatíbitian rabikanti, janra onanke en mato ikonshaman yoiai.
32 Jatian Damascoain ea ikenra, ja apo Aretasnin janea sontárobaon koshi gobernadornin, guardiabo ja jema koiranmaa iki, ea yatankanon ixon.
33 Ikaxbi jaráa iki jawetii jonibo, jabaonra ea tasakan naneanan risbikan axon, ja jema chikéakana ventananinbi apakexon, ea pikómakana iki, jainoaxa ea jabata iki.